Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANAGEMENTSAMENVATTING

MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSAMENVATTING Het tweede geïntegreerde meerjarige nationale controleplan (Multi Annual National Control Plan – MANCP) van België is geldig voor de periode 2009-2011. Het is opgesteld door het directoraatgeneraal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat tevens het contactpunt is voor het MANCP en de administratieve bijstand in het kader van verordening (EG) nr. 882/2004. Net als vorig MANCP volgt de geldigheidstijdsduur deze van het businessplan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV omdat deze laatste overheidsinstantie bevoegd is voor het leeuwendeel van het controlebeleid inzake voedselveiligheid alsook van de uitvoering van de controles. Er zijn geen wezenlijke wijzigingen aangebracht aan de controlesystemen die reeds beschreven werden in het eerste Belgische MANCP. Wel zijn in dit MANCP ook de specifieke controlesystemen inzake de biologische productie en de labels BOB (beschermde oorsprongsbenamingen), BGA (beschermde geografische aanduidingen) en GTS (gegarandeerde traditionele specialiteiten) opgenomen. Qua vorm is het MANCP volledig herwerkt. Hoewel de elektronische vorm van het eerste MANCP voordelen had, werd vanuit een streven naar transparantie en leesbaarheid gekozen om dit MANCP in boekvorm uit te brengen. Om het verband tussen de vereiste informatie zoals beschreven in de richtsnoeren van beschikking 2007/363/EG en de gegevens in dit MANCP te verduidelijken, is voorzien in een concordantietabel die terug te vinden is in bijlage 1. De nationale strategische en operationele doelstellingen van het tweede MANCP van België zijn in se deze die beschreven zijn in het businessplan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV. Gedurende de geldigheidstijdsduur worden de strategische en operationele doelstellingen van het MANCP periodiek geëvalueerd. De stand van zaken van de uitvoering van de doelstellingen wordt weergegeven in een boordtabel die publiek beschikbaar is via de website van het FAVV. De belangrijkste bevoegde autoriteiten in het kader van de voedselveiligheid in België zijn het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het FAVV ontwerpt de operationele reglementering (procesnormen voor operatoren), ontwerpt een meerjaarlijks controleprogramma en voert dit uit. De FOD VVVL is verantwoordelijk voor het normatief beleid inzake producten en contaminanten en de politieke krachtlijnen inzake dierengezondheid en plantengezondheid. De bevoegdheden van het FAGG liggen op het vlak van geneesmiddelen: onderzoek en ontwikkeling, registratie, waakzaamheid, productie en distributie, en goed gebruik. Naast het FAVV, de FOD VVVL, en het FAGG zijn nog diverse andere overheidsinstanties betrokken bij de problematiek van de voedselveiligheid. De biologische productie is in België een volledig geregionaliseerde bevoegdheid (de drie gewesten). Voor de BOB, BGA en GTS zijn de gewesten en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie bevoegd. Een aantal controletaken zijn gedelegeerd aan externe controleorganen. Deze taken kaderen in de bestrijding van dierziekten en de identificatie en registratie van dieren, de controle op de spuittoestellen van pesticiden, de controles op de biologische productie en het respecteren van de lastenboeken inzake BOB en BGA. De samenwerking tussen de verschillende bevoegde autoriteiten is vastgelegd in samenwerkingsakkoorden en protocols. Daarnaast wordt er ook informeel en formeel overleg gepleegd. Het FAVV beschikt over een netwerk van vijf interne (FAVV-) en een vijftigtal externe laboratoria, alsook referentielaboratoria die technische en wetenschappelijk ondersteuning bieden op verschillende domeinen. Het directoraat-generaal Laboratoria van het FAVV onderhoudt de relaties met externe laboratoria en de referentielaboratoria. Er kan een algemeen nationaal controlesysteem gedefinieerd worden dat gebaseerd is op (i) de bevoegdheden van de FOD VVVL, het FAVV, en het FAGG, en (ii) het kernproces van het FAVV. Op i

 • Page 1 and 2: GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL C
 • Page 3: MANAGEMENTSAMENVATTING
 • Page 7: INHOUDSTAFEL
 • Page 10 and 11: INHOUDSTAFEL 3.2.8 Federaal Agentsc
 • Page 12 and 13: 6 RAMPENPLANNEN 6.1 Beheer van cris
 • Page 15 and 16: AFKORTINGEN ACFO: Auditcomité van
 • Page 17 and 18: AFKORTINGEN FAGG: Federaal Agentsch
 • Page 19 and 20: PCE: Provinciale Controle-eenheid P
 • Page 21: INLEIDING
 • Page 24 and 25: INLEIDING 1.2 HERZIENING EN AANPASS
 • Page 27: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 30 and 31: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 32 and 33: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 34 and 35: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 36 and 37: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 38 and 39: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 40 and 41: Strategische doelstelling: een stee
 • Page 42 and 43: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 44 and 45: Strategische doelstelling: naar een
 • Page 46 and 47: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 48 and 49: Strategische doelstelling: een geï
 • Page 50 and 51: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 53 and 54: BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER
 • Page 55 and 56:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 57 and 58:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 59 and 60:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 61 and 62:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 63 and 64:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 65 and 66:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 67 and 68:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 69 and 70:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 71 and 72:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 73 and 74:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 75 and 76:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 77 and 78:

  Keuring spuittoestellen BEVOEGDE AU

 • Page 79 and 80:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 81 and 82:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 83 and 84:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 85 and 86:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 87 and 88:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 89 and 90:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 91 and 92:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 97 and 98:

  LABORATORIANETWERK 4 LABORATORIANET

 • Page 99 and 100:

  LABORATORIANETWERK Tabel 8: FAVV-la

 • Page 101 and 102:

  LABORATORIANETWERK - op eigen koste

 • Page 103:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN

 • Page 106 and 107:

  5.2.2 Programmering 5.2.2.1 Inleidi

 • Page 108 and 109:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN een popu

 • Page 110 and 111:

  Vastleggen aantal analyses NATIONAL

 • Page 112 and 113:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 4. de bi

 • Page 114 and 115:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor het

 • Page 116 and 117:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN uitvoeri

 • Page 118 and 119:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Er zijn

 • Page 120 and 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN soms ook

 • Page 123 and 124:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 16

 • Page 125 and 126:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor het

 • Page 127 and 128:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN worden g

 • Page 129 and 130:

  5.4.4.2 Controles NATIONALE CONTROL

 • Page 131 and 132:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De contr

 • Page 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 17

 • Page 137 and 138:

  6 RAMPENPLANNEN RAMPENPLANNEN 6.1 B

 • Page 139:

  6.3 BOB, BGA EN GTS RAMPENPLANNEN D

 • Page 143 and 144:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 145:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 149 and 150:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8 NA

 • Page 151 and 152:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA besl

 • Page 153 and 154:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Er m

 • Page 155:

  Gecertificeerde opleidingen op maat

 • Page 159 and 160:

  BIJLAGEN BIJLAGE 1: CONCORDANTIETAB

 • Page 161:

  BIJLAGEN BIJLAGE 2: INSPECTIEFREQUE

 • Page 165 and 166:

  Federaal Agentschap voor de Veiligh

 • Page 167 and 168:

  Parameter en/of matrices Communauta

 • Page 169 and 170:

  Escherichia coli, inclusief verocyt

 • Page 171 and 172:

  Diergeneesmiddelen en contaminanten

 • Page 173 and 174:

  Materiaal dat bestemd is om in cont

 • Page 175 and 176:

  Mycotoxinen Polycyclische aromatisc

 • Page 177 and 178:

  Ziekte van Newcastle Vesiculaire va

 • Page 179 and 180:

  zoötechnie INTERBULL Centre Depart

 • Page 181 and 182:

  Ziekte van Aujeszky enzoötische bo

 • Page 183:

  schimmel virus Centre Wallon de rec

 • Page 186 and 187:

  BIJLAGEN Tabel: personeelsbestand F

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv