Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN een populatie met een zelfde risico voor het gevaar in kwestie. De groepen kunnen mogelijk nog verdeeld worden in subgroepen. In dit geval wordt een risicoanalyse uitgevoerd voor elk van de verschillende groepen/subgroepen; - het belang van elke populatie wordt geschat. De partijen waaruit de populatie bestaan moeten duidelijk gedefinieerd worden, met inbegrip van de eenheden waarin ze worden uitgedrukt (individuen, ton, …). Populaties die als belangrijk worden beschouwd (> 10.000 partijen) kunnen als oneindig worden beschouwd; - voor elke populatie-parametercombinatie wordt het betrouwbaarheidsniveau en het te controleren prevalentieniveau bepaald; - vervolgens wordt het aantal analyses dat moet worden uitgevoerd binnen de populatie berekend en de analyses verdeeld over de matrices (producten) waaruit de populatie bestaat; - tenslotte worden ook de bemonsteringsplaatsen gekozen. Voor het vastleggen van het betrouwbaarheidsniveau wordt gebruik gemaakt van drie criteria. Criterium 1: schadelijke gevolgen (gevarenniveau) Aan elk gevaar, ziekte, toxische parameter etc. wordt een score gegeven, variërend van 1 tot 4, die overeenkomt met de schadelijke gevolgen van het gevaar, ziekte, toxische parameter etc. (cfr. tabel 9). Vanuit een streven naar harmonisering en relevantie wordt de lijst van gevaren en daarmee verband gebrachte schadelijke gevolgen periodiek voor advies voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité van het FAVV waarbij er rekening mee wordt gehouden dat deze scores: - steunen op de beschikbare wetenschappelijke gegevens; - zowel de schadelijke gevolgen voor de gezondheid als voor de dierlijke en plantaardige producties (bv. economische weerslag) in aanmerking nemen; - een rol spelen bij het opmaken van een programma dat vooral tot doel heeft het optreden van een gevaar op te sporen; - wanneer zij betrekking hebben op multiresiduanalyses, de score voor de combinatie overeenstemt met de hoogste score die wordt bereikt door de analyses die er deel van uitmaken . Tabel 9: criterium 1 – schadelijke gevolgen. Score Indeling Niveau van te controleren prevalentie 1 weinig ernstig (met name voor parameters die geen grote weerslag hebben op de voedselveiligheid, de diergezondheid of de gezondheid van planten en waarvan de economische gevolgen onaanzienlijk zijn; het betreft met name kwaliteitsparameters) 10% 2 waarschijnlijk ernstig (met name voor parameters die een indicator zijn van de levensmiddelenhygiëne; standaardwaarde bij gebrek aan nadere aanwijzing) 5% 3 ernstig (met name voor agentia die matige ziekten veroorzaken) 2,5% 4 zeer ernstig (met name voor kankerverwekkende agentia in voedsel en agentia die infecties veroorzaken bij een lage infectieuze dosis en/of hoge sterfte) 1% De quotering van de ernst van de schadelijke gevolgen is bepalend voor het vooraf bepaalde verontreinigingsniveau dat men met een welbepaald betrouwbaarheidsniveau wil controleren. De afwezigheid van non-conformiteiten doet aldus met een bepaald betrouwbaarheidsniveau veronderstellen dat de aangenomen prevalentie van verontreiniging niet wordt overschreden. Logischerwijs is het zo dat hoe groter de schadelijke gevolgen van een gevaar zijn, hoe minder het optreden ervan wordt aanvaard en hoe sneller men het wil opsporen. 76

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Criterium 2: optreden in de populatie (prevalentie) Er moet worden aangegeven in welke mate het betreffende gevaar voorkomt en een probleem oplevert voor de in aanmerking genomen populatie (matrices). Wat ziekten betreft, beoogt dit criterium met name de dreiging van het gevaar te evalueren op grond van de kans dat de ziekteverwekker wordt binnengebracht op het nationale grondgebied of dat hij verspreid wordt vanuit de vastgestelde primaire uitbraken. Het optreden is de eerste component van de blootstelling aan de populatie waarbij vooral rekening wordt gehouden met de frequentie van normoverschrijdingen en, desgevallend, met de frequentie van vaststellingen door analyse. Aan het optreden wordt een score toegekend op een schaal van 1 tot 4 (cfr. tabel 10). Tabel 10: criterium 2 – optreden van contaminatie in de populatie. Score Optreden in de populatie 1 geringe detectie door analyse en geen normoverschrijding; zeer geringe kans op optreden 2 weinig normoverschrijding ofwel geregelde detectie door analyse maar geen normoverschrijding; geringe kans op optreden; standaardwaarde 3 geregelde normoverschrijdingen ofwel frequente detectie door analyse en weinig normoverschrijdingen; gemiddelde kans op optreden 4 frequente detectie door analyse en normoverschrijdingen; grote kans op optreden Criterium 3: aandeel van de populatie (matrix) in de totale blootstelling Het aandeel van de consumptie van de populatie in de totale blootstelling wordt meegenomen in criterium 3. Er moet op een schaal van 1 tot 4 worden aangegeven in welke mate de populatie (matrices) bijdraagt aan de totale blootstelling (cfr. tabel 11). Het aandeel is de tweede component van de blootstelling. Ervan uitgaande dat de totale blootstelling van een individu aan een gevaar voorkomt van verschillende bronnen, is het aandeel het relatieve belang dat de populatie (matrices) heeft in het met dat gevaar samenhangende risico. Tabel 11: criterium 3 – aandeel in de totale blootstelling. Score Aandeel van de populatie 1 beperkt aandeel (de consumptie van de populatie is laag en/of ander populaties spelen een belangrijke rol in de totale blootstelling aan het betreffende gevaar) 2 gemiddeld aandeel; standaardwaarde 3 groot aandeel (de consumptie van de populatie is hoog en/of de populatie draagt in grote mate bij aan de totale blootstelling) 4 zeer groot aandeel (de consumptie van de populatie is zeer groot en/of de populatie is vrijwel de enige bron van de totale blootstelling) Vastleggen van het betrouwbaarheidsniveau Op basis van de scores die aan de drie criteria zijn toegekend, wordt een totaalscore berekend volgens de formule: schadelijk gevolg + (optreden x aandeel). Aan de totaalscores is arbitrair een betrouwbaarheidsniveau verbonden; er zijn drie klassen gedefinieerd (cfr. tabel 12). 77

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv