Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

96 Regressie

96 Regressie gebaseerde analyse Regressie gebaseerde analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een speci eke samenhang, aangeduid als regressie. Reitersyndroom Het Reitersyndroom is een reumatische aandoening. Hierbij ontstaan gewrichtsontstekingen (artritis) en pijn ter hoogte van de gewrichten. Scenarioanalyse In een scenarioanalyse worden verschillende beheersmaatregelen (of ook scenario’s genoemd) ten opzichte van elkaar vergeleken om na te gaan welke maatregel het best toelaat om het risico te beperken. Daarnaast kan scenarioanalyse ook gebruikt worden indien de aanwezige kennis niet toelaat om één enkele risico-evaluatie uit te voeren, d.w.z. indien men over geen of onvoldoende informatie beschikt om aan de verschillende scenario’s een probabiliteit toe te kennen. Sensitiviteitsanalyse Sensitiviteitsanalyse is een methode om na te gaan welke variabelen in het risicoanalysemodel de grootste invloed hebben op de resultaten van het model. Seveso incident Op 10 juli 1976 ontplofte een TCP (2,4,5-trichloorfenol)-reactor van een chemisch bedrijf in Meda, Italië. Een giftige gaswolk met hoge dioxineconcentraties ontsnapte en verontreinigde een dichtbevolkt gebied van 6 km lang en 1 km breed, waarbij veel sterfte optrad. Het nabijgelegen dorp Seveso werd behoorlijk getro en, waardoor het ongeluk het Seveso incident wordt genoemd. Soil drenching Soil drenching is een methode om natuurlijke infecties van de bacterie Ralstonia solanacearum in waardplanten te verkrijgen. Hierbij wordt de waardplant in grondcontainers opgekweekt en geïnoculeerd door een volume celsuspensie van de bacterie over de grondmassa te gieten zodanig dat de grond er mee verzadigd wordt. De infectie gebeurt dan langs de wortels. Dit is bijgevolg ook een reconstructie van hoe bruinrotinfecties tot stand komen door beregening van aardappelpercelen Stolon Een stolon is de ondergrondse stengel bij een aardappel. Aan het eind van een stolon wordt de stengelknol, de aardappel, gevormd. TEQ (Toxiciteitsequivalentie) De concentratie van een groep toxische verbindingen, uitgedrukt als de concentratie van één referentieverbinding, gebruikmakende van de respectievelijke TEF-waarden voor elke individuele verbinding. (TEF-toxiciteitsequivalentiefactor is een factor welke aan een verbinding wordt toegekend en die aanduidt in welke mate zijn toxiciteit zich verhoudt tot

een referentieverbinding die als de meest toxische wordt beschouwd binnen de groep verbindingen. TEQ wordt typisch gebruikt voor het karakteriseren van de toxiciteit van een groep analoge verbindingen zoals dioxines). TDI (Tolerable Daily Intake) De TDI is de inname van een bepaalde verbinding (uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht) die gedurende een volledige levensduur dagelijks kan ingenomen worden, zonder dat hierdoor gezondheidsproblemen ontstaan. De TDI wordt typisch gebruikt voor contaminanten (in tegenstelling tot de aanvaardbare dagelijkse inname). Toom Een groep dieren die bij elkaar hoort. TRW (toxicologische referentiewaarde) De TRW is een algemene uitdrukking voor het aanduiden van verschillende toxicologische parameters zoals ADI, (P)TWI, (P)TMI, TDI, … TWI (Tolerable Weekly Intake) De TWI is de inname van een bepaalde verbinding (uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht) die gedurende een volledige levensduur wekelijks kan ingenomen worden, zonder dat hierdoor gezondheidsproblemen ontstaan. De TWI wordt typisch gebruikt voor contaminanten. Variabiliteit Variabiliteit vertegenwoordigt de heterogeniteit of diversiteit in een vooraf bepaalde populatie. Variabiliteit is ook een gevolg van gebrekkige kennis en zorgt er samen met onzekerheid voor dat het onmogelijk is om te voorspellen wat in de toekomst zal gebeuren. Versmering Versmering is het overzetten van besmetting op gezonde planten(delen) door contact met zieke planten(delen). Versmering is dikwijls geassocieerd met het aanwezig zijn van exudaat op bacteriezieke planten(delen); dit zijn bacteriemassa’s in een kleverige substantie die onder speci eke condities worden gevormd. In dergelijk exudaat zijn de bacteriecellen ook goed beschermd tegen ongunstige omgevingscondities zoals uitdroging, zonlicht en warmte. In exudaat kunnen bacteriecellen gemakkelijk enkele maanden overleven. Voorzorgsprincipe In de Europese Verordening 178/2002 wordt het voorzorgsprincipe als volgt omschreven: in speci eke situaties waarin na beoordeling van de beschikbare informatie de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is geconstateerd, maar er nog wetenschappelijke onzekerheid heerst, kunnen, in afwachting van nadere wetenschappelijke gegevens ten behoeve van een vollediger risico-evaluatie, voorlopige maatregelen voor risicomanagement worden vastgesteld om een hoog niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen. 97

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV