Views
4 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

merking

merking moeten worden genomen, waaronder maatschappelijke, economische, traditionele, ethische en milieufactoren evenals de uitvoerbaarheid van controles. Ten behoeve van de gezondheidsbescherming in de Europese Unie is het voorzorgsbeginsel aangevoerd, wat tot belemmeringen voor het vrije verkeer van levensmiddelen en diervoeders kan leiden. Daarom werd voor de hele Unie een uniforme basis voor de toepassing van dat beginsel vastgesteld. In speci eke omstandigheden waarin er een risico voor het leven of de gezondheid is, maar er nog wetenschappelijke onzekerheid heerst, biedt het voorzorgsbeginsel een mogelijkheid om te bepalen met welke risicobeheersingmaatregelen of andere maatregelen het in de Europese Unie gekozen hoge niveau van gezondheidsbescherming kan worden gewaarborgd. Voedselveiligheid en de bescherming van de belangen van de consument worden steeds belangrijkere kwesties voor het grote publiek, niet-gouvernementele organisaties, beroepsorganisaties, internationale handelspartners en handelsorganisaties. Het vertrouwen van de consument en de handelspartners moet worden gewaarborgd door op open, transparante wijze levensmiddelenwetgeving tot stand te brengen, en doordat de overheid de nodige stappen neemt om het publiek te informeren als er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een levensmiddel een risico voor de gezondheid kan inhouden. 84

Algemene aanbevelingen en conclusies 85

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV