Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

REGELING VOOR AUDITS

REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN 7 REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN 7.1 FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN 7.1.1 Inleiding Voor wat betreft de wetgeving betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten wordt verwezen naar de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 17. 7.1.2 FOD VVVL Binnen de FOD VVVL werd met ingang van 1 januari 2009 een interne auditdienst opgericht. Deze dienst is vooral actief in financiële audits en was nog niet actief binnen de domeinen inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake dierenvoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. Weliswaar is er momenteel binnen het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding, in uitvoering van het protocol tussen de FOD VVVL en het FAVV, en meer specifiek in uitvoering van het beheerscontract inzake dierenwelzijn, een auditcel in oprichting om de efficiëntie na te gaan van de controles die inzake dierenwelzijn worden uitgevoerd door het FAVV en om te peilen naar de verwachtingen ter zake van de stakeholders. De eerste audit zal in 2010 uitgevoerd worden. 7.1.3 FAVV Bij artikel 3 §3 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV, is de dienst Interne Audit, Kwaliteitsbeheer en Preventie ondergebracht binnen de stafdiensten van de gedelegeerd bestuurder. Voornoemd KB van 20 december 2007 bepaalt ook dat er een Auditcomité wordt ingesteld binnen het FAVV (art. 11) welke als opdracht heeft de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité van het FAVV bij te staan door toezicht te houden op de werking ervan. Het Auditcomité, in functie sinds begin 2007, is samengesteld uit vijf leden waarvan vier leden extern zijn aan het FAVV. Het MB van 22 september 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het auditcomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, formaliseert de samenstelling van het Auditcomité. De cel Interne Audit is volledig operationeel sinds juli 2007 en bestaat uit twee FTE-auditoren. Vanaf 1 september 2010 zal een derde interne auditor de dienst versterken. Deze auditoren doen voor de uitvoering van de audits beroep op een groep van technische experten, voornamelijk via het Nationale Implementatie- en Coördinatie-eenheid (NICE), en van kwaliteitsteam van de laboratoria. De cel Interne Audit voert audits uit binnen het volledige activiteitendomein van het FAVV (inspectiediensten, laboratoria en administratieve diensten). Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld dat een overzicht biedt van alle geplande audits voor dat jaar. Dit auditprogramma wordt telkens op het FAVV-intranet gepubliceerd. Ten uitvoering van beschikking 2006/677/EG 18 (art. 5.1) zal de interne auditcel van het FAVV de onder de verordening (EG) nr. 882/2004 vallende werkterreinen en sectoren in een periode van vijf 17 KB van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht en KB van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 104

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv