Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Strategische

Strategische doelstelling: een steeds veiliger voedselketen Operationele doelstelling Crisispreventie en crisisbeheer NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Tabel 2: nationale strategische en operationele doelstellingen in de periode 2009-2011. Acties Operationele doelstelling Uitwerken van een operationeel crisisdraaiboek voor Ontwikkeling de ziekte van Aujeszky analyses Uitwerken van een operationeel crisisdraaiboek voor nucleaire incidenten Programmeren van de controles 15 Acties Ontwikkelen van analyses in risicovolle domeinen zonder de snelheid en de nauwkeurigheid uit het oog te verliezen Opstellen van een meerjarencontroleplan (MANCP) en jaarverslag MANCP conform de vereisten van de Europese Commissie (ver. (EG) nr. 882/2004) Uitwerken van een algemeen crisisdraaiboek Verhogen van de statistische basiskennis van de experts van DG Controlebeleid Herwerken van het operationeel crisisdraaiboek voor Nagaan in welke mate eigeninitiatiefadviezen van mond- en klauwzeer het Wetenschappelijk Comité worden omgezet naar het beleid Herwerken van het operationeel crisisdraaiboek voor Optimaliseren van het analyseprogramma FAVV klassieke varkenspest voor uitvoeren van kwantitatieve risico-evaluatie, blootstellingsschattingen en prevalentiestudies Herwerken van het operationeel crisisdraaiboek voor Verderzetten van de evolutie van de methodologie aviaire influenza (vogelgriep) voor de risico-evaluatie (Pest Risk Assessment = PRA) Uitwerken van een operationeel crisisdraaiboek voor Verderzetten van de evolutie van de methodologie West Nile-virus voor de risico-evaluatie (QUICK SCAN) Uitwerken van de dierziektespecifieke aspecten van Programmeren en implementeren van controles het algemeen crisisdraaiboek gebaseerd op risico-evaluatie; meerjarige programmatie van inspecties en jaarlijks herzien analyseprogramma Organiseren van een expertengroep omtrent Uitschrijven van een procedure voor programmering vaccinatie mond- en klauwzeer en aanpassen van de methodologie Uitwerken van een operationeel draaiboek voor Instellen van een versterkte controle voor uit derde schadelijke insecten landen ingevoerde levensmiddelen die de productnormen van de Europese Unie niet respecteren Uitwerken van operationele draaiboeken andere epizoötische dierziekten Uitwerken en organiseren van traceringsoefening met de sectoren Uitwerken en organiseren van een grensoverschrijdende oefening BENELUX Organiseren van een terreinoefening Vergroten van de performantie van de captatie van signalen Stimuleren van het opmaken van complementaire draaiboeken door de sector Uitvoeren van een pesticidenblootstellingschatting

Strategische doelstelling: een steeds veiliger voedselketen Operationele doelstelling Bestrijding van plantenziektes Bestrijding dierziektes NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Acties Operationele doelstelling Acties Invoeren van een procedure voor de erkenning van Vastleggen Verfijnen van het document over actiegrenzen voor laboratoria voor in- vitrovermeerdering actielimieten chemische verontreinigingen (methodologie en voor contaminanten maatregelen) Herdefiniëren van de hygiënevoorschriften m.b.t. Verfijnen van het document over actiegrenzen voor gebruik van water in de primaire sector microbiologische verontreinigingen Ontwikkelen van een strategie voor de beheersing Barometer voor Opmaken van voorstellen voor Key Performance van cystenematodes bij aardappelen (Globoderea) de voedselveiligheid Indicators (KPI's) en algemene voedselveiligheid Ontwikkelen van een strategie voor preventieve Uitvoering van de Uitvoeren van het controleplan aan 100 % in 2011 bestrijding van knobbelaaltjes in aardappelen (Meloidogyne spp.) om verspreiding ervan over het hele grondgebied te vermijden controles Uitwerken van een bestrijdingsprogramma voor: Vastleggen van risicoprofielen vastleggen om de - Salmonella - Tuberculose inspectiefrequentie te bepalen Behalen van het statuut van verwaarloosbaar risico Invoering van een systeem om personeelsplan van voor mestvarkens gehouden in geïntegreerde productieketens en gecontroleerde huisvestigingen (uitgezonderd voor export) Provinciale Controle-eenheden op te maken Herevalueren en indien nodig, de weging van de checklists herzien 16

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv