Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NALEVING OPERATIONELE

NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Het resultaat van de controle wordt aan de operator meegedeeld. Deze laatste wordt door de controleur geïnformeerd van de mogelijkheid om er eventuele opmerkingen of bezwaren op aan te geven. Tabel 18: weging van de punten op een FAVV-checklist. Aard van de non-conformiteit (NC) Actie Resultaat van de checklist Geen NC Gunstig Uitsluitend NC = 1 Gunstig Vanaf 1 NC = 3 en %NC < 20% Gunstig met opmerkingen Vanaf 1 NC = 3 en %NC > 20% Verwittiging Ongunstig Vanaf 1 NC = 10 en %NC < 20% Verwittiging Ongunstig Vanaf 1 NC = 10 en %NC > 20% Pro-justitia Ongunstig Vanaf 1 NC = 10-plus Pro-justitia Ongunstig Voor de uitvoering van zijn taak, kan de controleur beroep doen op de diensten van politie en justitie. Een controleur die tijdens zijn controle geconfronteerd wordt met een verzet zal een proces-verbaal opmaken overeenkomstig het controlebesluit van 22 februari 2001. Indien dit verzet gepaard gaat met geweld of bedreiging, is er sprake van weerspannigheid tegen dragers of agenten van de openbare macht (artikel 269 en verder van het Algemeen Strafwetboek). Indien er zich een bedreiging voordoet, wordt door de controleur een melding gemaakt dat via de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV wordt overgemaakt aan de Federale Gerechtelijke Politie. Naast deze registratie wordt ook klacht neergelegd bij de Lokale Politie. Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV voorziet tevens dat de overtredingen in de voedselketen het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, meer bepaald een administratieve boete waarvan de betaling de publieke actie uitdooft. De procedure tot voorstellen van een administratieve boete wordt per taalrol toevertrouwd aan een jurist-commissaris van de administratieve boetes. Nadat aan de parketten de gelegenheid werd geboden vervolging in te stellen, stelt de commissaris een administratieve boete voor. Deze baseert zich hierbij op de strafbepalingen voorzien in de verschillende wetten die tot de controlebevoegdheid van het FAVV behoren en houdt verder rekening met de individuele situatie van de overtreder, de ernst of het aantal inbreuken en hun impact op de gezondheid van de consumenten, op de dierengezondheid, of de plantengezondheid, alsook met recidive. De commissarissen trachten de magistraten zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de problematiek van de voedselketen en dit door middel van regelmatige contacten met de verschillende parketten en door overmaking van gedetailleerde verslagen in geval van niet-betaling van voorgestelde boetes. Voor wat betreft gedelegeerde controletaken wordt verwezen naar de respectieve samenwerkingsovereenkomsten waarin nadere bepalingen omtrent de controlebevoegdheden van de controleorganen en opvolging van vastgestelde overtredingen worden vastgelegd. Daarnaast wordt ook verwezen naar het KB van 19 december 2002 19 waardoor ook personen die belast zijn met gedelegeerde controletaken, worden aangeduid als toezichthouders op de toepassing van de reglementering die onder de bevoegdheid van het FAVV valt. 8.2.2 Controles m.b.t. biologische productie Indien een marktdeelnemer biologische producten wenst te produceren of te etiketteren is hij verplicht om zich onder controle te stellen van een erkend controleorgaan. Dit gaat gepaard met het ondertekenen van een contract tussen het controleorgaan en de marktdeelnemer. De marktdeelnemer in kwestie moet dan ook de geldende regelgeving volgen. Daarin is voorzien dat hij de nodige medewerking moet verlenen. Sancties bij geconstateerde inbreuken alsook de beroepsprocedure en de toezichtbepalingen zijn beschreven in de regionale besluiten (besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, het 19 KB van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vallen. 108

NALEVING OPERATIONELE CRITERIA besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009). Voor wat betreft medewerking van de controleorganen bij controles door de bevoegde autoriteiten gelden dezelfde principiële bepalingen als bij controles van markdeelnemers door de controleorganen. Weigering van controle kan aanzien worden als contractbreuk. Indien het contract verbroken is, heeft het controleorgaan in principe geen recht meer om de marktdeelnemer te controleren of te certificeren. Indien een marktdeelnemer 'bio' etiketteert, zonder onder controle te staan van een erkend controleorgaan, zijn de bevoegde autoriteiten rechtstreeks bevoegd. Hierbij wordt steeds opgetreden conform de bepalingen van de wet van 28 maart 1975. 8.2.3 Controles m.b.t. BOB, BGA en GTS Conform de regionale besluiten wordt de weigering van een controle of de verhindering ervan gelijkgesteld met de vaststelling dat het product niet beantwoordt aan de gegevens van het productdossier. Indien bij controle van producten blijkt dat deze niet overeenkomen met de in verordening (EG) nr. 510/2006 vastgelegde eisen, dient de producent/trader onmiddellijk het Europese logo van BOB/BGA en/of de benaming te verwijderen van de verpakkingen en de reclame. Een proces-verbaal van waarschuwing wordt opgesteld conform de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Indien uit labo-onderzoek blijkt dat producten die geregistreerd zijn en het GTS-logo dragen niet voldoen aan het door de betreffende groepering geregistreerde recept, dienen alle verpakkingen en reclame met het logo vernietigd te worden. Er wordt eveneens een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld. Conform de wet van 14 juli 1991 zijn de ambtenaren van ADCB bevoegd om inbreuken op te sporen en vast te stellen. Bij de uitoefening van hun ambt kunnen zij bijstand vorderen van de federale politie. 8.3 DEONTOLOGISCHE CODE Ambtenaren zijn geboden aan een deontologische code. De exacte invulling van deze code is verschillend al naar gelang de overheid (federaal, regionaal, lokaal) 20 . Wel kunnen er een aantal gezamenlijke kernpunten geïdentificeerd worden. De code streeft ernaar de ambtenaren in het bijzonder bewust te maken van de waarden respect, onpartijdigheid, beroepsernst, klantvriendelijkheid en loyaliteit en van de gedragsregels van het administratief openbaar ambt teneinde richting te geven van hun professioneel optreden, de waarden en gedragsregels structureel in te bedden in het dagelijks beheer, en het vertrouwen in de integriteit van het administratief openbaar ambt te verhogen. Verder zijn er ook een aantal onverenigbaarheidregels zoals vastgelegd in bv. het KB van 2 oktober 1937 21 en specifiek voor het FAVV, het KB van 8 maart 2004 22 en de wet van 4 februari 2000. Specifiek voor het FAVV wordt ook verwezen naar het 'charter van de inspecteurs en controleurs van het FAVV', waarin de gedragscode is vastgelegd. Dit charter legt de rechten en plichten van de betrokkenen vast. De basisbeginselen zijn wederzijds respect, billijkheid, professionaliteit en integriteit. Het charter is publiek beschikbaar via de FAVV-website. Daarnaast moet ook het gebruik van de checklists voor de inspecties vermeld worden (cfr. paragraaf 8.2.1). Voor wat betreft de DMO's, deze mogen diensten leveren aan andere opdrachtgevers voor 20 Zie bijvoorbeeld omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt en omzendbrief PEBE/DVO/2006/6 betreft de deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse administratie. 21 KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel. 22 KB van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het FAVV en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten. 109

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv