Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 4. de bij de reductie betrokken gevaren/matrices: a. moeten voorkomen in het SBP van het lopende jaar 13 ; b. moeten worden overgenomen in het SBP van het daaropvolgende jaar (complementariteit van de bemonsteringsplannen); 5. de laboratoriumresultaten van het SBP en de vervolgmaatregelen: a. worden geregeld 14 meegedeeld aan het directoraat-generaal Controlebeleid van het FAVV; b. zijn gelijkaardig aan de resultaten van de officiële controles. Bij de inkrimping wordt rekening gehouden met de ernst en de blootstelling zoals weergegeven in tabel 13. Schadelijke gevolgen Tabel 13: reductie analyseprogramma FAVV door SBP. 4 -10% -10% -5% -5% 3 -15% -10% -5% -5% 2 -20% -15% -10% -5% 1 -20% -20% -15% -5% 1-4 5-8 9-12 13-16 Blootstelling = (aandeel x voorkomen) Deze benadering steunt op bekende risicofactoren (schadelijke gevolgen, aandeel en voorkomen) en heeft als voordeel dat de vermindering van het aantal analyses objectief wordt benaderd. De implementering van de autocontrole en de sectorale bemonsteringsplannen moeten in fine overigens bijdragen aan een vermindering van de blootstelling en zo de officiële analyses doen afnemen. Het is geenszins de bedoeling om alle officiële controles te vervangen door het SBP. 5.2.2.2.7 Rol van het Wetenschappelijk Comité Vanuit een streven naar verbetering en harmonisering wordt geregeld aan het Wetenschappelijk Comité van het FAVV gevraagd om zich uit te spreken over de risicogebaseerde FAVV-methodologie voor programmering. Een eerste adviesaanvraag werd ingediend bij het uitwerken ervan. Telkens wanneer een wezenlijke wijziging wordt aangebracht aan de methodologie wordt een nieuwe beoordeling gevraagd voor een deel van de methode of voor de hele methode. Tevens wordt er geregeld aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om zich uit te spreken over de door het programmateam uitgevoerde risicobeoordeling. De adviesaanvraag heeft al naargelang van het geval betrekking op: - de gevareninventaris en de toekenning van een score aan de nadelige gevolgen ervan; - de relevantie van de gekozen matrix-gevaarcombinaties en van het aantal analyses; - de relevantie van de gekozen bemonsteringsplaatsen (de verdeling van de monsters en van de controle-inspanningen over de hele voedselketen); - de controledruk voor de geprogrammeerde verontreinigingen in de voedselketen. Daarnaast worden de SBP geëvalueerd door het Wetenschappelijk Comité. 13 Het moet niet noodzakelijk gaan om een kalenderjaar. 14 Om in aanmerking te kunnen worden genomen moeten de resultaten van het SBP beschikbaar zijn voordat het FAVV de risicobeoordeling doet, dat wil zeggen in de loop van het eerste kwartaal van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het programma betrekking heeft. 80

5.2.2.2.8 Programmering in Alpha NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Nadat het aantal analyses is bepaald voor het jaar N + 1 worden deze door de experten van het bestuur Controlebeleid ingegeven in het softwareprogramme 'Alpha' en gevalideerd door de hiërarchie. 5.2.2.3 Inspecties De programmering van de FAVV-inspecties is net als deze van de analyses gebaseerd op een risicoevaluatie. De volledige voedselketen werd opgesplitst in sectoren en, volgens de noden, verder verdeeld in subsectoren. Vervolgens werd aan elk van deze sectoren/subsectoren, een sensibiliteitsniveau vastgesteld (hoog, gemiddeld en laag). Dit sensibiliteitsniveau geeft het risico weer dat gerelateerd is aan de activiteiten van de operatoren die in de betreffende sector/subsector werkzaam zijn. Het houdt rekening met de opgedane ervaring en, indien aanwezig, met het bestaan van specifieke risicomanagementvoorschriften. Het sensibiliteitsniveau bepaalt de ratio tussen de jaarlijkse inspectiefrequentie van een 'goede' en een 'slechte' operator binnen een zelfde (sub)sector (cfr. tabel 14). Tabel 14: sensibiliteitsniveau en ratio aantal inspecties 'worst case' operator vs. 'best case' operator binnen zelfde (sub)sector. Sensibiliteitsniveau Ratio 'worst case' vs. 'best case' Hoge sensibiliteit (HS) 4/1 Gemiddelde sensibiliteit (MS) 3/1 Lage sensibiliteit (LS) 2/1 Er worden drie categorieën inspectiefrequenties onderscheiden: - verminderde inspectiefrequentie (categorie 1); - basisinspectiefrequentie (categorie 2); - verhoogde inspectiefrequentie (categorie 3). Aan elke (sub)sector is een basisinspectiefrequentie toegekend die vastgelegd is in het businessplan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV (cfr. bijlage 2). Deze basisfrequentie correspondeert met een aantal inspecties die elk jaar moeten worden uitgevoerd bij een representatieve operator van een bepaalde (sub)sector van categorie 2. Met uitzondering van de primaire productie worden de verminderde en verhoogde frequenties van de (sub)sectoren berekend op basis het sensibiliteitsniveau en de basisfrequentie (cfr. tabel 15). Voor de (sub)sectoren in de primaire (plantaardige, dierlijke, of gemengde) productie komen de verlaagde en verhoogde inspectiefrequenties respectievelijk overeen met ¼ x en 2x de basisfrequentie. Tabel 15: berekening inspectiefrequenties rekening houdende met het sensibiliteitsniveau van de (sub)sector. Inspectiefrequentie Punten Categorie HS MS LS Verminderd 61-80 1 X / 2 2 X / 3 3 X / 4 Basis 39-60 2 X X X Verhoogd 0-38 3 2 X 2 X 3 X / 2 81

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv