Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN en 2011 uit te voeren gecoördineerd meerjarig communautair controleprogramma tot naleving van de maximumgehalten en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voeding, die voorziet dat er minstens één monster wordt genomen van producten die afkomstig zijn van de biologische landbouw, en dit voor bepaalde levensmiddelen. In het kader van toekomstige verordeningen, gelijkaardig aan verordening (EG) nr. 1213/2008, zal het FAVV eveneens een beperkt gericht analyseprogramma voor bestrijdingsmiddelenresiduen in producten afkomstig van de biologische landbouw, opstellen en implementeren. 5.5 CONTROLESYSTEMEN VOOR BOB, BGA EN GTS 5.5.1 Inleiding Naast de Europese kaderwetgeving (verordeningen (EG) nr. 509/2006, nr. 510/2006, nr. 1898/2006 en nr. 1216/2007) bestaat er in België aanvullende nationale en regionale wetgeving voor wat betreft de erkenning en bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten: - de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming; - het besluit van de Vlaams Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen; - het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen; - het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen; - het decreet van 19 december 2002 tot wijziging van het decreet van 7 september 1989 betreffende de toekenning van het Waalse kwaliteitslabel, de aanduiding van lokale herkomst en de aanduiding van Waalse herkomst; - het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 7 september 1989 betreffende de aanduiding van lokale oorsprong en de aanduiding van het Waalse oorsprong alsmede het toepasselijk maken in het Waalse Gewest van de verordeningen (E.E.C.) nr. 2081/92 en nr. 2082/92; - het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en betreffende de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen. 5.5.2 Vlaams Gewest De erkenning en bescherming van BOB, BGA en GTS is in het Vlaams Gewest geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid is aangeduid als de bevoegde autoriteit voor de erkenning en bescherming van BOB, BGA en GTS. Het Departement Landbouw en Visserij hangt af van de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij. De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van dit departement coördineert de reglementering en de opvolging van de erkenningsprocedure. Producenten die hun product willen beschermen als oorsprongsbenaming, geografische aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit kunnen een aanvraagdossier indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Deze dienst zorg dan voor de opvolging van de aanvraagdossiers t.e.m. de erkenning van de bescherming door de Europese Commissie. 97

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De controle op de bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten in het Vlaams Gewest is geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 en het akkoord van 17 juli 2006 tussen de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, het Vlaams Gewest en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is verantwoordelijk voor alle controles in het kader van de verordeningen (EG) nr. 509/2006 en nr. 510/2006. De controles gebeuren zowel voor producten van de binnenlandse markt als voor buitenlandse producten. Op vraag van de aanvragende groepering zal de ADCB optreden als controleorgaan voor dossiers die bij het DLV werden ingediend. 5.5.3 Waals Gewest Het decreet van 19 december 2002 en het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 regelen de erkenning en de bescherming van BOB, BGA en GTS die een geografisch verband hebben met het gewest. De bevoegde autoriteit voor erkenning en bescherming van GTS is desalniettemin de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De bevoegde autoriteit voor de erkenning van BOB en BGA is de Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE), Département du Développement – Direction de la Qualité. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is bevoegd voor hun bescherming. Momenteel is er één onafhankelijk certificatieorganisme erkend door de Waalse Regering voor het bewaken van het respecteren van de erkende lastenboeken. De controle-instelling voert controles uit op het terrein voor alle producten die erkend zijn als BOB en BGA en certificeert de conforme producten. Conform het decreet van 19 december 2002 tot wijziging van het decreet van 7 september 1989 betreffende de toekenning van het Waalse kwaliteitslabel, de aanduiding van lokale herkomst en de aanduiding van Waalse herkomst, en het reeds vermelde besluit van 25 september 2003 is de controle-instelling verplicht om o.a. ten minste één maal per jaar bij de houders van een gebruiksvergunning te onderzoeken of de voorwaarden vastgelegd in het productdossier worden vervuld. Ze moet zich onderwerpen aan de controle van de bevoegde autoriteit en bij haar jaarlijks een verslag indienen waarin een beschrijving van de gebruikte controlemethoden, een synthese van de verkregen resultaten alsook de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar, het begrotingsontwerp voor het volgende jaar en de lijst van de bestuurders en beheerders die in functie zijn. 5.5.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest De erkenning en bescherming van BOB, BGA en GTS is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009. De directie Economische Betrekkingen van het bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de erkenning en bescherming van BOB, BGA en GTS. De registratieaanvragen van een BOB, BGA en GTS worden bij deze instantie ingediend. De naleving van het productdossier wordt gecontroleerd door de controle-instellingen aangewezen door de Brussels Minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de controles worden uitgevoerd volgens de door deze minister vastgestelde bepalingen. De weigering van een controle of de verhindering ervan wordt gelijkgesteld met de vaststelling dat het product niet beantwoord aan de gegevens van het productdossier. 98

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv