Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

6 RAMPENPLANNEN

6 RAMPENPLANNEN RAMPENPLANNEN 6.1 BEHEER VAN CRISISPLANNEN DOOR HET FAVV 6.1.1 Inleiding Binnen het FAVV is de dienst Crisipreventie en –beheer overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 2007 16 ingericht onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder aan wie hij rechtstreeks rapporteert. Op basis van dit KB is de taak van deze dienst het FAVV voor te bereiden op, en te begeleiden bij, crisissen. Zijn werking en tussenkomsten moeten ertoe leiden dat incidenten met een hoge impact zoveel mogelijk worden vermeden. Elke crisis of alarmtoestand moet worden beheerd met het oog op het verminderen van de impact voor de gezondheid van consument, plant en dier. De dienst Crisispreventie en Crisisbeheer verzekert de contacten met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR). Alle diensten en individuele personeelsleden van het FAVV zijn gehouden hun medewerking te verlenen bij optreden van de dienst Crisispreventie en -beheer. De gedelegeerd bestuurder duidt een permanent verantwoordelijke aan voor de dienst. In geval van crisis duidt hij een crisismanager aan en kan hij elk personeelslid aan deze dienst toewijzen die hij nuttig acht. Het crisisbeheer is gebaseerd op volgende principes: - gecentraliseerd beheer te Brussel met een gespecialiseerde equipe van enquêteurs in de PCE's; - toepassing van het voorzorgsprincipe (zoals vastgelegd door de Europese Commissie); - incrimentele en gefaseerde aanpak; - samenwerking met de sectoren en de betrokken andere overheidsinstellingen, waaronder de Europese Commissie; - informatie aan sectoren waar mogelijk; - effectiviteit toetsen via crisissimulatie en nazorgteams die de afbouw van de crisis- /alarmtoestand moeten begeleiden naar de vredestoestand. 6.1.2 Crisismaatregelen In het kader van een algemene crisisaanpak bestaat er een operationeel organigram en crisisstructuur waarop de relevante operationele functies nominatief ingevuld zijn. Dit organigram is bestemd voor alle personeelsleden van het FAVV en, enkel in het geval van een nationale crisis, alle leden van de evaluatiecel, de beheerscel en de informatiecel van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering. Het crisisorganigram wordt bij het begin van elke crisis of incident en daarnaast aan het einde van elke trimester bijgewerkt. De meest recente versie bevindt zich op het FAVV-intranet. Tijdens een crisisperiode zal het ook op de crisispagina's op het FAVV-internet geplaatst worden, na weglaten van alle persoonlijke telefoonnummers en toevoegen van de algemene telefoonnummers. Naast het algemeen crisisplan bestaan er specifieke crisisdraaiboeken voor: - mond- en klauwzeer; - klassieke varkenspest; - ziekte van Aujeszky bij varkens; - blauwtong; - vogelgriep; - westnijlvirus; - nucleaire incidenten. 16 KB van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 101

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
1.2.5. - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Volledige versie - FAVV