Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN uitvoeringsovereenkomst werden procedures m.b.t. de voortgezette opleiding en de evaluaties van de prestaties opgesteld; - de communicatie tussen centrale en decentrale diensten; - de begeleiding van buitenlandse zendingen (waaronder deze van de FVO) in België. 5.2.4.2 PCE's Op PCE-niveau superviseert en coördineert het PCE-hoofd de drie sectoren (primaire productie, transformatie en distributie), die elk geleid wordt door een sectorhoofd. Samen verzekeren zij het correct overbrengen van de instructies, checklists, nieuwe wetgeving, etc., en de omkadering van de controleagenten, inclusief DMO's. De prioriteit van de taken in de PCE is als volgt: - 1 e prioriteit: o niet-conforme monsters; o klachten; o RASFF; - 2 e prioriteit: o niet-conforme inspecties (hercontroles); - 3 e prioriteit: o controleplan: inspectieplan; uitvoering van monsternemingen; o prestaties op vraag van de operator, bv. validatie van autocontrolesysteem, certificering, vlees- en viskeuring, etc. Door de realisaties van de controles continu op te volgen en te vergelijken met de geplande doelstellingen kunnen de PCE-hoofden de stand van zaken binnen de PCE evalueren en desgevallend actie ondernemen als er ergens tekorten worden vastgesteld. De centrale diensten van DG Controle volgen de statistieken op. 5.2.4.3 Praktijk Per controle moet de controleur een missie aanmaken in FoodNet. Voor het uitvoeren van de bemonsteringen zijn gedetailleerde procedures voorzien in de vorm van technische fiches die eveneens consulteerbaar zijn via het intranet van het FAVV. Voor de inspecties wordt gewerkt met checklists. Vanuit een streven naar transparantie zijn deze publiek beschikbaar via het internet van het FAVV. Voor de controleurs is er op het intranet van het FAVV ook een leidraad per checklist beschikbaar. Om de interpretatie van de checklists zo uniform en transparant mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een weging toegekend aan elke non-confirmiteit (cfr. paragraaf 8.2.1). Alle procedures en dienstnota's worden via e-mail naar de PCE's gestuurd en op het intranet gepubliceerd. Indien een nieuwe of herziene checklist wordt 'geactiveerd' worden de sectorhoofden en de PCE-hoofden via e-mail hiervan verwittigd. Voor informatie over, en het beheer van informatie over de operatoren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, wordt gebruik gemaakt van BOOD 15 (banque de données opérateurs – operatorendatabank) die in verbinding staat met de Kruispuntbank der Ondernemingen van de federale overheid (KBO-databank). Alvorens in FoodNet een missie wordt aangemaakt, worden de gegevens van de operator in BOOD opgezocht. De resultaten van de controles (bemonsteringen en inspecties) worden nadien ingegeven in FoodNet. Voor de analyses kan beroep gedaan worden op een uitgebreid netwerk van laboratoria; tussen het LIMS-systeem en FoodNet bestaan er koppelingen voor een optimale gegevensstroom (cfr. hoofdstuk Netwerk laboratoria). 15 Er bestaat ook een publieke toepassing voor het opzoeken van gegevens over operatoren (werkzaam in de voedselketen) op het FAVV-internet, namelijk FoodWeb. 84

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor de zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO's) die bepaalde taken uitvoeren voor het FAVV wordt de softwaretoepassing AdminLight DMO gebruikt om hun prestaties te registreren. DMO's voeren inspecties, controles of certificering uit, bv. in slachthuizen, grensinspectieposten etc. Bij de uitvoering van opdrachten voor het FAVV wordt de DMO beschouwd als een officieel dierenarts. Het aantal DMO's per PCE wordt vastgelegd in functie van het werkvolume. Op het einde van elk jaar worden de prestaties van de DMO's door het PCE-hoofd geëvalueerd. Er bestaan instructies die herhalingen van controles moeten vermijden. In FoodNet is een historiek zichtbaar van alle controles die reeds bij een operator werden uitgevoerd. Bovendien gebeurt de verdeling van de missies door het sectorhoofd, die ervoor moet zorgen herhaalde controles zonder motief te vermijden. Aan de controleur wordt ook gevraagd om in de mate van het mogelijke de inspecties te groeperen voor alle activiteiten van een operator. Deze groepering kan als de activiteiten van het bedrijf behoren tot eenzelfde sector. Indien dit niet het geval is tracht het FAVV de controles in één keer uit te voeren door het samenstellen van een multidisciplinair team. Daarnaast voert het FAVV samen met de controles die tot de eigen bevoegdheid behoren ook de controles uit waarvoor een samenwerkingsakkoord met andere overheden werd afgesloten (bv. in het kader van de randvoorwaarden of de antitabakscontroles in de horeca). 5.2.4.4 Resultaten controles als input voor risicobeoordeling De resultaten van de bemonsteringen en inspecties van het FAVV van het jaar N – 1 worden gerapporteerd in het activiteitenverslag van het FAVV. Ook wordt in het kader van diverse EUprogramma's een specifieke rapportering overgemaakt aan de diensten van de EC. Het activiteitenverslag van het FAVV dient als basis van de rapportering van het MANCP omdat hierin het leeuwendeel van de nodige informatie terug te vinden is. De resultaten van de controles van het jaar N – 1 worden als input gebruikt voor de opmaak van het controleprogramma voor het jaar N + 1. Op deze manier kan een nieuwe cyclus van het kernproces van het FAVV van start gaan. 5.2.4.5 Overlegstructuren DG Controle voor beheer van controleopdrachten 5.2.4.5.1 Managementoverlegcomité Het Management Overlegcomité (MOC) vergadert maandelijks onder het voorzitterschap van de directeur-generaal Controle, behalve tijdens het zomerreces. Buiten de directeur-generaal bestaat het MOC uit: - de 2 regionale directeurs van de NICE; - de directeur van het hoofdbestuur van DG Controle; - de directeur van de NOE; - de 11 PCE-hoofden; - de coördinatoren van de diensten van het hoofdbestuur van DG Controle; - een aantal staffmedewerkers. Het MOC vervult een belangrijke rol binnen het kwaliteitssysteem van DG Controle. Het is immers op dit niveau dat de directiebeoordelingen worden uitgevoerd. 5.2.4.5.2 Regionaal Overlegcomité Op regionaal niveau wordt er een overleg gehouden tussen de regionale directeur en alle PCEhoofden van de desbetreffende regio. Dit is het Regionaal Overlegcomité (ROC). De regionale directeur van de andere regio neemt eveneens deel aan deze vergaderingen. 85

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv