Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BIJLAGEN Tabel:

BIJLAGEN Tabel: personeelsbestand FAGG (Country Profile, 2009). Aantal: 322; FTE: 277. Totaal Agenten Administratie Research & Development 17 12 5 Human Market Authorisations 140 67 73 Veterinary Market Authorisations 17 13 4 Vigilance 26 15 11 Good Pharmaceutical Practice 8 5 3 Production and Distribution 70 46 24 Corporate Services 44 21 23 Total 322 179 143

BIJLAGEN BIJLAGE 5: OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN Overzicht tabellen Tabel 1: contactpunt MANCP van België. Tabel 2: nationale strategische en operationele doelstellingen in de periode 2009-2011. Tabel 3: federale wetgeving over de controle van bestrijdingsmiddelen en de eigen en gemeenschappelijke bevoegdheden van elke autoriteit. Tabel 4: erkende controleorganen voor de biologische productie. Tabel 5: internetadressen autoriteiten betrokken bij het MANCP. Tabel 6: overzicht bevoegde autoriteiten voor implementatie van en toezicht op controlesystemen inzake biologische productie. Tabel 7: overzicht bevoegde autoriteiten inzake BOB, BGA en GTS. Tabel 8: FAVV-laboratoria en hun werkings- en specialisatiegebied. Tabel 9: criterium 1 – schadelijke gevolgen. Tabel 10: criterium 2 – optreden van contaminatie in de populatie. Tabel 11: criterium 3 – aandeel in de totale blootstelling. Tabel 12: totaalscore vs. betrouwbaarheidsniveau. Tabel 13: reductie analyseprogramma FAVV door SBP. Tabel 14: sensibiliteitsniveau en ratio aantal inspecties 'worst case' operator vs. 'best case' operator binnen zelfde (sub)sector. Tabel 15: berekening inspectiefrequenties rekening houdende met het sensibiliteitsniveau van de (sub)sector. Tabel 16: verdeling van de controles tussen het FAVV en de FOD VVVL, DG 5. Tabel 17: algemene verdeling bevoegde autoriteiten in het kader van het MANCP. Tabel 18: weging van de punten op een FAVV-checklist. Overzicht figuren Figuur 1: bevordering van de autocontrole. Figuur 2: structuur DG Dier, Plant en Voeding van de FOD VVVL. Figuur 3: structuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Figuur 4: algemene structuur Provinciale Controle-eenheid FAVV. Figuur 5: structuur van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Figuur 6: schematische voorstelling bevoegdheden FOD VVVL, DG 4 en het FAVV. Figuur 7: structuur laboratorianetwerk. Figuur 8: kernproces van het FAVV. Figuur 9: schematische weergave algemeen nationaal controlesysteem voor levensmiddelen, diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn.

 • Page 1 and 2:

  GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL C

 • Page 3:

  MANAGEMENTSAMENVATTING

 • Page 6 and 7:

  MANAGEMENTSAMENVATTING dit algemeen

 • Page 9 and 10:

  INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 INLEIDI

 • Page 11 and 12:

  INHOUDSTAFEL 5.2.2.2.1 Inleiding 5.

 • Page 13:

  AFKORTINGEN

 • Page 16 and 17:

  BTW: belasting op toegevoegde waard

 • Page 18 and 19:

  INBO: Instituut voor Natuur- en Bos

 • Page 20 and 21:

  WIV: Wetenschappelijk Instituut Vol

 • Page 23 and 24:

  1 INLEIDING INLEIDING 1.1 EEN TWEED

 • Page 25:

  INLEIDING De globale voortgang van

 • Page 29 and 30:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 31 and 32:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 33 and 34:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 35 and 36:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 37 and 38:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 39 and 40:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 41 and 42:

  Strategische doelstelling: een stee

 • Page 43 and 44:

  Strategische doelstelling: een tran

 • Page 45 and 46:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 47 and 48:

  Strategische doelstelling: een opti

 • Page 49 and 50:

  Strategische doelstelling: kwalitei

 • Page 51:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 54 and 55:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 56 and 57:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 58 and 59:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 60 and 61:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 62 and 63:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 64 and 65:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 66 and 67:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 68 and 69:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 70 and 71:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 72 and 73:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 74 and 75:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 76 and 77:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 78 and 79:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 80 and 81:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 82 and 83:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 84 and 85:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 86 and 87:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 88 and 89:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 90 and 91:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 92 and 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 98 and 99:

  4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen

 • Page 100 and 101:

  4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK B

 • Page 102 and 103:

  LABORATORIANETWERK In het ministeri

 • Page 105 and 106:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 107 and 108:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de res

 • Page 109 and 110:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Criteriu

 • Page 111 and 112:

  5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analys

 • Page 113 and 114:

  5.2.2.2.8 Programmering in Alpha NA

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Bij de s

 • Page 117 and 118:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor de

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt da

 • Page 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 89

 • Page 124 and 125:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Beiden w

 • Page 126 and 127:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.4 CONT

 • Page 128 and 129:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Wanneer

 • Page 130 and 131:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN en 2011

 • Page 132 and 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De Algem

 • Page 135: RAMPENPLANNEN
 • Page 138 and 139: RAMPENPLANNEN Er is geen specifiek
 • Page 141: REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG
 • Page 144 and 145: REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG
 • Page 147: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA
 • Page 150 and 151: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Het
 • Page 152 and 153: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA zove
 • Page 154 and 155: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA - co
 • Page 157: BIJLAGEN
 • Page 160 and 161: BIJLAGEN Tabel: concordantie tussen
 • Page 163: BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE
 • Page 166 and 167: Herziening door/datum* Brigitte Poc
 • Page 168 and 169: Mariene Biotoxines Bacteriologische
 • Page 170 and 171: Dierlijke eiwitten in diervoeders D
 • Page 172 and 173: Toevoegingsmiddelen gebruikt in die
 • Page 174 and 175: Residuen van bestrijdingsmiddelen i
 • Page 176 and 177: Watergehalte in vlees van pluimvee
 • Page 178 and 179: Ziekten van tweekleppige weekdieren
 • Page 180 and 181: Humane pest (Yersinia pestis) Insti
 • Page 182 and 183: Tuberculose (Mycobacterium bovis) B
 • Page 185: BIJLAGEN BIJLAGE 4: PERSONEELSBESTA
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv