Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

4.2.2 FoodLIMS

4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK Begin 2008 is de softwaretoepassing FoodLIMS van start gegaan. LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) is een toepassing voor het beheer van alle gegevens en activiteiten in het laboratorium. Het realiseert een efficiënt beheer van de gehele workflow van kwaliteitsdata in het labo, optimaliseert de vergaring, analyse, consultatie en rapportering van alle kwaliteitsgegevens, en beheert ook de activiteiten en de taken van het labopersoneel. Het LIMS ondersteunt tevens de inspanningen om binnen het FAVV gestalte te geven aan de kwaliteitsstandaarden, BELAC, en ISO 17025. Concreet bevat FoodLIMS een databank waarmee het mogelijk is de monsters in elke fase van de behandeling efficiënt te beheren: - bemonstering; - verdeling via de ophaalpunten (dispatching); - ontvangst door de laboratoria; - laboratoriumanalyse; - registratie en mededeling van de resultaten. Er werden koppelingen gemaakt met het registratiesysteem van de controleopdrachten van de FAVVagenten van DG Controle in FoodNet. De controleur kan op die manier zijn gegevens van een staalname exporteren naar LIMS waardoor er aanzienlijk minder administratief werk in de dispatchingcentra moet worden verricht. Na analyse worden de resultaten via dezelfde weg automatisch teruggekoppeld naar FoodNet wat op zijn beurt resulteert in veel minder papierverbruik, minder faxen, snellere gegevensstroom,… Een barcodesysteem verzekert de traceerbaarheid van de monsters en vergemakkelijkt de invoering van de gegevens. De aard van de monsters, de uit te voeren analyses en de laboratoria van bestemming worden automatisch aangegeven. 4.3 ERKENDE LABORATORIA 4.3.1 Erkenningen door FAVV Het FAVV werkt met enkele tientallen erkende laboratoria, gespecialiseerd in verschillende analysedomeinen. Om door het FAVV te worden erkend, dient het laboratorium overeenkomstig aan de bepalingen van het KB van 15 april 2005 aan de volgende voorwaarden te voldoen: - voor de ontledingen waarvoor de erkenning is aangevraagd, over een accreditatie beschikken afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria en van haar uitvoeringbesluiten, of over een accreditatie afgeleverd door een organisme waarmee het Belgische accreditatiesysteem een akkoord van wederzijdse erkenning heeft; - de eenheidsprijs van de analyses en/of de prijs per serie aan het FAVV meedelen; - het laboratorium, de persoon of personen onder wiens of wier verantwoordelijkheid de analyses worden uitgevoerd en de bij de werking van het laboratorium betrokken personen mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks belang hebben bij de productie, de verwerking, de invoer of de verkoop van producten die het voorwerp uitmaken van analyses of categorieën van analyses waarvoor de erkenning is verleend. Om erkend te blijven moet het laboratorium aan de volgende voorwaarden voldoen: - alle soorten van ontledingen uitvoeren die aan het laboratorium gevraagd worden door het FAVV en waarvoor het laboratorium erkend is; - de door het FAVV medegedeelde inlichtingen geheim houden; - de eenheidsprijs van de analyses en/of per serie jaarlijks aan het FAVV meedelen; - een kopij van de analyseverslagen toesturen aan het FAVV op de door hem bepaalde wijze; 70

LABORATORIANETWERK - op eigen kosten deelnemen aan nationaal of internationaal of door het FAVV ingerichte interlaboratoriumproeven, wanneer het FAVV hierom verzoekt; - elke wijziging aan de gegevens die in de erkenning zijn opgenomen, aan het FAVV mededelen; - de instructies en de aanbevelingen van het FAVV en van de referentielaboratoria aangeduid door de bevoegde minister opvolgen; - de laboratoriummonsters bewaren gedurende een vastgestelde termijn en volgens bepaalde bewaringsmodaliteiten; - deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door het referentielaboratorium aangeduid door de bevoegde minister, inzonderheid aan de wetenschappelijke vormingen en communicatiegroepen; - de meldingsplicht bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen naleven; - de door de bevoegde minister in functie van de parameters en de analysetechnieken vastgestelde termijnen tussen de ontvangst van de monsters en het verzenden van de analyseresultaten naleven (doorlooptijd respecteren); - het technisch prestatieniveau dat het kan behalen per analytische sector aan het FAVV meedelen; - de kwaliteit van de verstrekte prestaties waarborgen. De erkenning wordt verleend door het FAVV voor een onbepaalde duur. Het FAVV kan de erkenning geheel of gedeeltelijk weigeren, schorsen of intrekken onder bepaalde voorwaarden. Het FAVV neemt elk jaar deel aan de BELAC-audits in de erkende laboratoria als afgevaardigde van de bevoegde overheid. De lijst van de erkende laboratoria en de analyses waarvoor zij erkend werden, is beschikbaar op de website van het FAVV. In het kader van transparantie en informatie-uitwisseling verscheen in oktober 2008 het eerste exemplaar van 'Labinfo', een technisch-wetenschappelijke nieuwsbrief die halfjaarlijks door het FAVV gepubliceerd wordt en bestemd is voor de erkende laboratoria. Deze elektronische nieuwsbrief helpt om belangrijke microbiologische en analytische kennis snel tot bij de gebruikers te brengen. 4.3.2 ExtLab De externe laboratoria zijn verbonden met FoodLIMS via de toepassing ExtLab. Deze web-applicatie toent de externe laboratoria welke monsters voor hen bestemd zijn. Alle nodige informatie zoals parameters en facturatiegegevens kunnen via deze toepassing geraadpleegd worden. Na analyse kunnen de externe laboratoria de resultaten via ExtLab ingeven en terugsturen naar het LIMS, dat op zijn beurt de gegevens verder doorstuurt naar FoodNet. 4.4 NATIONALE REFERENTIELABORATORIA In het KB van 15 april 2005 is bepaald dat de bevoegde minister voor elke ontleding of categorie van ontledingen, een referentielaboratorium kan aanduiden met het oog op het verlenen van wetenschappelijke en technische bijstand en advies die voor de toepassing van dit besluit nuttig kunnen zijn, en dat hij de taken van deze laboratoria kan bepalen. De belangrijkste taken van de nationale referentielaboratoria zijn het FAVV technisch en wetenschappelijk te ondersteunen. Zij moeten op de hoogte blijven van de evoluties binnen hun activiteitendomein en moeten aan de hand van vergaderingen en door praktische en theoretische opleidingen deze sleutelinformatie doorgeven aan het FAVV en de erkende laboratoria. In dezelfde optiek moeten de NRL's eveneens regelmatig interlaboratoriumtests organiseren (ringtests). 71

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv