Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

INHOUDSTAFEL 3.2.8

INHOUDSTAFEL 3.2.8 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 3.2.9 Geïntegreerde Politie 3.2.9.1 Inleiding 3.2.9.2 Federale Politie 3.2.9.3 Lokale Politie 3.2.10 Gewestelijke overheden 3.2.10.1 Vlaams Gewest 3.2.10.1.1 Inleiding 3.2.10.1.2 Beleidsdomein Landbouw en Visserij 3.2.10.1.3 Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie 3.2.10.2 Waals Gewest 3.2.10.2.1 Inleiding 3.2.10.2.2 Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 3.2.10.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.2.10.3.1 Inleiding 3.2.10.3.2 Bestuur Economie en Werkgelegenheid 3.2.10.3.3 Brussels Instituut voor Milieubeheer 3.2.11 Samenwerkingsverbanden en protocols 3.2.11.1 Inleiding 3.2.11.2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten m.b.t. de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij 3.2.11.3 Delegatie van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het FAVV behoren aan de gewesten 3.2.11.4 Randvoorwaarden 3.2.11.5 FAVV-FODVVL 3.2.11.6 FAVV-FAGG 3.2.11.7 FAVV-FOD Financiën 3.2.11.8 FAVV-FOD EKME 3.2.11.9 FAVV-FANC 3.2.11.10 Multidisciplinaire samenwerking in het kader van fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen 3.2.11.11 FAVV-AWEX-FIT-VLAM-Brussels Export 3.2.11.12 GGO's 3.2.11.13 Dierlijke bijproducten 3.2.11.14 Biologische productie 3.2.11.15 BOB, BGA en GTS 3.3 Delegatie van taken aan controleorganen 3.3.1 Inleiding 3.3.2 Bestrijding dierziekten en identificatie en registratie dieren 3.3.3 Biologische productie 3.3.4 BOB en BGA 3.4 Internetadressen 4 LABORATORIANETWERK 4.1 Inleiding 4.2 FAVV-laboratoria 4.2.1 Algemeen 4.2.2 FoodLIMS 4.3 Erkende laboratoria 4.3.1 Erkenningen door FAVV 4.3.2 ExtLab 4.4 Nationale Referentielaboratoria 5 NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.1 Inleiding 5.2 Algemeen nationaal controlesysteem: kernproces FAVV 5.2.1 Inleiding 5.2.2 Programmering 5.2.2.1 Inleiding 5.2.2.2 Analyses iv

INHOUDSTAFEL 5.2.2.2.1 Inleiding 5.2.2.2.2 Analyses opgelegd door wetgeving 5.2.2.2.3 Analyses vastgelegd door risicoanalyse 5.2.2.2.4 Analyses gerealiseerd in kader van monitoring 5.2.2.2.5 Analyses a priori geschat 5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analyses 5.2.2.2.7 Rol van het Wetenschappelijk Comité 5.2.2.2.8 Programmering in Alpha 5.2.2.3 Inspecties 5.2.3 Planning 5.2.3.1 Analyses 5.2.3.2 Inspecties 5.2.4 Uitvoering en rapportering 5.2.4.1 NICE 5.2.4.2 PCE's 5.2.4.3 Praktijk 5.2.4.4 Resultaten controles als input voor risicobeoordeling 5.2.4.5 Overlegstructuren DG Controle voor beheer van controleopdrachten 5.2.4.5.1 Managementoverlegcomité 5.2.4.5.2 Regionaal Overlegcomité 5.2.4.5.3 Provinciaal Overlegcomité 5.2.4.5.4 Sectoraal Overlegcomité 5.2.4.5.5 Technisch Overlegcomité 5.2.4.6 ISO 17020-accreditatie voor controleactiviteiten DG Controle 5.2.5 Aanpassingen controleprogramma 5.3 Toepassing van het algemeen nationaal controlesysteem en varianten 5.3.1 Inleiding 5.3.2 Dierenwelzijn en CITES 5.3.3 Pesticiden 5.3.3.1 Keuring spuittoestellen 5.3.3.2 Toelating, marketing en gebruik 5.3.4 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten 5.3.5 Dierlijke bijproducten 5.3.6 GGO's 5.4 Controlesystemen voor biologische productie 5.4.1 Inleiding 5.4.2 Vlaams Gewest 5.4.2.1 Inleiding 5.4.2.2 Controles 5.4.2.3 Staalnamen en analyses 5.4.3.1 Inleiding 5.4.3.2 Controles 5.4.3.3 Staalnamen en analyses 5.4.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.4.4.1 Inleiding 5.4.4.2 Controles 5.4.4.3 Staalnamen en analyses 5.4.5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5.5 Controlesystemen voor BOB, BGA en GTS 5.5.1 Inleiding 5.5.2 Vlaams Gewest 5.5.3 Waals Gewest 5.5.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.5.5 Controleactiviteiten van ADCB 5.5.6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5.6 Synopsis v

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv