Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN soms ook per subtype van bedrijf, bv. leghennen: kooi en alternatief). Hierbij wordt er rekening gehouden met volgende factoren. - de controleresultaten van het FAVV van het vorige jaar en lopende jaar; - eventuele specifieke controlerapporten van het FAVV (bv. van de NICE); - nieuwe of aangepaste wetgeving wordt extra gecontroleerd; - specifieke risicosectoren (bv. dwangvoederen) hebben ook een hoge controlefrequentie. Op basis van deze risicoanalyse worden de controlefrequenties van het vorige jaar eventueel aangepast. Het FAVV integreert deze inspecties in haar controleprogramma en voert vervolgens de routinecontroles uit en verifieert het niet respecteren van de reglementering op alle plaatsen waar het aanwezig is via zijn agenten in de buitendienst en via de contractuelen en de agenten belast met een opdracht. De controleverslagen worden maandelijks bezorgd aan de betrokken dienst van de FOD VVVL. Elke vastgestelde overtreding aangaande het dierenwelzijn wordt gesanctioneerd door middel van een verwittiging of een pro justitia rechtstreeks overgemaakt aan de overtreder met een kopie aan de betrokken dienst van de FOD. De FOD VVVL controleert de uitvoering van het inspectieprogramma dierenwelzijn door het uitvoeren van een externe audit van de activiteiten van het FAVV op dit domein. De FOD verzekert de vorming en informatie en stelt indien nodig experten ter beschikking aan het FAVV. Het wijst tevens de contactpunten aan voor de verantwoordelijken van de PCE's van het FAVV. Deze kunnen bepaalde bijzondere opdrachten uitvoeren op de plaatsen waar het FAVV zijn controleactiviteit uitvoert. In geval van crisis (voedsel, sanitair,…) waakt het FAVV erover de prioritaire activiteiten in verband met het dierenwelzijn te onderhouden. De door het FAVV uitgevoerde CITES-controles zijn beperkt tot de plaatsen waar deze ambtenaren gewoonlijk hun opdrachten uitvoeren en tot de dieren, planten en producten die onderworpen zijn aan gezondheidsreglementering. De FOD VVVL staat in voor de controles in bedrijven met CITESregistratie. De FOD werkt in samenwerking met het FAVV de instructies uit die voor de FAVVbeambten bestemd zijn, staat in voor de opleiding en de informatie en verschaft documentatie en stelt indien nodig, deskundigen ter beschikking. Elke vastgestelde overtreding aangaande CITES wordt onmiddellijk medegedeeld aan het door de FOD VVVL aangeduide meldpunt. Daarnaast stuurt het FAVV maandelijks informatie omtrent de uitgevoerde controles naar de FOD VVVL. 5.3.3 Pesticiden 5.3.3.1 Keuring spuittoestellen De technische keuring van spuittoestellen is een bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen maar de keuringen worden in de praktijk uitgevoerd door twee keuringsinstellingen: het Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek van Gent (ILVO), voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en het Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W), voor Wallonië (cfr. paragraaf 3.3.3). 5.3.3.2 Toelating, marketing en gebruik Het samenwerkingsakkoord tussen de FOD VVVL, directoraat-generaal Leefmilieu (DG 5) en het FAVV (cfr. paragraaf 3.2.11.5) regelt de praktische aspecten i.v.m. de samenwerking tussen deze twee instanties met het oog op en tijdens de controles. Een gedetailleerde verdeling van de controles tussen het FAVV en de FOD VVVL, DG 5 is weergegeven in tabel 16. Het FAVV en de FOD VVVL, DG5 verbinden zich ertoe actief aan het verzoek tot samenwerking deel te nemen door hun kennis, ervaring en expertise aan te bieden. 88

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 89

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
FAQ's - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
1.2.5. - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
1.2.4. - Favv