Views
4 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie door risicobeheerders Frans Verstraete Europese Commissie De Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van en Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (hierna “de algemene levensmiddelenwetgeving” genoemd) legt wettelijk vast hoe op Europees niveau de risico-evaluatie door risicobeheerders dient toegepast te worden in aangelegenheden betre ende voedselveiligheid. De algemene levensmiddelenwetgeving beoogt het verzekeren van een hoog niveau van bescherming van het leven en gezondheid van de mens, rekening houdend met de bescherming van de gezondheid en welzijn van dieren, de gezondheid van planten en het milieu. Met het oog op een voldoende omvattende en geïntegreerde benadering van de voedselveiligheid dient het begrip levensmiddelenwetgeving ruim opgevat te worden en een breed scala aan bepalingen te omvatten die direct of indirect op de voedsel- en voederveiligheid van invloed zijn, inclusief bepalingen betre ende materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met levensmiddelen, diervoeders en andere landbouwgrondsto en die bij de primaire productie worden gebruikt. Om de voedselveiligheid te waarborgen, moeten alle aspecten van de voedselproductieketen als één geheel worden beschouwd, vanaf de productie van diervoeders, met inbegrip van de primaire productie, tot en met het verkopen of verstrekken van voedsel aan de consument, aangezien elk onderdeel daarvan op de voedselveiligheid van invloed kan zijn. Ingeval levensmiddelenwetgeving gericht is op het beperken, wegnemen of vermijden van een gezondheidsrisico, vormen de drie samenhangende onderdelen van risicoanalyse — risico-evaluatie, risicomanagement en risicocommunicatie — een systematische methodologie voor het vaststellen van doeltre ende, evenredige en doelgerichte maatregelen of andere acties ter bescherming van de gezondheid. Met het oog op het vertrouwen in de wetenschappelijke grondslag van de levensmiddelenwetgeving dienen de risico-evaluaties op onafhankelijke, objectieve en doorzichtige wijze te gebeuren en te zijn gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke informatie en gegevens. Erkend wordt dat in sommige gevallen een wetenschappelijke risico-evaluatie alleen onvoldoende gegevens biedt om daarop een risicomanagementbeslissing te baseren, en dat op goede gronden ook andere relevante factoren in aan- 83

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv