Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

RAMPENPLANNEN Er is geen

RAMPENPLANNEN Er is geen specifiek crisisplan voor de Afrikaans varkenspest. Deze ziekte wordt op dezelfde manier aangepakt als de klassieke varkenspest. De crisisdraaiboeken worden beheerd op het centrale niveau, in het FAVV-hoofdkantoor te Brussel. Up-to-date checklists worden verspreid via de PCE's. In het kader van de strategische doelstelling 'een steeds veiliger voedselketen' zijn een aantal acties omtrent crisispreventie en –beheer voorzien in de periode 2009-2011 (cfr. paragraaf 2.2). De opmaak van een generiek crisishandboek en van scenario's voor westnijlvirus en nucleaire incidenten zijn afgerond of bijna afgerond. Verder worden de bestaande crisisscenario's geactualiseerd. De sectoren worden gestimuleerd om eigen stakeholderdraaiboeken te schrijven ter aanvulling van de draaiboeken van het FAVV. In het kader van crisisbeheer dienen opleiding en training te worden uitgevoerd op alle niveaus van de organisatie. Daarom zullen in het jaarprogramma met opleidingen van het FAVV specifieke crisisvaardigheden en crisismodules worden opgenomen. Deze zullen zowel algemeen als op het geheel van de crisisorganisatie gericht kunnen zijn, als specifiek op een bepaalde doelgroep binnen het FAVV. Tevens worden een aantal simulatieoefeningen, zowel binnen de organisatie als met ander bij het beheer van een crisis betrokken partijen buiten de organisatie, georganiseerd. Een wachtdienst is opgezet waar de hulpdiensten, overheidsdiensten en de stakeholders buiten de kantooruren terechtkunnen met noodoproepen, verplichte notificatie of vragen om bijstand. Het informatieveiligheidsplan van het FAVV duidt aan op welke manier het zijn informatie beschermt en welke beleidsmaatregelen en controles het daarbij inbouwt. Naast een eigen netwerk wordt er ook verbinding gelegd met verschillende externe partijen, andere overheden of derden. Bij het opmaken van het plan is rekening gehouden met de minimale veiligheidsnormen op het vlak van informatiebeveiliging, zoals vooropgesteld door de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het informatieveiligheidsplan wordt ten minste éénmaal per jaar door het informatieveiligheidsteam herzien. Er is eveneens een handboek voorzien voor crisiscommunicatie. Dit document wordt na elk belangrijk incident en ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd en, waar nodig, bijgewerkt. 6.1.3 Business Continuity Planning In het geval van een bijzondere situatie met een langdurige impact op de organisatie en in het bijzonder op de personeelsbezetting van het FAVV is een Business Continuity Planning (BCP) uitgewerkt opdat de essentiële werking en dienstverlening van het FAVV gewaarborgd blijven. Deze 'algemene' BCP is gebaseerd op het BCP dat het FAVV in 2009 in het kader van de grieppandemie op een 'worst case scenario' had uitgewerkt. 6.2 BIOLOGISCHE PRODUCTIE Er zijn geen specifieke rampenplannen voor de biologische productie opgesteld. Indien een controleorgaan vaststellingen doet die een gevaar zouden kunnen betekenen voor de gezondheid van mens of dier brengt ze de bevoegde instanties hiervan op de hoogte. Daarnaast wordt verwezen naar het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten, de informatieuitwisseling tussen de drie gewesten en het FAVV, en het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten (cfr. paragraaf 3.2.11.2). 102

6.3 BOB, BGA EN GTS RAMPENPLANNEN De controleplannen van ADCB kunnen bij dringende noodzaak op alle momenten worden aangepast. Indien de omstandigheden het vereisen kan gans de directie Controles EU-Marktordening en Strijd tegen de Economische Fraude worden ingeschakeld (12 inspecteurs en controleurs). Bij meer dringende noodzaak kunnen zelfs de regionale directies ondersteuning bieden (ca. 130 personeelsleden). 103

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv