Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Risico-evaluatie voor regelgeving en monitoring van quarantainebacteriën van plantaardappelen Johan Van Vaerenbergh, Brigitte De Paepe, Rachid Tahzima en Annemie Hoedekie ILVO De fytosanitaire richtlijn 2000/29/EG beschermt de Europese land- en tuinbouw tegen een aantal bijzonder schadelijke organismen. Plantaardappelen uit derde landen mogen niet in de Europese Unie (EU) worden ingevoerd, met uitzondering van Zwitserland waarvoor het systeem van productie en controle als gelijkwaardig met het EU systeem wordt erkend. Om de gezondheid van de communautaire aardappelsector te bewaken worden bovendien afzonderlijke richtlijnen geïmplementeerd voor ringrot (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) en voor bruinrot (Ralstonia solanacearum). Kennis over optreden van de ziekten, bemonstering, detectiemethodieken, epidemiologie en beheersing is samengebracht in een stevig pakket maatregelen om insleep en verspreiding te verhinderen en om na introductie eradicatie te realiseren. Voor beide organismen moet iedere lidstaat een systematische controle op de eigen aardappelproductie uitvoeren. De dimensie van deze monitoring moet het resultaat zijn van een grondige risicoanalyse die onderbouwd is met wetenschappelijke en statistische feiten en rekening houdt met het al dan niet recent vaststellen van besmetting in de aardappelproductie. Er zijn eveneens speci eke programma’s voor de bruinrotbacterie in oppervlaktewater en bitterzoet (Solanum dulcamara) langs waterlopen en in vaste en vloeibare afvalproducten van de aardappelverwerking. Ringrotaantasting Bruinrotaantasting 71

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV