Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.4 CONTROLESYSTEMEN VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIE 5.4.1 Inleiding In België is de biologische landbouw een gewestelijke bevoegdheid. Naast de Europese kaderwetgeving (verordeningen (EG) nr. 834/2007, nr. 889/2008 en nr. 1235/2008) bestaat er aanvullende nationale en regionale wetgeving: - de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw- tuinbouw- en zeevisserijproducten (zoals gewijzigd); - het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten; - het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en etikettering van biologische producten; - het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten en tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008; - het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009 inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten. Deze bepalen verder de voorwaarden waaraan de biologische productiemethode en de biologische producten moeten voldoen. 5.4.2 Vlaams Gewest 5.4.2.1 Inleiding De controle op de biologische productie in het Vlaams Gewest is geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008. 5.4.2.2 Controles De erkende controleorganen voeren de volgende controles uit: de eerste controle na ontvangst van de kennisgeving van een marktdeelnemer alsmede zijn verbintenis om zijn bedrijf aan de controleregeling te onderwerpen, de jaarlijkse controle, de aanvullende controle, de steekproefcontrole, de verscherpte controle en de administratieve controle. Er wordt een jaarlijks minimumquotum aan steekproefcontroles opgelegd. De jaarplanning van de steekproefcontroles en de keuze van de marktdeelnemers die de controles moeten ondergaan is gebaseerd op een risicoanalyse. Deze risicoanalyse is gebaseerd op alle beschikbare elementen en is bedoeld om prioriteit te verlenen aan controles bij marktdeelnemers met een hoog risico op onregelmatigheden en inbreuken wat betreft de naleving van de bepalingen van verordening (EG) nr. 834/2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 en hun uitvoeringsbepalingen. Ieder controleorgaan mag zelf zijn methodologie kiezen om de risicoanalyse uit te voeren. De geactualiseerde versie van de risicoanalyse en de selectieprocedure van marktdeelnemers worden jaarlijks (

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN worden genomen. In ieder geval moet bij iedere marktdeelnemer minstens om de 48 maanden een staal worden genomen alsook bij vermoeden van gebruik van verboden producten. De vaststelling van de jaarplanning van de staalnamen, de keuze van de marktdeelnemers en de producten die men wil bemonsteren, alsook de aard van de producten waarnaar gezocht wordt, is gebaseerd op een risicoanalyse. Deze risicoanalyse is gebaseerd op alle beschikbare elementen en is bedoeld om prioriteit te verlenen aan staalnamen van marktdeelnemers met een hoog risico op onregelmatigheden en inbreuken wat betreft de naleving van de bepalingen van verordening (EG) nr. 834/2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 en hun uitvoeringsbepalingen. Ieder controleorgaan mag zelf zijn methodologie kiezen om de risicoanalyse uit te voeren. De aard van de uit te voeren analyses en interpretatie van de analyseresultaten is beschreven in het vermelde besluit. De controleorganen voeren de controles uit conform een kwaliteitshandboek. Artikel 12, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 bepaalt dat de controleorganen over een standaardcontroleprocedure moeten beschikken. Bij vaststelling van een inbreuk leggen de controleorganen de betrokken marktdeelnemer(s) een sanctie op zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008. Indien een controleorgaan een inbreuk constateert die gevolgen kan hebben voor marktdeelnemers die aan de controle van een ander controleorgaan onderworpen zijn, moet de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling binnen drie werkdagen verwittigd worden. Indien een controleorgaan een perceel of lot declasseert, een product of bedrijf schorst of de omschakeling verlengt van een marktdeelnemer moet de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling eveneens binnen de drie werkdagen op de hoogte gebracht worden. De controleorganen moeten jaarlijks een aantal gegevens zoals het aantal/soort controles, sancties, identificatie- en productiegegevens van de bedrijven, etc. doorgeven aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. De wijze en inhoud van deze rapportering is beschreven in het ministerieel besluit van 22 juni 2009. In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (artikel 12 en 13) staan de voorwaarden waaraan de controleorganen moeten voldoen om een erkenning te krijgen en behouden. Artikel 12, 7° beschrijft dat er minstens één inspecteur gekwalificeerd moet zijn. Artikel 12, 3° legt op dat het controleorgaan over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel, vereiste uitrusting en infrastructuur moet beschikken en dat zij onpartijdig moet zijn. In een dienstinstructie wordt het minimumaantal controles beschreven dat de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling moet uitvoeren in het kader van de supervisie op de controleorganen. Bij deze afdeling zijn er twee fulltime-equivalenten beschikbaar voor de supervisie van de controleoganen, en de uitvoering van de biowetgeving. 5.4.3 Waals Gewest 5.4.3.1 Inleiding In het Waals Gewest is de controle op de biologische productie geregeld via het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten en tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008. 5.4.3.2 Controles De erkende controleorganen voeren conform het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 de volgende controles uit: de eerste inspectie na ontvangst van de kennisgeving van een marktdeelnemer alsmede zijn verbintenis om zijn bedrijf aan de controleregeling te onderwerpen, de jaarlijkse fysieke hoofdcontrole, de bijkomende controle, de versterkte controle en de steekproefcontrole. Het minimumaantal uit te voeren steekproefcontroles wordt berekend in vergelijking met de toestand op 31 december van het vorige jaar. 94

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv