Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

5.2.2 Programmering

5.2.2 Programmering 5.2.2.1 Inleiding NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Figuur 8: kernproces van het FAVV. De methode voor programmering van analyses en inspecties door het FAVV is wetenschappelijk onderbouwd en wordt beschreven in het artikel 'Food safety surveillance through a risk based control programme: approach employed by the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain' 6 dat terug te vinden is op de website van het FAVV. Deze geharmoniseerde methodologie wordt toegepast door alle experten van het bestuur Controlebeleid van het FAVV. Hiervoor werd tevens een procedure uitgewerkt. De basisprincipes zijn hieronder samengevat. Het geïntegreerde controleprogramma opgemaakt door het bestuur Controlebeleid van het FAVV viseert de hele voedselketen en het voldoen aan garanties en normen voor zover dit binnen de bevoegdheid van het FAVV valt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: - het bemonsteringsprogramma: o analyses van producten; - het inspectieprogramma: o controle van inrichtingen; o controle van producten; o controle van documenten. Het programma steunt op zowel nationale als internationale (voornamelijk Europese) wetgevingen en aanbevelingen. Daarenboven worden er ook andere parameters in aanmerking genomen bij de risicoevaluatie,en meer in het bijzonder: - de controleresultaten van de voorgaande jaren; 6 Maudoux et al., 2006, Veterinary Quarterly, 28(4): 140-154. 74

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de resultaten van de onderzoeken naar uitbraken van voedselvergiftigingen; - de problemen i.v.m. contaminatie in het buitenland die worden gemeld via het RASFF; - de gegevens betreffende de epidemiologische bewaking van dierenziekten en zoönoses; - de bijzonderheden en het gedrag van bepaalde contaminanten; - de adviezen van de Wetenschappelijke Comités van het FAVV, van de Europese Commissie of van andere lidstaten; - de informatie die wordt vergaard naar aanleiding van internationale vergaderingen; - de consumptiegemiddelden; - de klachten van consumenten, die via een centraal Meldpunt geregistreerd worden; - de resultaten van onderzoeken door instellingen die onafhankelijk van het FAVV zijn. Het volgende behoort niet tot het programma opgemaakt door DG Controlebeleid maar wordt wel uitgevoerd op het terrein: - audits ter validatie van autocontrolesysteem; - inspecties en/of analyses: o in het kader van erkenningen en toelatingen; o na overtredingen; o ten gevolge van klachten; o bij verdenking; - certificatie; - keuringen in slachthuizen. De inspecties dierenwelzijn behoren wel tot het FAVV-controleprogramma maar worden niet opgemaakt door DG Controlebeleid; deze worden geprogrammeerd door de FOD VVVL en doorgegeven aan DG Controlebeleid die ze integreert in het inspectieprogramma. 5.2.2.2 Analyses 5.2.2.2.1 Inleiding Voor het vastleggen van het aantal analyses zijn er in de risicogebaseerde methodologie verschillende mogelijkheden voorzien: - aantal analyses opgelegd door wetgeving; - aantal analyses vastgelegd door risicoanalyse; - aantal analyses gerealiseerd in het kader van een monitoring; - aantal analyse a priori geschat. 5.2.2.2.2 Analyses opgelegd door wetgeving In dit geval wordt het aantal of de frequentie van de analyses vastgelegd door de communautaire wetgeving. Doel van deze analyses is de detectie van bv. zoönoses, BSE, residuen van geneesmiddelen (in slachthuizen en uitsnijderijen). 5.2.2.2.3 Analyses vastgelegd door risicoanalyse In dit geval wordt het aantal analyses vastgelegd door een statistische aanpak. Doel hiervan is het detecteren, met een zekere betrouwbaarheidsniveau van een contaminatie (van chemische en microbiologische contaminanten, residuen, verboden stoffen etc.) die een vooraf vastgelegde prevalentieniveau overschrijdt. Men kan de volgende stappen onderscheiden: - identificatie van de gevaren die moeten gecontroleerd worden om de veiligheid van de voedselketen, gezondheid of andere aspecten die onder de verantwoordelijkheid van het FAVV vallen, te garanderen; - voor elk van de gevaren die men identificeert worden groepen van producten, dieren, … die mogelijk verontreinigd, ziek, … zijn, en dus een risico voor de voedselveiligheid, of plant- of dierengezondheid inhouden, geanalyseerd. De groep van producten, dieren, planten vormen 75

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv