Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Vastleggen aantal

Vastleggen aantal analyses NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 12: totaalscore vs. betrouwbaarheidsniveau. Totaalscore Betrouwbaarheidsniveau 2-6 90% 7-12 95% 13-20 99% Het aantal analyses wordt berekend volgens volgende gewijzigde Cannon & Roe-formule: n = [1 – (1-α) 1/D ] x [N – (D-1)/2] met: - n, de steekproefgrootte die nodig is om een waarschijnlijkheid α te hebben dat tenminste één niet-conform resultaat wordt gedetecteerd in de steekproef; - α, het betrouwbaarheidsniveau; - N, de grootte van de populatie waar men een steekproef van neemt; - D, het verwachte aantal niet-conforme resultaten. 5.2.2.2.4 Analyses gerealiseerd in kader van monitoring In dit geval wordt een statistische aanpak gevolgd die enkel wordt gebruikt voor bewakingsprogramma's, met het oog op het met een bepaald nauwkeurigheidsniveau ramen van de prevalentie van een verontreiniging. Het nauwkeurigheidsniveau hangt af van de geraamde prevalentie en is bepalend voor het aantal analyses dat moet worden uitgevoerd. Aldus stijgt, bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau, het aantal analyses met het nauwkeurigheidsniveau dat men nastreeft. Het is bijvoorbeeld niet gepast een prevalentie van 20% te willen ramen of verifiëren met een nauwkeurigheid van 0,5%. Deze manier van programmeren maakt het mogelijk om de efficiëntie van risicomanagementmaatregelen na te gaan. Typische voorbeelden zijn microbiologische contaminatie zoals Campylobacter en Salmonella. De stappen die moeten worden gevolgd zijn grotendeels dezelfde als bij het vastleggen van het aantal analyses door risicoanalyse (cfr. paragraaf 5.2.2.3). Wel moeten de volgende parameters worden vastgelegd: - de geschatte prevalentie van verontreiniging (op basis van ervaring); 50% wordt beschouwd als de standaardwaarde indien er onvoldoende informatie beschikbaar is (bij deze waarde is de binomiale variantie het grootst, wat een maximale steekproefgrootte garandeert); - het nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsniveau voor elke populatie-parametercombinatie. 5.2.2.2.5 Analyses a priori geschat Sommige controles kunnen moeilijk worden geprogrammeerd omdat zij samenhangen met het zich voordoen van een voorafgaande gebeurtenis zoals slacht, import, aankoop,… Deze controles beogen doorgaans het opsporen van een verontreiniging. Het aantal analyses dat moet worden uitgevoerd hangt af van de controlefrequentie en van het zich voordoen van de gebeurtenis. De controlefrequentie wordt ofwel vastgelegd in de wetgeving, ofwel vastgesteld door de expert. 78

5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analyses NATIONALE CONTROLESYSTEMEN In afwijking van de algemene methode kan in bepaalde omstandigheden het aantal analyses in welbepaalde gevallen worden verhoogd of verlaagd. Verhoging aantal analyses Het aantal analyses kan, indien nodig, naar boven worden aangepast (ten hoogste met 20%), om rekening te houden met gevoeligheden met betrekking tot: - de media; - de politiek; - de consumenten; - de economie. In een aantal specifieke gevallen kan de aanpassing van het aantal analyses echter aanzienlijker zijn. Verlaging aantal analyses Het aantal analyses kan verlaagd worden op basis van het bepalen van prioriteiten van de controles. Daarnaast kan de expert rekening houden met bestaande sectorale bemonsteringsprogramma's die door het Wetenschappelijk Comité gevalideerd werden. Als een reductie van het analyseprogramma in overweging wordt genomen om rekening te houden met een sectoraal bemonsteringsplan (SBP), moeten ten minste de volgende voorwaarden voldaan zijn: 1. de voor de uitwerking van een SBP aangenomen methodologie 7 : a. moet geëvalueerd zijn door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV; b. moet rekening houden met de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV 8 ; 2. de inhoud van het SBP: a. moet voortvloeien uit de toepassing van de methodologie 9 ; b. moet schriftelijk zijn meegedeeld aan het directoraat-generaal Controlebeleid van het FAVV; 3. de implementering van het SBP: a. wordt gevolgd door een representatief deel 10 van de sector, uitgedrukt in aantal operatoren en in productie; b. de monsters van het SBP worden genomen volgens de officiële methoden, althans voor een deel door ISO 17020-geaccrediteerde instellingen; c. de analyses uit het SBP worden uitgevoerd in laboratoria die deelnemen aan de ringonderzoeken 11 ; d. de interpretatie van de resultaten van het SBP steunt op dezelfde criteria als die welke worden gebruikt door het Agentschap 12 ; 7 De methodologie preciseert het toepassingsgebied (matrices en gevaren), de basis voor het berekenen van het aantal analyses, de bemonsteringswijze, de verdeling van de staalnemingen, etc. 8 De sector past zijn SBP aan op grond van de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité of beargumenteert ten minste schriftelijk zijn standpunt ten aanzien van die aanbevelingen. Waar nodig zal het FAVV met de sector overleggen om eensgezindheid te bereiken over het gevolg dat aan de aanbeveling moet worden gegeven. 9 Het SBP kan eventueel worden aangepast (bijvoorbeeld om een nieuw risico aan te pakken); de aanpassingen worden meegedeeld aan het FAVV. 10 Het gevaar wordt in het kader van het SBP gecontroleerd door een representatief deel van het aantal operatoren en voor een representatief deel van de op sectoraal vlak in aanmerking genomen producten; het SBP geeft een reële weergave van de toestand in de sector. 11 Het prestatieniveau van de laboratoria moet equivalent zijn aan dat van de door het FAVV erkende laboratoria. 12 Dat betekent met name dat de sector dezelfde actiegrenzen toepast als het FAVV. 79

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
1.2.5. - Favv
Volledige versie - FAVV