Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is bevoegd voor de controles (op de etikettering) van BOB, BGA en GTS. 5.5.5 Controleactiviteiten van ADCB Voor de controles door ADCB wordt gebruik gemaakt van instructies. Er bestaan ook checklisten per product. Voor productanalyses wordt het directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ingeschakeld, dat op haar beurt een geschikt labo aanwijst. Er vinden jaarlijks vergaderingen plaats tussen de gewesten en de ADCB. Via halfjaarlijkse voortgangsrapporten wordt de stand van zaken van de lopende dossiers en de onderzoeken gecommuniceerd. 5.5.6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Het FAVV bemonstert in het kader van haar opdracht op niet-discriminerende wijze alle soorten levensmiddelen, eveneens deze met een kwaliteitslabel van BOB, BGA en GTS. 5.6 SYNOPSIS Een algemeen overzicht van de verdeling van de bevoegdheden in het kader van het MANCP is weergegeven in tabel 17. 99

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 17: algemene verdeling bevoegde autoriteiten in het kader van het MANCP*. Sector Beleid Officiële controles (voedselketen) Levensmiddelen en hygiëne levensmiddelen Voeding van dierlijke oorsprong FOD VVVL / FAVV FOD VVVL / FAVV Diervoeder FOD VVVL / FAVV GGO FOD VVVL / FAVV Import dieren en voeding van dierlijke oorsprong Import levensmiddelen van plantaardige oorsprong TSE / dierlijke bijproducten FAVV FAVV- en externe labo's 100 Laboratoria Risicobeoordeling en wetenschappelijk advies inzake planning controles FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV FAVV- en externe labo's FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV FAVV-labo's FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV Gewesten FOD VVVL (veld) FAVV FAVV/ FOD F – ADA FAVV FAVV/ FOD F – ADA FAVV- en externe labo's FAVV- en externe labo's FAVV- en externe labo's FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV / Wetenschappelijk Comité FOD VVVL / FAVV FAVV- en externe FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV labo's Dierengezondheid FOD VVVL / FAVV FAVV Externe labo's FAVV / Wetenschappelijk Comité Veterinaire FAGG FAVV/FAGG FAVV- en externe FAGG geneesmiddelen (toelating, marketing en gebruik) labo's Veterinaire FOD VVVL / FAVV FAVV- en externe FAVV / Wetenschappelijk Comité geneesmiddelen (residuen) FAVV labo's Dierenwelzijn en CITES FOD VVVL FAVV FOD VVVL Plantenbeschermings- FOD VVVL / FOD VVVL/FAVV FAVV-labo's FOD VVVL (toelating) / FAVV / producten (toelating, marketing en gebruik) FAVV Wetenschappelijk Comité Plantenbeschermings- FOD VVVL / FAVV FAVV- en externe FAVV / Wetenschappelijk Comité producten (residuen) FAVV labo's Plantengezondheid FOD VVVL / FAVV FAVV-labo's, FAVV / Wetenschappelijk Comité FAVV CRA-W/ILVO en externe labo's *: voor controles in het kader van de biologische productie en de beschermde oorsprongsbenamingen (BOB), beschermde geografische aanduidingen (BGA) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS): zie tabel 6-7; CRA-W: Centre wallon de Recherches agronomiques; FOD F – ADA: Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie der Douane en Accijnzen; FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; FOD VVVL: Federale Overheidsdienst Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; ILVO: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv