Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE STRATEGISCHE

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN - het verlenen van erkenningen aan certificerings- en keuringsinstellingen; - het verlenen van erkenningen aan externe laboratoria; - het beheer van de referentielaboratoria; - het beheer van de opleidingen gegeven voor de erkende laboratoria; - het beheer van de OSE-analyses (Overdraagbare Spongiforme Encefalopathiën); - de behandeling van klachten door het meldpunt voor de consument en de ombudsdienst; - de behandeling van klachten inzake retributies; - het beheer van de administratieve boetes; - de communicatie; - de interne audit. Tegelijk met de certificering volgens de norm ISO 9001 zullen de controlediensten worden voorbereid op een certificering volgens de norm ISO 17020 (cfr. paragraaf 5.2.4.6). Net zoals voor ISO 9001 zal hieraan in eerste instantie een pilootproject voorafgaan. Overigens, de laboratoria van het FAVV zijn reeds ISO 17025 geaccrediteerd. 2.10.2 Interne audit In juli 2007 werd de dienst Interne Audit volledig operationeel. De basis werd gelegd in een charter waarin de opdracht, het werkterrein, de actoren, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interne audit worden beschreven. Verder werd een deontologische code voor de auditor opgesteld en de werkprocedures werden vastgelegd. Een auditcomité staat garant voor de onafhankelijkheid van de interne audit. In de nabije toekomst zal de werking van de interne audit verder geoptimaliseerd. Er zal daarbij aandacht geschonken worden aan: - een beter onderbouwde basis voor het uitvoeren van een risicoanalyse bij de opmaak van het auditprogramma; - een methodologie om beter te kunnen beantwoorden aan de EU-vereiste om alle relevante werkterreinen van het FAVV gegarandeerd met een op risico’s gebaseerde frequentie binnen een termijn van maximaal vijf jaar te bestrijken. 2.10.3 Ombudsdienst In februari 2005 werd binnen het FAVV een ombudsdienst opgestart voor de behandeling van individuele klachten over de werking van het FAVV. Deze ombudsdienst werkt vanuit een kwaliteitsoriëntatie waarbij klachten als verbetermogelijkheden worden beschouwd. Samen met onder meer de interne audits, de vragen en klachten gericht aan het meldpunt voor consumenten, de audits en inspecties door derden, … vormen deze klachten een element in het permanente leer- en verbeterprocesproces van het FAVV. Het ligt in de bedoeling in de komende drie jaar de naambekendheid en de toegankelijkheid van de ombudsdienst te verhogen en de 'service aan de klant' te verbeteren. De objectiviteit, de tijdsspanne waarbinnen een antwoord wordt bezorgd en de kwaliteit van het antwoord zullen een eerste zorg vormen. De gedelegeerd bestuurder van het FAVV en de directeur van de dienst Interne Audit zullen persoonlijk toezien op de goede werking van de ombudsdienst, zowel voor de personen die klachten hebben als voor de eventueel aangeklaagde diensten. Zij zullen er in het bijzonder voor zorgen dat er geen wraakacties zullen worden ondernomen tegen diegenen die zich tot de ombudsdienst wenden. 13

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2.11 DUURZAME ONTWIKKELING & HET FAVV Elke moderne organisatie is het aan zichzelf verplicht de problematiek van duurzame ontwikkeling te integreren. Dit geldt des te meer voor overheidsorganisaties waarvan de samenleving terecht een voorbeeldfunctie verwacht. Het FAVV schrijft zich loyaal in de doelstellingen van de Belgische federale regering en legt daarenboven eigen accenten. Zo heeft het FAVV in 2008 beslist om de certificering EMAS (Eco- Management and Audit Scheme) te behalen. 2.12 INTERNATIONALE CONTEXT Het FAVV zal de contacten met haar zusterorganisaties of relevante overheidsdiensten in andere lidstaten, en in het bijzonder met die van de buurlanden onderhouden en intensifiëren. Dit moet toelaten om tot een coherente aanpak te komen van materies die op het niveau van de lidstaten geregeld moeten worden. Het uitwisselen van informatie met deze organisaties moet een efficiënte aanpak bevorderen. Daarnaast zal het FAVV zich actief blijven inzetten voor de ontwikkeling en het behoud van exportmogelijkheden naar derde landen. Naast het afsluiten van protocollen, het maken van afspraken over certificaten zullen waar mogelijk ook uitwisselingsprogramma’s opgestart worden. 14

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv