Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Er zijn 2 ROC's: één langs Nederlandstalige, en één langs Franstalige en Duitstalige kant. Het PCEhoofd van PCE Brussel maakt deel uit van beide ROC’s. Beide ROC’s vergaderen maandelijks, telkens in een andere PCE. De organisatie van de ROC’s wordt ingepast in het kwaliteitssysteem van DG Controle. Zo zullen er naast een aantal variabele punten die worden aangebracht door de gewestelijke directeurs of door de PCE-hoofden, ook stelselmatig een aantal vaste punten worden besproken zoals bijvoorbeeld: - de opvolging van de operationele doelstellingen van DG Controle; - de opvolging van de strategische doelstellingen; - de resultaten van interne en externe audits en de opvolging ervan; - de invulling van het personeelsplan; - de actiepunten van vorige meetings van het MOC en het ROC. 5.2.4.5.3 Provinciaal Overlegcomité Het Provinciaal Overlegcomité (POC) bestaat uit het PCE-hoofd en de sectorhoofden. De POC's worden maandelijks gehouden. 5.2.4.5.4 Sectoraal Overlegcomité Alle sectorhoofden van een desbetreffende sector (primaire productie, distributie en transformatie) vergaderen maandelijks met de betreffende coördinator van het hoofdbestuur van DG Controle tijdens het Sectoraal Overlegcomité (SOC's). 5.2.4.5.5 Technisch Overlegcomité De taken van het Technisch Overlegcomité (TOC) zijn: - de opmerkingen en de moeilijkheden verzamelen die de personeelsleden op technisch vlak ondervinden bij het vervullen van hun opdracht, en deze opmerkingen en moeilijkheden onderzoeken; - regelgevingen interpreteren en oplossingen voorstellen, en deze ter kennis brengen van de directeur-generaal van DC Controle; - de checklists opnieuw bekijken; - de geldende en ontwerpdienstnota's en instructies evalueren. Elke TOC bestaat, in de mate van het mogelijke, uit vijf vaste leden: iemand van het hoofdbestuur van DG Controle, iemand van de NICE of de NOE en drie mensen uit de PCE's. De voorzitter van elke TOC vraagt de directeur-generaal van DG Controlebeleid om een deskundige aan te duiden die aan de werkzaamheden van het TOC deelneemt. Voor het TOC 'dierenwelzijn' wordt dit verzoek ook gericht aan de FOD VVVL. Een Opvolgingscomité oefent toezicht uit op de activiteiten van de TOC's en brengt daarover verslag uit bij de regionale directeurs, bij de directeur van de NOE en bij de bevoegde coördinatoren van het hoofdbestuur van DG controle. Verder volgt dit comité de samenstelling van de TOC's op en leidt de herziening van de checklist in goede banen 5.2.4.6 ISO 17020-accreditatie voor controleactiviteiten DG Controle Het verkrijgen van een ISO 17020-accreditatie voor alle controleactiviteiten in de PCE's is één van de actiepunten in het kader van de stratische doelstelling 'kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten'. Als pilootproject werd gestart met de sector distributie. Om het accreditatieniveau te behalen wordt bijzondere aandacht besteedt aan: - aanduiding van een kwaliteitsverantwoordelijke voor DG Controle die moet instaan voor de invoering en implementering van en het toezicht op het kwaliteitssysteem. Deze persoon 86

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt daarin bijgestaan door het netwerk van kwaliteitscoördinatoren en werkt samen met de kwaliteitsverantwoordelijk van het FAVV die deel uitmaakt van de dienst Interne Audit; - aanduiding van leidend technisch personeel dat beschikt over de competentie en de middelen die nodig zijn om de kwaliteit van de controles te kunnen garanderen; - betrekken van het personeel bij het ontwerpen en het uitvoeren van het kwaliteitssysteem. Hiervoor wordt voorzien in opleiding om de vertrouwdheid van de medewerkers met het kwaliteitssysteem, de te volgen procedures en de werkmethoden, te bestendigen. 5.2.5 Aanpassingen controleprogramma Tijdens het lopende jaar kunnen nog aanpassingen aan het controleprogramma aangebracht worden. Hiervoor is de Coördinatiecel Controleprogramma en Externe Rapportering (CCER) binnen het FAVV verantwoordelijk. De CCER bestaat uit vertegenwoordigers van elk bestuur van het FAVV en is opgericht om de impact en het risico in te schatten van aanpassingen naar aanleiding van nieuwe Business Information Needs, aanpassingen in het controleprogramma en wijzigingen van masterdata. De exacte taken staan omschreven in het huishoudelijk reglement van de coördinatiecel. Een gemotiveerde aanvraag kan vanuit elk directoraat-generaal van het FAVV ingediend worden aan de hand van een Change Request-formulier en wordt behandeld volgens de voorziene procedure. 5.3 TOEPASSING VAN HET ALGEMEEN NATIONAAL CONTROLESYSTEEM EN VARIANTEN 5.3.1 Inleiding Het algemeen nationaal controlesysteem zoals beschreven in paragraaf 5.2 wordt toegepast voor zowat alle voedselveiligheidsdomeinen (levensmiddelen, diervoeder, dierengezondheid en dierenwelzijn). Wel moeten voor een aantal controlesystemen enkele bemerkingen/aanvullingen gegeven worden die hun oorsprong vinden in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen de bevoegde autoriteiten en de delegatie van controletaken (cfr. hoofdstuk 3). In onderstaande paragrafen wordt dieper ingegaan op de controlesystemen voor dierenwelzijn, CITES, pesticiden, geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dierlijke bijproducten en GGO's. Daarnaast wordt ook verwezen naar hoofdstuk 3. Een beknopt schematisch overzicht van het algemeen nationaal controlesysteem is weergegeven in figuur 9. 5.3.2 Dierenwelzijn en CITES Tussen de FOD VVVL en het FAVV is een (basis)protocol afgesloten waarin de bevoegdheden van deze instanties nader worden gedefinieerd. Aan dit protocol zijn twee specifieke beheerscontracten verbonden: één omtrent dierenwelzijn, en één omtrent CITES. Het algemeen beheer en het controlebeleid in verband met dierenwelzijn hangt af van de FOD VVVL. De FOD VVVL werkt in overleg met het FAVV instructies uit bestemd voor de FAVV-beambten. Kort gesteld voert het FAVV voert inspecties dierenwelzijn uit in de voedselketen en de FOD VVVL daarbuiten, bv. in zoos, dierenwinkels etc. Het inspectieprogramma dat wordt opgemaakt door de FOD VVVL, wordt overgemaakt aan het FAVV. Ieder jaar worden ongeveer 2.000 inspecties verdeeld over de verschillende sectoren (per diersoort en 87

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv