Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

INBO: Instituut voor

INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ION: Instellingen van Openbaar Nut I&R: identificatie en registratie ISO: International Organization for Standardization IVA: Intern Verzelfstandigd Agentschap IVK: Instituut voor Veterinaire Keuring KB: koninklijk besluit KBO: Kruispuntbank der Ondernemingen KMO: kleine en middelgrote ondernemingen AFKORTINGEN KPI: Key Performance Indicator – kritische performantie-indicator LIMS: Laboratorium Informatie Management Systeem LNE: Leefmilieu, Natuur en Energie MANCP: Multi Annual National Control Plan – (geïntegreerd) meerjarig nationaal controleplan MB: ministerieel besluit MCVV: Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen MEDEX: bestuur van de Medische Expertise MBHG: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest MHC: Multidisciplinaire Hormonencel MOC: Managementoverlegcomité NC: non-conformiteit NICE: Nationale Implementatie- en Coördinatie-eenheid NMBS: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NOE: Nationale Opsporingseenheid NRL: Nationaal Referentielaboratorium OCI: organisme de certification – certificeringsinstelling OFO: Opleidingsinstituut van de Federale Overheid OHSAS: Occupation Health and Safety Assessment Series OSE: Overdraagbare Spongiforme Encefalopathiën OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OWD: Office wallon de déchets x

PCE: Provinciale Controle-eenheid PMO: Program Management Office P&O: Personeel & Organisatie PIA: softwaretoepassing, factureringssysteem POC: Provinciaal Overlegcomité PRA: Pest Risk Assessment R&D: Research & Development RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed ROC: Regionaal Overlegcomité AFKORTINGEN SALV: Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Sanitel: Belgisch systeem voor geïnformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee); een aantal informaticatoepassingen zoals Sanitrace, Beltrace, Cerise en Veeportaal zijn aangesloten op Sanitel en 'voeden' dit systeem; deze toepassingen maken het mogelijk om in de gecentraliseerde databank talrijke gegevens over de dieren op te slaan en aan andere actoren beschikbaar te stellen Sanitrace: een door het FAVV beheerde informaticatoepassing; zie ook 'Sanitel' SBB: Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie SBP: sectoraal bemonsteringsplan SOC: Sectoraal Overlegcomité SOE: Speciale Onderzoekseenheid SPW: Service public de Wallonie SWOT: strengths-weaknesses-opportunities-threats TOC: Technisch Overlegcomité TRACES: Trade Control and Expert System VEA: Vlaams Energieagentschap VHB: vergunning voor het in de handel brengen VLAM: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLM: Vlaamse Landmaatschappij VMM: Vlaamse Milieumaatschappij VMP: geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik VPN: Virtual Private Network VREG: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt xi

Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
10.09.1981 - Favv