Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

1 INLEIDING INLEIDING

1 INLEIDING INLEIDING 1.1 EEN TWEEDE GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat elke lidstaat een geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan (Multi Annual National Control Plan – MANCP) moet opstellen en uiterlijk vanaf 1 januari 2007 voor de eerste maal uitvoeren. Het eerste MANCP van België was opgesteld voor de periode 2006-2008. Het tweede, huidige MANCP, is geldig in de periode 2009-2011. De geldigheidstijdsduur van het Belgische MANCP volgt deze van het businessplan van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangezien deze de belangrijkste instantie is voor wat betreft het controlebeleid en de uitvoering van de controles in de ganse voedselketen. Op deze manier zijn de nationale strategische doelstellingen van het MANCP verbonden met de strategische en operationele doelstellingen beschreven in het FAVV-businessplan. Het MANCP is opgemaakt door het directoraat-generaal (DG) Controlebeleid van het FAVV. De basisprincipes voor de controles uitgevoerd door het FAVV en zoals beschreven in het eerste MANCP, zijn bewaard. Het controleprogramma van het FAVV is gebaseerd op een geharmoniseerde risicogebaseerde methodologie en omvat zowel analyses als inspecties. Het analyseprogramma wordt jaarlijks herzien. Inspecties worden over verschillende jaren gespreid door middel van inspectiefrequenties. Waar nodig wordt het controleprogramma aangepast aan de behoeften en middelen. In tegenstelling tot het vorige MANCP zijn in het huidige ook de controlesystemen beschreven die betrekking hebben op de biologische productie en de herkomst- en kwaliteitslabels BOB (beschermde oorsprongsbenamingen), BGA (beschermde geografische aanduidingen) en GTS (gegarandeerde traditionele specialiteiten). Het MANCP is niet langer elektronisch van opbouw. Het eerste MANCP bestond uit verschillende segmenten die apart consulteerbaar waren. Het was in se een compilatie van reeds bestaande documenten, terug te vinden op diverse internetsites van de bevoegde autoriteiten en de intranetsite van het FAVV die geconsulteerd konden worden door (hyper)links in de synthesetekst. Deze synthese bestond uit een beknopte tekst waarvan de titels overeenkwamen met deze zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van beschikking 2007/363/EG. Alhoewel deze vorm voordelen had, werd uiteindelijk afgestapt van dit formaat omwille van transparantieredenen en leesbaarheid. In dit MANCP wordt de informatie gepresenteerd in boekvorm. In bijlage 1 is een concordantietabel opgenomen die het verband aanduidt tussen de vereiste informatie zoals vermeld in beschikking 2007/363/EG en de verschillende hoofdstukken/paragrafen van dit MANCP. De bronnen zijn voor het merendeel dezelfde als deze van het eerste MANCP: de meest recente informatie is met andere woorden terug te vinden op de internet-/intranetsites van de bevoegde overheden. In dit kader wordt ook specifiek verwezen naar de meest recente versie van het Country Profile van België, beschikbaar via de website van het FVO (Food and Veterinary Office). In het vervolg van dit hoofdstuk worden de voorzieningen voor herziening en aanpassing van het MANCP beschreven. Tevens wordt het contactpunt voor het MANCP en administratieve bijstand vermeld. In hoofdstuk 2 worden de nationale strategische en operationele doelstellingen beschreven. De bevoegde autoriteiten en delegatie van controletaken, en het netwerk der laboratoria zijn beschreven in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 worden de nationale controlesystemen beschreven. De voorziene rampenplannen zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. De regeling voor audits zijn beschreven in hoofdstuk 7. Maatregelen met het oog op de naleving van operationele criteria zijn grotendeels beschreven in de hoofdstukken 2-6. In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de wettelijke bevoegdheden als controle-instanties en de sancties, de deontologische code en het garanderen van de gepaste kwalificaties, ervaring en opleiding van het personeel dat betrokken is bij de controles. 1

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
10.09.1981 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv