Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE STRATEGISCHE

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2 NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOESTELLINGEN Het businessplan van het FAVV vormt, gelet op de missie van het FAVV, de basis voor de algemene nationale strategische en operationele doelstellingen van het MANCP van België. In het derde businessplan van het FAVV worden de krachtlijnen vastgelegd voor de periode 2009- 2011, de geldigheidstijdsduur van het tweede MANCP. De klemtoon wordt vooral gelegd op de basisopdracht van het FAVV: een steeds veiliger voedselketen en de veralgemening van de autocontrole. Op basis van de politieke lijn van de minister bevoegd voor het FAVV, de ervaring opgedaan vanaf 2002, twee SWOT-analyses (enerzijds bij het middenkader van het FAVV en anderzijds bij de verantwoordelijken in de voedselketen), het advies van het Raadgevend Comité van het FAVV en de tevredenheidenquête uitgevoerd bij het FAVV-personeel in 2007 zijn volgende strategische doelstellingen geformuleerd: - een steeds veiliger voedselketen; - een Agentschap (FAVV) aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving; - een transparant Agentschap (FAVV); - bevordering van de autocontrole; - naar een administratieve vereenvoudiging; - een professioneel en op vlak van de resultaten veeleisend Agentschap (FAVV); - een optimale publiek-private samenwerking; - een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheidsdiensten; - een geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT); - kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten; - duurzame ontwikkeling & het FAVV; - internationale context. Deze strategische doelstellingen zijn vervolgens vertaald in een aantal operationele doelstellingen en actiepunten (cfr. tabel 2). Een synthese van deze doelstellingen alsook de voortgang ervan, en het businessplan zijn publiek beschikbaar via de FAVV-website. 2.1 EEN STEEDS VEILIGER VOEDSELKETEN De opeenvolgende jaren geven een aanhoudende trend tot verbetering aan van de veiligheid van de voedselketen. Niettemin blijven er in talrijke domeinen nog mogelijkheden tot verbetering. Om hierin te slagen blijft een intense en aangehouden samenwerking tussen het FAVV, de beroepsorganisaties en de verbruikersverenigingen aangewezen. Volgende initiatieven zullen worden genomen: - de bestaande crisisscenario’s actualiseren en ontbrekende scenario’s opstellen (ziekte van Aujesky, nucleair incident, …); - versterkte bewaking van geïmporteerde levensmiddelen uit derde landen die de EUproductnormen niet naleven; - via de sectorgidsen de noodzaak beklemtonen dat operatoren zich ervan vergewissen dat hun leveranciers geregistreerd zijn bij het FAVV en dat zij over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) beschikken. De door het FAVV ontwikkelde BOOD-on-webtoepassing op de website vormt in dat opzicht een nuttig instrument; - een inspectieprogramma dat zich steeds meer toespitst op risicobedrijven. In overeenstemming met de Europese wetgeving gebeurt de organisatie van de controles door het FAVV op basis van een meerjareninspectieprogramma en een analyseprogramma dat jaarlijks wordt aangepast. Deze aanpak laat, rekening houdend met de beschikbare analytische en budgettaire 4

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv