Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

INLEIDING 1.2 HERZIENING

INLEIDING 1.2 HERZIENING EN AANPASSING VAN HET MANCP Behoudens bijzondere omstandigheden zullen ook de volgende MANCP's van België de cycli van de businessplannen van het FAVV volgen. Aanpassingen aan de nationale controlesystemen die beheerd worden door de verschillende bevoegde autoriteiten gedurende de geldigheidstijdsduur van een MANCP zijn steeds mogelijk. Voor het FAVV wordt specifiek verwezen naar zijn kernproces (cfr. paragraaf 5.2). Aanpassingen aan het lopende controleprogramma (inspecties/analyses) van het FAVV gebeuren via de Coördinatiecel Controleprogramma en Externe rapportering (CCER). Deze cel bestaat uit vertegenwoordigers van elk directoraat-generaal van het FAVV en is opgericht om de impact en het risico in te schatten van aanpassingen naar aanleiding van nieuwe Business Information Needs, aanpassingen aan het controleprogramma en wijzigingen van masterdata. De CCER werkt conform zijn huishoudelijk reglement. Een aanvraag kan vanuit elk directoraat-generaal van het FAVV, en via de vertegenwoordiger van het betreffende directoraat-generaal, ingediend worden aan de hand van het Change Request CCER-formulier, en wordt behandeld volgens de voorziene procedure. Wijzigingen aan het inspectieprogramma voor dierenwelzijn dat opgemaakt wordt door de FOD VVVL, worden doorgegeven aan het FAVV dat op zijn beurt via de CCER het globale FAVVcontroleprogramma aanpast. Voor het controlesysteem voor de biologische productie moeten de risicoanalyse en de selectie van marktdeelnemers voor de controles en staalnamen, in het Vlaams Gewest, jaarlijks geactualiseerd worden door de controleorganen en voorgelegd aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest moeten de controleorganen ter goedkeuring een procedure voorleggen aan de bevoegde autoriteiten (c.q. respectievelijk de directie Economische Betrekkingen en de Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) tot vastlegging van de planning van de controles en de keuze van de marktdeelnemers. Ook de resultaten van de audits/controles uitgevoerd door en voor de overige bevoegde autorititeiten (nationaal of communautair) of derde landen kunnen een aanpassing van het MANCP als gevolg hebben. Op deze manier kunnen wijzigingen in de controlesystemen van het MANCP aangebracht worden in naar aanleiding van of in verband met de volgende factoren: - nieuwe wettelijke bepalingen; - het verschijnen van nieuwe ziekten en andere risico's voor de gezondheid (indien nodig worden ook de crisisplannen geactiveerd); - de resultaten van door de lidstaten verrichte controles; - de resultaten van de audits door de nationale bevoegde autoriteiten; - de resultaten van communautaire controles; voor wat betreft de communautaire controles uitgevoerd door het Food and Veterinary Office van de EC zijn er specifieke procedures voorzien door het FAVV. In deze procedures worden het beheer van de planning van FVOzendingen in de loop van een jaar, alsook de voorbereiding, de begeleiding en de afhandeling van een FVO-zending vastgelegd. Indien de resultaten van een FVO-zending een aanpassing aan het lopende FAVV-controleprogramma vereist, kan dit gebeuren via de CCER; - wetenschappelijke bevindingen; - de resultaten van door een derde land in een lidstaat uitgevoerde audits. Indien belangrijke veranderingen in de structuur, het beheer of de werking van de nationale bevoegde autoriteiten zich voordoen gedurende de geldigheidstijdsduur van een MANCP, wordt dit gerapporteerd in het jaarverslag van het MANCP. Indien er wijzigingen optreden in de richtsnoeren zoals vermeld in artikel 43 van verordening (EG) nr. 882/2004, zal het MANCP indien nodig overeenkomstig gewijzigd worden. Hierover zal eveneens gerapporteerd worden in het eerstvolgende jaarverslag van het MANCP. 2

INLEIDING De globale voortgang van het MANCP wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Europese Commissie. De basis voor deze rapportering is het activiteitenverslag van het FAVV aangezien de hoofdmoot van de vereiste informatie hierin reeds gebundeld is. Het activiteitenverslag is publiek beschikbaar via de FAVV-website. 1.3 CONTACTPUNT VOOR HET MANCP EN ADMINISTRATIEVE BIJSTAND Het contactpunt voor alle inlichtingen omtrent het MANCP van België is het directoraat-generaal Controlebeleid van het FAVV. De contactgegevens zijn terug te vinden in tabel 1. Tabel 1: contactpunt MANCP van België. Contactpunt: Herman Diricks, directeur-generaal Controlebeleid Adres: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC – Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel E-mail: PCCB@favv.be Telefoon: + 32 (0)2 211 85 75 Fax: + 32 (0)2 211 86 30 Verzoeken om inlichtingen (in het kader van verordening (EG) nr. 882/2004) die betrekking hebben op andere autoriteiten dan het FAVV, zal DG Controlebeleid van het FAVV doorzenden naar de betreffende autoriteiten. DG Controlebeleid is tevens de contactinstantie zoals bedoeld in artikel 35 van verordening (EG) nr. 882/2004. Specifiek voor derde landen wordt verwezen naar het protocol tussen FAVV-AWEX-FIT- VLAM-Brussels Export (cfr. paragraaf 3.2.11.11). De gewestelijke diensten die bevoegd zijn voor de biologische productie hebben een eigen stelsel van administratieve bijstand opgebouwd (cfr. paragraaf 3.2.11.14). Voor de diverse samenwerkingsverbanden tussen de verschillende bevoegde autoriteiten wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 5. Chief Veterinary Officer en Chief Plant Health Officer De taken van de Chief Veterinary Officer (CVO) en de Chief Plant Health Officer (COPH) zijn verdeeld tussen de FOD VVVL en het FAVV. Productnormatieve materies worden behandeld door de FOD VVVL. Procesnormatieve materies en deze die betrekking hebben op de controles worden behandeld door het FAVV. Op veterinair vlak is de functie van CVO toegewezen aan het FAVV met een Deputy CVO bij de FOD VVVL. Op fytosanitair vlak is de functie van COPH toegewezen aan de FOD VVVL met een Deputy COPH bij het FAVV. Er is intens overleg tussen de FOD VVVL en het FAVV. Materies die bevoegdheidsoverschrijdend zijn, worden gezamenlijk behandeld. 3

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv