Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN DG Leefmilieu bestaat uit vijf diensten die elk zijn onderverdeeld in een aantal cellen: - Internationale Zaken; - Productbeleid; - Risicobeheersing; - Inspectie; - Klimaat. Daarnaast is er nog het Office Management dat onder de directe leiding van de directeur-generaal van DG Leefmilieu staat. Deze ondersteuningsdienst houdt zich niet bezig met de kerntaken van dit directoraat-generaal maar vervult functies die nuttig zijn voor het geheel. Inzake genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) is er een stuurgroep gevormd met personeelsleden van de directoraten-generaal Dier, Plant en Voeding en Leefmilieu. De FOD VVVL is verantwoordelijk voor de toelating voor proeven met GGO's en commercialisering, gebruik in voeding en dierenvoeders. In de stuurgroep zijn ook personeelsleden van het FAVV aanwezig als observatoren. 3.2.3.2 Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie is een federale wetenschappelijke instelling die administratief verbonden is aan de FOD VVVL en levert een bijdrage via wetenschappelijk onderzoek, deskundig advies en dienstverlening voor een proactief beleid op gebied van veiligheid van de voedselproductie, diergezondheid en openbare gezondheid op federale en internationale niveaus. De kernactiviteiten bestaan uit wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke expertadviezen en dienstverleningen inzake: - diergeneeskundige activiteiten: o epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren; o zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen; o epidemiologie: surveillance, risicoanalyse en moleculaire epidemiologie; - agrochemische activiteiten: o contaminanten, evenals de kwaliteit van het leefmilieu in het kader van een veilige voedselproductie. 3.2.3.3 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is een wetenschappelijk instelling die onder de bevoegdheid valt van de FOD VVVL. De hoofdopdracht is wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met het oog op het onderbouwen van het gezondheidsbeleid. Het levert eveneens expertise en openbare dienstverlening op het gebied van de volksgezondheid. Het WIV speelt een belangrijke rol bij de vertegenwoordiging van België op het niveau van de EU en sommige internationale organisaties zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en de Raad van Europa, telkens wanneer het gaat over wetenschappelijke en/of technische aspecten van volksgezondheid. De voornaamste activiteiten van het WIV betreffen vooral de volgende domeinen: - surveillance van overdraagbare ziekten; - surveillance van niet-overdraagbare ziekten; - controle van federale productnormen (o.a. eetwaren, geneesmiddelen, vaccins); - risico-evaluatie (o.a. chemische producten, GGO's); - leefmilieu en gezondheid; - beheer van het biologische patrimonium (verzameling van stammen van micro-organismen). Alhoewel het een openbare dienst is van de federale regering, beschikt het toch over de rechtspersoonlijkheid, wat een snelle en flexibele uitvoering van onderzoekscontracten voor derden mogelijk maakt. Het is onafhankelijk en neutraal, en geaccrediteerd door BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling, volgens de norm ISO 17025. 31

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.2.3.4 Hoge Gezondheidsraad De Hoge Gezondheidsraad is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD VVVL en fungeert als link tussen de Belgische overheid en de wetenschappelijke wereld met betrekking tot alle domeinen die aan de volksgezondheid gerelateerd zijn. De HGR werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 mei 1849 tot instelling van een Hogere Gezondheidsraad. Dit besluit werd meermaals aangepast en in 2007 vervangen door een nieuw KB van 5 maart 2007 betreffende de oprichting van de Hoge Gezondheidsraad. Dit besluit geeft de opdracht weer van de HGR en regelt de samenstelling en de werking van zijn organen. Daarenboven werd in de programmawet van 27 april 2007 een hoofdstuk VI. – Hoge Gezondheidsraad opgenomen waardoor de HGR ook bij wet werd opgericht. Zo werd ook een rechtsgrond ingesteld voor KB's waarbij het advies van de HGR wordt ingewonnen zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat. Andere wetgeving en reglementeringen belasten de HGR met het verlenen van advies in een aantal specifieke domeinen. Volgens de bepalingen van de gezondheidswet van 1 september 1945 is het bijvoorbeeld verplicht om bij het nemen van maatregelen op het gebied van volksgezondheid vooraf advies te vragen aan de HGR. Dankzij een gevestigd netwerk van experts, voorziet de HGR in objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en aanbevelingen, op aanvraag of op eigen initiatief en maakt ze openbaar. De HGR is bevoegd voor alles wat de volksgezondheid aanbelangt, in het bijzonder voor de volgende domeinen: - geestelijke gezondheid: gedrag, verslaving, psychosociale factoren in de volksgezondheid, opleiding van beroepsmensen, psychotherapie, etc.; - fysische omgevingsfactoren: ioniserende straling, niet-ioniserende straling, geluid, etc.; - chemische omgevingsfactoren: chemische agentia, polluenten, biociden en pesticiden, etc.; - voeding: voor gezonde voeding, additieven, veiligheid, verpakking, novel food, contaminanten, microbiologie, etc.. - biologische factoren: bloed en derivaten, cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong, banken van menselijk lichaamsmateriaal, infectologie, infectiebeheersing tijdens de verzorging vaccinologie, etc. De HGR is samengesteld uit experts, een College, een voorzitter en twee ondervoorzitters. De Raad wordt bijgestaan door een (Wetenschappelijk en Administratief) Secretariaat. De HGR kan beroep doen op de expertise van meer dan 500 experts, waarvan 200 genomineerden. Het College bestaat uit 40 leden, aangesteld uit de pool van 200 genomineerde experts. Het is belast met de samenstelling van de werkgroepen die adviezen en publicaties moeten formuleren. De door de expertwerkgroepen geformuleerde adviezen en publicaties worden aan het College voorgelegd ter validatie. Dit College vergadert iedere maand en wordt voorgezeten door de voorzitter bijgestaan door twee vice-voorzitters. Het College en zijn expertwerkgroepen worden bij het uitvoeren van hun taken bijgestaan door het Secretariaat van de Raad. Het Bureau dat bestaat uit de voorzitter, de twee vice-voorzitter, de coördinator, de wetenschappelijke coördinator en de administratieve secretaris zorgt voor de dagelijkse werking van de HGR. 3.2.4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3.2.4.1 Structuur en bevoegdheden Het FAVV, opgericht bij wet van 4 februari 2000, verifieert in het kader van zijn bevoegdheden of alle betreffende wetgeving en normen worden gerespecteerd door alle actieve actoren in de voedselketen. Het FAVV valt momenteel onder de bevoegdheid van de minister van Landbouw (cfr. paragraaf 3.2.2.2). De missie van het FAVV kan als volgt worden geformuleerd: 'De opdracht van het FAVV bestaat erin te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.' 32

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv