Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Beide ministers zijn samen bevoegd voor het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten en het Fonds voor de productie en bescherming van planten en plantaardige producten. Elke minister vaardigt een vertegenwoordiger af bij de Raad van deze fondsen. Het administratieve beheer van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD VVVL, met inbegrip van het personeel en de werkingsbudgetten, behoort tot de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid. De samenwerking tussen de FOD VVVL en het FAVV gebeurt in overeenstemming met de protocollen en de dienstenakkoorden die zijn afgesloten tussen de twee organisaties (cfr. paragraaf 3.2.11.5). Inzake tabak, dierenwelzijn en CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ontvangt het FAVV haar onderrichtingen van de minister van Volksgezondheid. Een opvolgingscomité waakt over de goede uitvoering van het protocol tussen beide vermelde ministers en over de interpretatie en de evaluatie ervan. Dit comité is samengesteld uit de ministers van Landbouw en Volkgezondheid of diens afgevaardigden, de voorzitter van het directiecomité van de FOD VVVL en de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, met medewerking van de minister van Leefmilieu of diens afgevaardigde voor de materies die hem belangen. 3.2.3 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 3.2.3.1 Structuur en bevoegdheden De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, opgericht bij koninklijk besluit van 23 mei 2001, heeft een wetgevende functie en staat in voor het voorbereiden van de politiek en voor het vastleggen van regels en normen inzake gezondheids- en kwaliteitsaspecten van al de producten die in de verschillende stappen van de voedselketen voorkomen. De missie van de FOD VVVL is: 'In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.' De FOD VVVL bestaat uit een aantal horizontale diensten: - directiecomité; - diensten van de voorzitter: o Internationale Betrekkingen; o Juridische Dienst; o Interne Audit; o Welzijn op het werk; o Communicatie; o Vertaaldienst; o Informatieambtenaar; o Secretariaat; - drie stafdiensten: o Personeel & Organisatie; o Informatie- & Communicatietechnologie; o Budget- & Beheerscontrole – Logistiek; en vier verticale diensten, de directoraten-generaal 4 : - Organisatie Gezondheidsvoorzieningen (DG 1); - Basisgezondheidszorg- en Crisisbeheer (DG 2); - Dier, Plant en Voeding (DG 4); - Leefmilieu (DG 5); en één directie, het bestuur van de Medische Expertise (MEDEX). 4 Sinds de oprichting van het FAGG bestaat het directoraat-generaal Geneesmiddelen (DG 3) van de FOD VVVL niet meer (cfr. paragraaf 3.2.2.2 en 3.2.5). 29

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN De FOD VVVL is het nationale Focal Point van de EFSA (European Food Safety Authority) en tevens het Belgische lid van het Adviesforum van de EFSA. Naast de reeds vermelde diensten, zijn er drie wetenschappelijke instellingen verbonden aan de FOD VVVL voor beleidsondersteunend onderzoek of adviesverlening: - het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA); - het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid (WIV); - de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Voornamelijk de directoraten-generaal 4 (Dier, Plant en Voeding) en 5 (Leefmilieu) zijn relevant. Het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD VVVL staat in voor het voorbereiden van de politiek en voor het vastleggen van regels en normen inzake gezondheids- en kwaliteitsaspecten van al de producten die in de verschillende stappen van de voedselketen voorkomen. Het is ook bevoegd voor dierenwelzijn, tabak en cosmetica. De voogdijministers van DG 4 zijn de ministers van Landbouw en Volksgezondheid (cfr. paragraaf 3.2.2.2). Dit directoraat-generaal bestaat uit 5 diensten (cfr. figuur 2): - Pesticiden en Meststoffen: o pesticiden: erkenning, certificaten, toelating voor proeven met niet-erkende producten; o meststoffen en bodemverbeterende middelen: toelating verlenen; - Sanitair beleid Dieren en Planten: o dieren: dierengezondheid: bescherming tegen besmettelijke veeziekten; kwaliteit en veiligheid dierlijke producten; o planten: bescherming tegen plantenziekten; - Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten: o voedingsmiddelen: normen voor eetwaren; o dierenvoeders: productnormen voor de grondstoffen van dierenvoeding; - Dierenwelzijn en CITES: o dierenwelzijn: bescherming van het welzijn van gezelschapsdieren, proefdieren en nutsdieren, dieren in dierentuinen; o CITES: bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten; - Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES. Figuur 2: structuur DG Dier, Plant en Voeding van de FOD VVVL. Inzake cosmetica is het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding verantwoordelijk voor de normering van de producten en de proeven. Voor wat betreft tabak is dit directoraat-generaal bevoegd voor de bestrijding van het tabakgebruik en de controle op de verbodsbepalingen. Het directoraat-generaal Leefmilieu bedenkt, ontwikkelt en staat voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren. Alhoewel de belangrijkste milieubevoegdheden in België worden uitgeoefend door de gewesten, behoudt ook de federale overheid, in casu DG Leefmilieu, belangrijke bevoegdheden. De federale minister van Leefmilieu is bevoegd voor dit directoraat-generaal. 30

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst