Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Strategische

Strategische doelstelling: naar een administratieve vereenvoudiging Operationele doelstelling Eenvoudige en uniforme interne procedures Uitwisseling gegevens van operatoren met andere overheden Vereenvoudigen van de activiteitenboom in de operatorendatabank (BOOD) Beheer externe laboratoria NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Acties Operationele doelstelling Vereenvoudigen en uniformiseren van de Vereenvoudiging procedures van de reglementering Het gebruik van autotekst aanmoedigen Overmaking van (controleurs) Verbeteren van de uitwisseling van gegevens FAVV (operatorendatabank BOOD)/Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)/Rijksregister de gegevens via elektronische weg Ter beschikking stellen aan de ondernemingsloketten van de informatie die nodig is om de rol van enig loket te kunnen opnemen voor nieuwe operatoren Actualiseren van de lijst van activiteiten, plaatsen en producten en alleen nog het essentiële bewaren Ontwikkelen van een handboek BOOD In gebruik nemen van een professioneler, beschermd intranet voor de erkende laboratoria Efficiënter beheren van de externe laboratoria Sectorgidsen en lastenboeken Voedingswet (lex alimentaria) 19 Acties Oprichten en opvolgen van een werkgroep 'administratieve vereenvoudiging FAVV' wat moet leiden tot een herziening van de reglementering Stimuleren om de informatie via elektronische weg door te sturen aan de slachthuizen Aanpassen van Sanitrace Nastreven van een betere complementariteit tussen de lastenboeken en de autocontrolegidsen Afwerken 'lex alimentaria' waarin bepaling van 8 thans geldende wetten en die van koninklijk besluit over controle op voedselketen zijn samengebracht

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling: een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap (FAVV) Operationele doelstelling Interne communicatie Preventie en bescherming op het werk Acties Operationele doelstelling Acties Verbeteren van de interne communicatie in het Professionalisme Ontwikkelen van competentiecentra in de FAVV- FAVV labo's en van een strategie van competentiebeheer Optimaal informeren van de klanten in het domein Verbeteren van de voeling van de FAVV-experten P&O van DG Controlebeleid met de praktijk door bezoeken op het terrein en door een betere kennis van de socio-economische context van de sectoren Verbeteren van het onthaal van nieuwe Uitvoeren van een benchmarking m.b.t. de medewerkers performantie (voedselveiligheidsbarometer) en de reglementering in vergelijking met andere lidstaten Voortzetten van de werkzaamheden van het Comité Uitvoeren van vergelijkende studies over de voor Preventie en Bescherming op het Werk organisatie van inspectiediensten in het buitenland Uitvoeren van het jaaractieplan 2009 Aanduiden van één externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Uitvoeren van de jaarplanning van de werkplaatsbezoeken Organiseren van opfrissingsvorming EHBO - eerste interventieploegen - vertrouwenspersonen Organiseren van een jaarlijkse evacuatieoefening in het Food Safety Center Rapporteertools Tools voor rapportering ontwikkelen om besluitvorming van management te vergemakkelijken Evenwicht privéleven - beroepsleven Rapporteertools ontwikkelen in verband met doeltreffend en efficiënt beheer van de dienst P&O Een beleid voorstellen dat gericht is op het benaderen van persoonlijke doelstellingen met die van de organisatie door een evenwichtige relatie tussen beroeps- en privéleven 20 Opstellen, omzetten en toepassen van de Belgische en Europese binnen vooropgestelde termijnen Beschikken over een geloofwaardig auditsysteem van OCI's Uitbreiden van de kennis van de experten op toxicologisch en veterinair epidemiologisch vlak Verbeteren van de opleiding bij DG Controle Verder professionaliseren van het wetenschappelijk secretariaat inzake risicobeoordeling Als aantrekkelijk werkgever programma's instellen om talenten bij het Agentschap te ontwikkelen en vast te houden Aantrekken en ontwikkelen van een sterk leadership bij Agentschap Ondertekenen van het diversiteitscharter Van de dienst P&O een centrum voor expertise en ondersteuning op P&O-gebied maken Bevorderen van een harmonieuze toepassing in het gehele FAVV van de herziene instructies m.b.t. P&O De realisatie door de PCE's van de jaarlijkse prioritaire doelstellingen m.b.t. de controles opvolgen en evalueren Beleid en doelstellingen van het FAVV omzetten in human resources management dat strategische doelstellingen ondersteunt

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv