Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NALEVING OPERATIONELE

NALEVING OPERATIONELE CRITERIA zover dit niet kan leiden tot een belangenconflict en dit niet strijdig is met de regelgeving of de deontologische principes. De eisen inzake objectiviteit en onafhankelijkheid van niet-overheidspersoneel dat eveneens betrokken is bij controletaken wordt gewaarborgd door de wettelijk vastgelegde en/of contractuele eisen die zijn aangegaan via de verbintenissen met de betreffende bevoegde overheid. In deze samenwerkingsovereenkomsten zijn eveneens maatregelen voor toezicht voorzien. Daarnaast wordt ook gewezen op de diverse accreditatie-eisen en BELAC die periodiek audits uitvoert bij geaccrediteerde instellingen. 8.4 GEPASTE KWALIFICATIES, ERVARING EN OPLEIDING 8.4.1 Algemeen Opdat het personeel dat betrokken is bij de controles over de gepaste kwalificaties, ervaring en opleiding beschikt (inclusief het personeel in de laboratoria), worden diverse maatregelen genomen. Binnen de verschillende administraties zijn de diensten Personeel & Administratie verantwoordelijk voor de selectie, het in kaart brengen van de competenties en opleidingsbehoeften van de respectieve medewerkers en, indien nodig acties te ondernemen om aan deze behoeften tegemoet te komen. Aan medewerkers wordt aldus de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan interne of externe opleidingen. Voor federale ambtenaren moet ook het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid vermeld worden. Deze afdeling van de FOD Personeel en Organisatie heeft als opdracht de federaal ambtenaar tijdens heel de beroepsloopbaan te begeleiden bij de voortgezette opleiding d.m.v. een gevarieerd opleidingsaanbod. Federale ambtenaren, zowel contractuelen als statutairen, kunnen onder bepaalde voorwaarden en na goedkeuring door de directe hiërarchische overste opleidingsverlof van maximum 120 uren per schooljaar krijgen. Als nieuw statutair personeelslid van niveau A moet men een jaar lang stage lopen op benoemd te kunnen worden. Gedurende de stage moet men verplicht een aantal opleidingen volgen die verband houden met de uitoefening van hun takenpakket. Daarnaast gebeurt er ook 'training on the job.' In de verschillende samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende bevoegde overheden is indien nodig voorzien in de gepaste opleiding voor de betrokken personeelsleden. Indien er specifieke controletaken gedelegeerd worden aan controleorganen omvatten de eisen voor het verkrijgen en/of behouden van de erkenning o.a. voorwaarden omtrent de opleiding van het betrokken personeel (cfr. hoofdstuk 3). Voor wat betreft het personeel dat werkzaam is in het laboratorianetwerk wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 8.4.2 Focus op het FAVV 8.4.2.1 Inleiding Omdat het FAVV het leeuwendeel van de controles uitvoert op het terrein, wordt dieper ingegaan op de organisatie van de selectie en opleiding van de FAVV-controleurs. Tevens wordt specifiek verwezen naar de acties die gepland zijn in het kader van de strategische doelstelling 'een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap (FAVV)' (cfr. paragraaf 2.7). 110

NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Er moet ook vermeld worden dat het FAVV het 'national contact point' is van het opleidingsinitiatief van 'Better Training for Safer Food'. 8.4.2.2 Selectie van ambtenaren Bij de werving van ambtenaren wordt bijzondere aandacht besteed aan de competenties van de sollicitanten. Men streeft naar overeenstemming tussen die competenties en de uit te voeren taken. 8.4.2.2.1 Inspecteur (universitair diploma – niveau master) Het profiel van een inspecteur is algemeen: de procedures voor controles, inspecties en audit zijn bekend bij en worden bij het FAVV aangeleerd. Doel is de volledige voedselketen veilig te maken. Om die opdrachten te kunnen uitvoeren moet men in het bezit zijn van een wetenschappelijk diploma, en de procedures en de operatoren kennen. Er wordt bij de selectie (tijdens de gesprekken) ook rekening gehouden met de specialisatie en de opleiding, in bijvoorbeeld technologieën (sector transformatie). De keuze van de specialisatie wordt bij de werving alleen formeel vastgelegd voor personeel dat belast is met officiële controles op het terrein. Er worden voor de werving twee profielen bepaald: inspecteur transformatie / distributie en inspecteur primaire productie. Voor die laatste wordt steeds een onderscheid gemaakt al naargelang de deelsector (dierlijk of plantaardig). De inspecteurs voor primaire productie zijn respectievelijk houder van een diploma van dierenarts of van bio-ingenieur. 8.4.2.2.2 Controleurs van niveau B (diploma graduaat – niveau bachelor) Voor de controleurs van niveau B is de selectie ofwel algemeen ofwel specifiek, voor de sector primaire productie. In dit laatste geval wordt wel geen onderscheid gemaakt tussen de dierlijke en de plantaardige productie. Concreet specialiseren de controleurs zich wel in de dierlijke of de plantaardige productie maar zij kunnen (vaak bijkomstig) ook het andere gebied controleren. 8.4.2.2.3 Controleurs van niveau C (diploma secundair onderwijs) Het functieprofiel is algemeen. Er bestaat voor het diploma hoger secundair onderwijs een specialisatie 'landbouw' wat verklaart waarom ook controleurs in niveau C kunnen worden aangeworven. 8.4.2.3 Selectie van zelfstandige dierenartsen Het koninklijk besluit van 20 december 2004 23 legt de voorwaarden vast waarin het FAVV taken kan doen uitvoeren door zelfstandige dierenartsen. Dit besluit behelst, met betrekking tot de kwalificaties en de opleiding van zelfstandige dierenartsen voor een selectie bij het FAVV, de toepassing van verordening (EG) nr. 854/2004. Om de competenties van zelfstandige dierenartsen te toetsen organiseert het FAVV een selectie op basis van lastenboek en die een nauwkeurige beschrijving geven van de taken die verband houden met de hun toe te wijzen opdrachten in de volgende vakgebieden: - administratief verantwoordelijken; - keuring en controle in het slachthuis en de wildverwerkingseenheid; - keuring en controle in vismijnen; - controle in grensinspectieposten; 23 KB van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten. 111

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv