Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

REGELING VOOR AUDITS

REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN jaar afdekken door het uitvoeren van audits. Hiervoor werd een audituniversum uitgewerkt waarbij telkens wordt aangegeven welke onderdelen door welke audits worden afgedekt. De cel Interne Audit rapporteert aan het management en aan de gedelegeerd bestuurder van het FAVV.Om de onafhankelijkheid te garanderen, rapporteert de cel ook aan het Auditcomité. Het Auditcomité komt normaliter viermaal per jaar samen. Voor dit Auditcomité werd een huishoudelijk reglement opgesteld. De missie, het werkterrein, de actoren, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en rapporteringsmodaliteiten van de interne audit staan beschreven in het charter van de interne audit. Dit document, beschikbaar op het FAVV-intranet bepaalt onder meer dat het Auditcomité jaarlijks de gegevens m.b.t. de interne audit verwerkt in een jaarverslag. Voor de uitoefening van hun taken zijn de interne auditors gebonden aan een eigen deontologische code. Deze is gebaseerd op de internationale standaard hieromtrent zoals opgemaakt door het Institute of Internal Auditors (IIA). Momenteel bestaan er drie procedures: (i) Uitvoeren van een interne audit, (ii) Opstellen en beheren van het auditprogramma, en (iii) Aanvragen van een audit buiten het auditprogramma. De cel Interne Audit zal minstens om de vijf jaar geauditeerd worden door een extern geaccrediteerd auditorgaan. Dit gebeurde voor een eerste maal in september 2008. Deze audit leidde tot het behalen van een ISO 9001-certificaat. In 2009 werden bij een opvolgingsaudit geen non-conformiteiten vastgesteld. Op basis van de vaststellingen en aanbevelingen van de interne audit maken de geauditeerde diensten zelf een actieplan op. Dit actieplan bevat telkens de preventieve of corrigerende maatregelen, de verantwoordelijke persoon of dienst en een deadline voor de verwezenlijking ervan. Alle actieplannen worden voor advies aan de cel Interne Audit voorgelegd. Deze gaat de implementatie hiervan na door het uitvoeren van opvolgingsaudits. Na de opmaak van een actieplan wordt telkens het auditverslag gepubliceerd op het FAVV-intranet. Hierdoor zijn alle auditverslagen beschikbaar voor alle medewerkers van het FAVV. Indien de resultaten van een interne en/of externe audit wijzigingen aan het controleprogramma vereisten, kan dit gebeuren door middelen van de CCER (cfr. paragraaf 1.2). 7.1.4 FAGG De cel Interne Audit van het FAGG is momenteel verder in opbouw. 7.1.5 FOD EKME Binnen de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is een dienst interne audit actief. 18 Beschikking 2006/677/EG van de Commissie van 29 september 2006 houdende de richtsnoeren tot vaststelling van criteria voor het uitvoeren van audits op grond van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 105

REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN 7.2 REGIONALE OVERHEIDSDIENSTEN 7.2.1 Biologische productie De controleorganen voor de biologische productie moeten geaccrediteerd zijn. In het Vlaams Gewest wordt EN ISO 17020 en EN 45011 of ISO 65 vereist, in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de norm EN 45011 of ISO 65 in hun meest recente versie. Deze accreditatie gaat gepaard met een jaarlijkse audit door BELAC. Daarnaast worden de controleorganen gesuperviseerd door de bevoegde autoriteiten zoals beschreven in de dienstinstructies van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (Vlaams Gewest), de Direction de la Qualité van DGARNE (Waals Gewest), en de directie Economische Betrekkingen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Dit toezicht heeft als doel na te gaan of de controleorganen de ‘biowetgeving’ correct toepassen. Het verslag van de jaarlijkse supervisie wordt aan het controleorgaan bezorgd, met de vraag voor de nodige verduidelijkingen en voor voorstellen voor verbetering. Daarna zien de bevoegde autoriteiten er strikt op toe dat de controleorganen de onduidelijkheden en vragen om verbetering geformuleerd in het supervisieverslag opvolgen en daar waar nodig hun controlesystemen aanpassen. 7.2.2 BOB en BGA Het onafhankelijk certificatieorganisme moet als controle-instelling van het productdossier voor BOB en BGA in het Waals Gewest geaccrediteerd zijn. Deze accreditatie gaat gepaard met een periodieke audit door BELAC. Daarnaast moet ze zich onderwerpen aan de controle van de bevoegde autoriteit en bij haar jaarlijks een verslag indienen waarin een beschrijving van de gebruikte controlemethoden, een synthese van de verkregen resultaten alsook de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar, het begrotingsontwerp voor het volgende jaar en de lijst van de bestuurders en beheerders die in functie zijn. 7.3 LABORATORIA Interne en externe laboratoria zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025 door BELAC, de Belgische accreditatie-instelling. Ze werkt in overeenstemming met de internationale eisen m.b.t. het beheer van accreditatie-instellingen en valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, BELAC. Vertegenwoordigers van het FAVV kunnen BELAC-auditors vergezellen tijdens algemene en technische audits. Voor een verdere verwijzing wordt gerefereerd naar hoofdstuk 4. 106

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv