Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Wanneer er onregelmatigheden worden vermoed, is het controleorgaan ertoe gehouden om binnen de kortst mogelijke termijn een controle uit te voeren bij de betrokken marktdeelnemer. Elk controleorganisme moet een procedure ter goedkeuring voorleggen aan de Direction de la Qualité van de DGARNE voor het vastleggen van de planning van de controles en de keuze van de marktdeelnemers die de controles moeten ondergaan. Deze procedure moet gebaseerd zijn op een algemene evaluatie van het risico van het niet-naleven van de verordening (EG) nr. 834/2004 en zijn uitvoeringsreglementering of van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010. 5.4.3.3 Staalnamen en analyses Van elke nieuwe productie-eenheid dat kennis geeft van zijn omschakeling naar de biologische productiemethode neemt het controleorgaan een staal van de bodem, van een plantaardig of dierlijk product en voert een analyse uit op de mogelijke aanwezigheid van residuen of van verontreinigde stoffen op te sporen. Bij de andere marktdeelnemers moet het controleorgaan een aantal routineanalyses uitvoeren, gelijk aan of hoger dan 60% van de marktdeelnemers. Bij iedere marktdeelnemer die aan de controle onderworpen is, moet het controleorgaan een productanalyse uitvoeren als men een onregelmatigheid vermoed. Elk controleorganisme moet een procedure ter goedkeuring voorleggen aan de Direction de la Qualité van de DGARNE voor het vastleggen van de planning van de controles, de keuze van de marktdeelnemers en van de producten die de analyses moeten ondergaan, alsook de aard van de gezochte producten. Deze procedure moet gebaseerd zijn op een algemene evaluatie van het risico van het niet-naleven van verordening (EG) nr. 834/2004 en zijn uitvoeringsreglementering of van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010. De controleorganismen voeren de controles uit conform een kwaliteitshandboek. Bij vaststelling van een onregelmatigheid of inbreuk leggen de controleorganen de betrokken marktdeelnemer(s) een sanctie op zoals vastgelegd in het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010. De controleorganen moeten jaarlijks een aantal gegevens zoals het aantal/soort controles, sancties, identificatie- en productiegegevens van de bedrijven, etc. doorgeven aan de directie Productkwaliteit. De wijze en inhoud van deze rapportering is beschreven in het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010. In het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 staan de voorwaarden waaraan de controleorganen moeten voldoen om een erkenning te krijgen en te behouden. Zo moet de erkenningsaanvrager de eventuele referenties en de nuttige ervaring in het kader van de controle van de biologische productiemethode op landbouwproducten aangeven en de installaties en uitrustingen waarover de privé-organismen beschikken en die hem toelaten alle nuttige activiteiten in verband met de controle en certificering van biologische producten in het Waals Gewest uit te voeren. Het toezicht op de controleorganen wordt beschreven in een dienstnota. Het toezicht is georganiseerd op drie niveaus: een algemene coördinatie, supervisie van de controleorganen en inspectie bij de operatoren. 5.4.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.4.4.1 Inleiding De controle op de biologische productie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geregeld via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009. 95

5.4.4.2 Controles NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De erkende controleorganen voeren de volgende controles uit: de eerste inspectie na ontvangst van de kennisgeving van een marktdeelnemer alsmede zijn verbintenis om zijn bedrijf aan de controleregeling te onderwerpen, de jaarlijks fysieke hoofdcontrole, de bijkomende controle, de steekproefcontrole en de verscherpte controle. Er wordt een jaarlijks minimumquota aan steekproefcontroles opgelegd. De controleorganen moeten een procedure ter goedkeuring voorleggen aan de directie belast met landbouw in het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (directie Economische Betrekkingen), tot vastlegging van de planning van de controles en de keuze van de marktdeelnemers die de controles moeten ondergaan, en dit op basis van een algemene evaluatie van het risico van het niet-naleven van de betreffende verordeningen of van het besluit van 3 december 2009. 5.4.4.3 Staalnamen en analyses Voor elke nieuwe productie-eenheid dat kennis geeft van zijn omschakeling naar de biologische productiemethode neemt het controleorgaan een staal van de bodem, van een plantaardig of dierlijk product en voert een analyse uit om de mogelijke aanwezigheid van residuen of van verontreinigde stoffen op te sporen. Bij de andere marktdeelnemers moet een jaarlijks minimumquota aan stalen worden genomen. In ieder geval moet het controleorgaan een productanalyse uitvoeren als men een onregelmatigheid vermoedt. De controleorganen moeten een procedure ter goedkeuring voorleggen aan de directie Economische Betrekkingen, tot vastlegging van de planning van de monsternemingen, de keuze van de marktdeelnemers en van de producten die de analyses moeten ondergaan, alsook de aard van de gezochte producten, op basis van een algemene evaluatie van het risico van het niet-naleven van de betreffende verordeningen of van het besluit van 3 december 2009. Indien een controleorgaan een onregelmatigheid of een inbreuk vaststelt, past deze sancties toe zoals vastgelegd in het besluit van 3 december 2009. Als het controleorgaan een onregelmatigheid of een inbreuk vaststelt bij een aan de controle onderworpen marktdeelnemer, en ziet dat die onregelmatigheid of die inbreuk gevolgen kan hebben voor marktdeelnemers die aan de controle van een andere controleorgaan onderworpen zijn, dan brengt het de directie Economische Betrekkingen, onverwijld op de hoogte. Als het controleorgaan aan een marktdeelnemer een declassering- of schorsingsanctie opgelegd, dan brengt het de bovenvermelde directie eveneens onverwijld op de hoogte. De controleorganen moeten een jaarlijks een aantal gegevens aan de directie Economische Betrekkingen bezorgen, zoals de lijst van marktdeelnemers die aan de controle onderworpen, informatie zoals gevraagd door de Europese Commissie, statistische gegevens, etc. In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009 worden de voorwaarden vermeld waaraan de controleorganen moeten voldoen om een erkenning te krijgen en te behouden. Toezicht op de privéorganen die de controles van de marktdeelnemers uitvoeren, gebeurt door de directie Economische Betrekkingen. 5.4.5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Het FAVV programmeert de controles inzake pesticiden op algemene wijze om de naleving van de eisen van verordening (EG) nr. 396/2005 na te gaan. Deze verordening is van toepassing op levensmiddelen en diervoeders zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de traditionele productie en de bioproductie. Het is evenwel niet onmogelijk dat zo door het FAVV een staal wordt genomen op de Belgische markt afkomstig van de biologische productie. De enige controles van bioproducten die het FAVV programmeert zijn de controles op bestrijdingsmiddelenresidu's opgelegd door verordening (EG) nr. 1213/2008 inzake een in 2009, 2010 96

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv