Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NALEVING OPERATIONELE

NALEVING OPERATIONELE CRITERIA - controle in shipstore; - certificering en andere specifieke opdrachten; - controle in uitsnijderijen, vleesverwerkende inrichtingen, koelhuizen, visverwerkende inrichtingen en alle andere door het FAVV erkende inrichtingen; - audits van autocontrolesystemen. Met het oog op de selectie voor één van die vakgebieden worden sollicitanten geëvalueerd door een evaluatiecommissie die met name rekening houdt met de ervaring, de geschiktheid en de beschikbaarheid van de dierenarts en met de aard van de taken die in de Provinciale Controleeenheid moeten worden verricht. De voor drie jaar met de zelfstandige dierenarts afgesloten overeenkomst legt verplichtingen op met betrekking tot beroepsbekwaamheid en bijscholing en kan indien noodzakelijk dan ook vervroegd worden opgezegd. 8.4.2.4 Opleiding directoraat-generaal Controle 8.4.2.4.1 Opleidingsplan en -aanbod Telkens bij het begin van een jaar wordt het opleidingsplan van DG Controle voor goedkeuring ingediend bij het directiecomité van het FAVV. Dit plan voorziet in opleidingstrajecten op het gebied van hygiëne, controle, inspectie, audit en ook in een aantal opleidingsdagen per sector of deelsector. De opleidingen van DG Controle worden intern georganiseerd en moeten verplicht worden gevolgd. Personeelsleden worden uitgenodigd door de directeur-generaal. Het verlenen van de toestemming om zich voor meer specifieke opleidingen in te schrijven werd gedecentraliseerd (hoofd van de Provinciale Controle-eenheid, diensthoofd). Ook ambtenaren van andere overheidsdiensten worden uitgenodigd om de opleidingen van het FAVV te volgen. 8.4.2.4.2 Soorten opleidingen Verplichte algemene opleidingen De opleidingen behandelen de regelgeving (risico’s, risicoanalyse, risicobeheersing, inspectiemethoden) en de concreet bij het FAVV vastgelegde middelen en methoden (bijvoorbeeld: checklists, gebruik van de operatorendatabank) alsook de juridische aspecten (met name het opmaken van een proces-verbaal) en de rapporteermethoden. Grondige opleidingen Met name de auditopleiding is vastgelegd in kwalificerende opleidingstrajecten (4 dagen theoretische opleiding en praktische opleiding ter plaatse) die ambtenaren de mogelijkheid biedt om de hoedanigheid van auditor van het FAVV te verwerven. Deze opleiding staat eveneens open voor de dierenartsen met opdracht. Opleidingen per sector of deelsector Het controlepersoneel kan inschrijven voor gespecialiseerde opleidingen die aansluiten op het functieprofiel (bijvoorbeeld : fytosanitair, schadelijke organismen, TSE-bemonstering, microbiologie). Sommige van die opleidingen worden door het FAVV georganiseerd en zijn verplicht voor het betreffende controlepersoneel (bijvoorbeeld Feed Hygiëne). In andere gevallen, voor meer specifieke onderwerpen, vragen personeelsleden zelf of zij zich voor een externe opleiding mogen inschrijven. 112

Gecertificeerde opleidingen op maat NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Deze opleidingen met test dragen bij aan de ontwikkeling van de loopbaan van het personeel. Zij duren 4 dagen (voor niet-universitairen) of 5-6 dagen (voor universitairen). Men is vrij om zich in te schrijven. Het FAVV organiseert de gecertificeerde opleidingen voor het controlepersoneel zelf of legt de inhoud ervan vast in samenspraak met de bevoegde federale overheidsdiensten. 8.4.2.4.3 Opleiding van zelfstandige dierenartsen De raamovereenkomst tot regeling van de relatie tussen zelfstandige dierenartsen en het FAVV heeft betrekking op de technische kennis, de kwalificaties en de bijscholing De zelfstandige dierenarts verbindt zich ertoe zich bij te scholen door opleidingen te volgen die erkend zijn door het FAVV om zo permanent de technische kennis en kwalificaties te bezitten die vereist zijn om opdrachten uit te voeren. Door het FAVV erkende opleidingen voldoen aan de volgende criteria: - zij zijn van universitair niveau, met betreffende garantie van een Belgische of buitenlandse universiteitsinstelling; - zij hebben als onderwerp een van de in bijlage 1 bij verordening (EG) nr. 854/2004 vermelde thema’s; - zij houden verband met de in de lastenboeken beschreven aan de zelfstandige dierenarts toevertrouwde opdrachten. Het FAVV legde een lesurenquotum vast dat de zelfstandigen minimaal moeten volgen: 50 uur gespreid over 3 jaar, met een minimum van 12 uur per jaar. Het FAVV organiseert de opleidingen voor dierenartsen niet zelf maar de dierenartsen kunnen in bepaalde gevallen wel dezelfde opleidingen volgen als de ambtenaren. Het hoofd van de Provinciale Controle-eenheid en de sectorhoofden van het FAVV gaan na of de opleidingen daadwerkelijk door de zelfstandigen worden gevolgd. Als dat niet zo is, kan de overeenkomst worden opgezegd. 113

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv