Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NALEVING OPERATIONELE

NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8 NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8.1 INLEIDING Om de naleving van de operationele criteria van verordening (EG) nr. 882/2004 te garanderen worden er maatregelen genomen om: - doeltreffende en gepaste officiële controles uit te voeren in alle stadia van de voedselketen; - potentiële belangenverstrengeling te vermijden door het personeel dat de controles uitvoert, inclusief extern en contractueel personeel; - over passende en goed onderhouden inrichtingen en uitrustingen te beschikken, inclusief aangepaste laboratoriumcapaciteit; - voldoende personeel met passende kwalificaties en ervaring te beschikken; - over de nodige wettelijke bevoegdheden te beschikken inclusief opdat de exploitanten de inspecties ondergaan en het personeel van de bevoegde autoriteit in de uitvoering van hun taken bijstaan; - over uitgewerkte rampenplannen te beschikken en gereed zijn die in noodsituaties uit te voeren; - de procedures schriftelijk vast te leggen; - documentatie bij te houden. Het merendeel van de maatregelen zijn reeds beschreven in de voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de wettelijke bevoegdheden als controle-instanties en de sancties, het deontologisch kader, en het garanderen van gepaste kwalificaties, ervaring en opleiding van het personeel dat betrokken is bij de controles. 8.2 WETTELIJKE BEVOEGDHEDEN ALS CONTROLE- INSTANTIES EN SANCTIES 8.2.1 Controles uitgevoerd door en voor het FAVV De wettelijke basis van het FAVV als controle-instantie is de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV. Verder heeft de FAVV-controleur een aantal extra bevoegdheden op basis van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse bepalingen (i.e. het 'controlebesluit'). Voor de inspecties maakt het FAVV gebruik van een systeem van checklists. Dit hulpmiddel laat toe de controles te uniformiseren over het ganse grondgebied en zo objectief mogelijk te laten verlopen. Deze checklists worden ter beschikking gesteld van de operatoren (via de FAVV-website) met het oog op transparantie en informatie. Ze zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Op het intranet van het FAVV zijn de checklists evenals leidraden hiervoor beschikbaar voor de controleurs. Om de interpretatie van de checklists zo uniform en transparant mogelijk te maken, werd een nieuwe functie toegevoegd in 2007. Afhankelijk van het belang elk belang van elk item, wordt een weging toegekend aan elke non-conformiteit (NC): - conform (weging 0); - ongunstig minor (waarde van 1 of 3); - ongunstig major (waarde 10 of 10-plus). De som van de verschillende wegingen geeft een globale score. Op basis van deze score wordt een inspectie als gunstig, gunstig met opmerkingen of ongunstig gekwalificeerd (cfr. tabel 18). Bij een ongunstig resultaat wordt meestal een verwittiging of een pro-justitia opgesteld. Voor de interpretatie van de checklists met wegingen en opvolging van niet-conformiteiten is een dienstnota ter beschikking gesteld aan de controleurs (via het FAVV-intranet). De controleur kan volgens de modaliteiten bepaald in de dienstnota, afwijkende maatregelen voorstellen. 107

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
10.09.1981 - Favv