Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.1 INLEIDING In de huidige organisatie van de voedselveiligheid in België wordt een eenduidige en uniforme aanpak over gans de voedselketen heen voorop gesteld. Zoals reeds gesteld is het FAVV de belangrijkste instantie voor wat betreft de organisatie, het beheer en de uitvoering van de officiële controles. Er kan dan ook één algemeen controlesysteem worden geïdentificeerd die gebaseerd is op het kernproces van het FAVV. Het leeuwendeel van het normatief beleid ressorteert onder de bevoegdheid van de FOD VVVL. Daarnaast bestaan er varianten op dit algemeen controlesysteem en specifieke controlesystemen zoals deze voor de biologische productie en voor de beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten. 5.2 ALGEMEEN NATIONAAL CONTROLESYSTEEM: KERNPROCES FAVV 5.2.1 Inleiding Met het kernproces van het FAVV wordt de cyclus bedoeld van programmering over planning en uitvoering naar rapportering (cfr. figuur 8). Doordat het FAVV met één kernproces werkt, wordt de focus op de kerntaken gelegd, wat leidt tot een verbetering van de werkzaamheden. Het kernproces is wetenschappelijk onderbouwd en opgesteld in samenspraak met de stakeholders. Vanaf 1 januari 2004 zijn alle vroegere inspectie- en controlesystemen geïntegreerd en in een nieuw globaal controleplan verwerkt. Dit plan is gebaseerd op een controleprogramma dat wordt uitgewerkt door het bestuur Controlebeleid van het FAVV en dit op basis van een risicobeoordeling. Het controleprogramma behelst de volledige voedselketen, van de primaire sector tot de distributie. Dit geïntegreerd controleprogramma wordt dan vertaald naar een planning van alle controleactiviteiten waarin doelstellingen per provincie en tot op sectorniveau geformuleerd worden. De Provinciale Controle-eenheden staan in voor de uitvoering van controles (inspecties, audits en bemonsteringen). Dit leidt uiteindelijk tot vaststellingen en analyseresultaten. Deze worden op hun beurt gerapporteerd aan de centrale diensten van het FAVV en worden gebruikt voor een nieuwe risicobeoordeling. Naast de eigen vaststellingen wordt in de risicobeoordeling ook gebruik gemaakt van informatie afkomstig van inspectiediensten van andere landen (via het RASFF-systeem) en van gevalideerde informatie (analyseprogramma’s) van de betrokken sectoren. Deze cyclus van risicobeoordeling – programmering – uitvoering – rapportering gebeurt jaarlijks. Voor het begin van elk jaar wordt een geactualiseerd controleprogramma opgesteld dat ook wordt voorgelegd aan het Raadgevend Comité van het FAVV. 73

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst