Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Beiden wisselen nuttige gegevens uit voor een goed verloop van de controles. Deze gegevens omvatten onder andere: - de te controleren criteria (checklist); - een schema waarmee de ernst van de non-conformiteit kan worden geëvalueerd; - de lijst met toegelaten biociden; de lijst met operatoren (handelaars en gebruikers) opgenomen in de databank.Bovendien bezorgen de twee partijen elkaar een overzicht van de controles die tijdens het voorbije jaar bij operatoren werden uitgevoerd. Wanneer een controle door een autoriteit bij een operator wordt uitgevoerd voor een aspect dat niet rechtstreeks tot zijn bevoegdheden behoort (bijvoorbeeld controle door het FAVV van de erkenning als erkend verkoper bij een handelaar of controle door DG5 op de aanwezigheid van de zelfklever op het spuittoestel als bewijs van de technische controle) en wanneer dit aspect een non-conformiteit blijkt te zijn, zullen de twee autoriteiten elkaar hierover informeren en zal de juridisch bevoegde autoriteit de opvolging hiervan verzekeren. De uitgewisselde gegevens bevatten: - de vastgestelde overtreding; - de ernst van de overtreding (volgens een vooraf bepaald schema); - de naam en de coördinaten van de operator waar de overtreding is vastgesteld; - elke ander commentaar nuttig voor de opvolgingscontrole. De meldingen voor de kritieke criteria moeten spoedig en ten laatste binnen de 48 uur na de controle worden ingediend. Ieder jaar wordt een vergadering georganiseerd om de controles van bestrijdingsmiddelen te bespreken. Tijdens deze vergadering worden de resultaten van de controles geanalyseerd en de behoeften op het vlak van controles besproken. In het kader van een eventuele interne audit, op initiatief van één van beide partijen, verbindt de andere zich ertoe hieraan deel te nemen. 5.3.4 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten Het FAVV maakt jaarlijks een controleprogramma voor uitvoering in apotheken toegankelijk voor het publiek, in ziekenhuisapotheken en bij de groothandelaars-verdelers van farmaceutische producten, over aan het FAGG. Deze controles hebben betrekking op de monsterneming van voedingssupplementen en bijzondere voeding, en de etikettering van deze levensmiddelen. Het FAGG voert deze controles uit en rapporteert de resultaten ervan aan het FAVV. Het FAVV voorziet in de passende opleiding voor de betrokken personeelsleden van het FAGG. In geval van overtredingen die de veiligheid van de consument in gevaar brengen, verwittigt het FAGG het FAVV. Voor de maatregelen in geval van overtreding zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV van toepassing. Hiervoor werkt het FAVV richtlijnen uit ten behoeve van het FAVV betreffende de gradatie van de te nemen maatregelen in geval van overtreding. Het FAGG is bevoegd voor de controle van de distributieketen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vanaf de productie tot en met de apotheek en het depot van de dierenartsen. Het FAVV is bevoegd voor de controle van de voorraden van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op de landbouwbedrijven en, bij vaststelling van onregelmatigheden op dit vlak of bij levensmiddelen van dierlijk oorsprong: - de controle op het uitgaande register van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en op de toedienings- en verschaffingsdocumenten van het dierenartsendepot met betrekking tot voedselproducerende dieren; - de controle in het dierenartsendepot van het inkomend register en van de voorraden; - de controle van de voorschriften voor voedselproducerende dieren bij de dierenarts. 91

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor het toezicht op het goede verloop van de controles en de regelmatige uitwisseling van de inlichtingen is een coördinatiecel opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het FAVV en het FAGG. Deze coördinatiecel fungeert als contactpunt ten einde nuttige informatie te verstrekken in verband met alle op het terrein vastgestelde problemen en te voorzien in de passende opvolging van de vaststellingen. 5.3.5 Dierlijke bijproducten De FOD VVVL en het FAVV zijn de centrale bevoegde autoriteiten. Echter, omdat de meest omvangrijke stromen dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, met uitzondering van mest, in België beschouwd worden als afvalstoffen, zijn de inzameling, opslag, overbrenging, verwerking en gebruik van bepaalde dierlijke bijproducten onderworpen aan regionale regelgeving. De FOD VVVL is overeenkomstig de overeenkomst van 28 oktober 2005 tussen de federale staat en de gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten de bevoegde autoriteit voor technische producten andere dan verwerkte mest, meststoffen, bodemverbeteraars, evenals voor het gebruik van dierlijke bijproducten voor de rechtstreekse voedering van bepaalde dieren, voor taxidermie, onderwijs, diagnose en onderzoek. Met ingang van 1 januari 2007 werd het directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD VVVL afgesplitst en werd een onafhankelijk agentschap opgericht, het FAGG. Momenteel is er overleg lopend tussen het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD VVL en het FAGG. Dit moet leiden tot een onderling protocol om de uitvoering van de engagementen van de FOD VVVL in de hierboven genoemde overeenkomst te waarborgen. Kort samengevat zijn de gewesten bevoegd voor categorie 1-, 2- en 3-verwerkingsbedrijven, verbrandingsinstallaties, storten, biogas- en composteringsinrichtingen, en opslag- en intermediaire inrichtingen indien de bestemming niet enkel voeder is of technische producten, andere dan meststoffen of bodemverbeteraars. Globaal genomen controleren de gewesten materiaal dat valt onder de noemer afval terwijl de federale overheden bevoegd zijn voor dierlijke bijproducten indien ze beschouwd kunnen worden als producten. Het FAVV is verantwoordelijk voor dierlijke bijproducten die richting diervoeding of oleochemie gaan. De FOD VVVL controleert de inrichtingen en de erkenning zoals opgelegd door artikel 23 van verordening (EG) nr. 1774/2002. Intermediaire en opslaginrichtingen worden gecontroleerd door het FAVV of de FOD VVVL, afhankelijk van de bestemming van de producten. De gewestelijke overheden zijn, in samenwerking met het FAVV, begonnen met diersoort specifieke erkenningen voor categorie 3-verwerkers. 5.3.6 GGO's De FOD VVVL en het FAVV zijn de centrale bevoegde autoriteiten voor genetisch gemodificeerde organismen. De FOD VVVL zorgt voor het beleid en bepaalt de productnormen. Het is verantwoordelijk voor de follow-up, in brede zin, van internationale protocollen en van de regelgeving inzake GGO's in menselijke voeding, diervoeders en het leefmilieu. Het FAVV controleert in de voedselketen of de GGO-regelgeving en de normen worden gerespecteerd. Het ziet toe op de efficiënte uitvoering van de traceerbaarheid en op de toepassing van de etiketteringsvoorschriften in de voedselketen. Het ziet er tevens op toe dat er geen niet-toegelaten GGO's en geen derivaten geproduceerd met niet-toegelaten GGO's op de markt komen. De implementatie van de controles op GGO-velden en zaden is de verantwoordelijkheid van de gewesten en de FOD VVVL. De FOD VVVL is verantwoordelijk voor de controles op de experimentele verspreiding van GGO's (veldproeven), en de traceerbaarheid en GGO-etiketteringsverplichtingen voor niet-voeder en niet-levensmiddelen. De gewesten zijn verantwoordelijk voor de coëxistentiemaatregelen gerelateerd aan GGO-velden en voor de implementatie van de zaadregelgeving. 92

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv