Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3 BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.1 ALGEMEEN België ontstond in 1830. Het is een constitutionele monarchie en parlementaire democratie. Tussen 1970 en 2001 onderging het vijf staatshervormingen (1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001). Door deze staatshervormingen heeft de eenheidsstaat plaats gemaakt voor een complexer systeem met drie verdiepingen. Op de hoogste verdiepingen staan de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Ze zijn juridisch gelijk maar zijn bevoegd voor verschillende domeinen. De verdieping hieronder wordt ingenomen door de provincies. Ze moeten werken onder toezicht van alle hogere overheden, in het kader van de federale, gemeenschaps- of regionale bevoegdheden. Onderaan bevinden zich de gemeenten die net als de provincies onder toezicht staan van de hogere overheden. De bevoegdheden van de federale overheid omvatten grof geschetst alles wat de maken heeft met het algemeen belang zoals bijvoorbeeld financiën, leger, justitie, sociale zekerheid, buitenlandse zaken evenals belangrijke delen van gezondheid en van binnenlandse zaken. Voedsel- en voederveiligheid, dierengezondheid en dierenwelzijn, alsook plantengezondheid vallen eveneens onder de bevoegdheid van de federale staat. De drie gewesten, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, hebben bevoegdheden in domeinen die met hun regio of gebied in de ruime zin van het woord te maken hebben zoals bijvoorbeeld economie, werkgelegenheid, landbouw, energie, leefmilieu en wetenschappelijk onderzoek. België telt evenveel gemeenschappen, de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap. Het concept ‘gemeenschap’ verwijst naar de personen waaruit zo’n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, namelijk hun taal en cultuur. De bevoegdheden van deze gemeenschappen liggen dan ook op het vlak van cultuur, onderwijs, taalgebruik etc. De Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Vlaamse provincies en in Brussel; de Franse Gemeenschap in de Waalse provincies, met uitzondering van de Duitstalige gemeenten, en in Brussel; de Duitstalige Gemeenschap in de gemeenten van de provincie Luik die het Duitse taalgebied vormen. Voor de verschillende vormen van medewerking tussen de Federale Regering en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen is er een protocol afgesloten. De tien provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals- Brabant, Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg) hebben ruime bevoegdheden. Ze hebben initiatieven uitgewerkt inzake onderwijs, sociale en culturele infrastructuren, preventieve geneeskunde en sociaal beleid. Ze houden zich ook bezig met leefmilieu, met wegen en waterwegen, economie, vervoer, openbare werken, huisvesting, gebruik van talen,… De provincies oefenen hun bevoegdheden autonoom uit maar worden hierop gecontroleerd door de hogere overheden. De gemeenten bestonden reeds vóór de Belgische staat en ze werden erkend door de grondwet van 1831. Bij het ontstaan van de Belgische staat waren er 2.739 gemeenten. In 1975 werden sommige gemeenten gefusioneerd tot de huidige 589. Er is sprake van ‘gemeentelijke autonomie’. De gemeentelijke bevoegdheden zijn erg ruim en omvatten alles wat te maken heeft met het ‘gemeentelijk belang’, m.a.w. de collectieve noden van de inwoners: openbare werken, sociale bijstand, ordehandhaving, huisvesting, onderwijs,… Ieder gewest oefent het toezicht uit op de gemeenten van zijn grondgebied. Het toezicht van de andere overheden, met name de gemeenschappen en de federale staat, op de gemeenten is beperkt tot de terreinen waarvoor de gemeenschappen en de federale staat bevoegd zijn. 26

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv