Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Het FAVV is opgebouwd rond vier directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria. Daarnaast zijn er een aantal diensten rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder geplaatst (cfr. figuur 3). DG Controlebeleid voert de evaluatie van de risico's uit die de veiligheid van de voedselketen in het gedrang kunnen brengen. Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor het uitwerken van de operationele regelgeving en het controleprogramma voor analyses en inspecties. Binnen het domein van de bevoegdheden van het FAVV is dit bestuur ook belast met het overleg met de sectoren en de nationale en internationale instanties, met inbegrip van de Europese Commissie (werkgroepen en permanente comités). Daarnaast is DG Controlebeleid eveneens verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen, de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen, het beheer van de databanken en voor het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Binnen DG Controlebeleid bestaat eveneens de Cel Validatie Gidsen die de sectorgidsen voor autocontrole, opgesteld door de beroepsverenigingen, goedkeurt. Deze cel ontwikkelt eveneens checklists en leidraden die moeten gebruikt worden door de auditors van autocontrolesystemen (ACS). Daarnaast worden ook FAQ's opgesteld door de Cel Validatie Gidsen om de operatoren te helpen bij de implementatie van de autocontrole door de operatoren. Audits voor de validatie van ACS kunnen zowel door het FAVV gebeuren als door het FAVV voor een welbepaalde gids erkende onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI). Figuur 3: structuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het controleprogramma dat door het directoraat-generaal Controlebeleid wordt opgemaakt, wordt door de centrale diensten van DG Controle omgezet in controleplannen en instructies. DG Controle is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de RASFF-berichten (Rapid Alert System for Food and Feed), de toekenning van erkenningen en toelatingen, voor de aflevering van certificaten, invoercontroles en gecoördineerde onderzoeken inzake fraudebestrijding. Er zijn elf buitendiensten, de Provinciale Controle-eenheden of PCE's: één in elke provincie plus één voor Brussel. Ze worden aangestuurd door de Nationale Implementatie- en Coördinatie-eenheid (NICE). Met uitzondering van de PCE Brussel bestaat een Provinciale Controle-eenheid uit drie secties die de primaire productie en de sectoren transformatie en distributie bestrijken (cfr. figuur 4). De PCE Brussel heeft geen sectie Primaire Productie. 33

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN De Nationale Opsporingseenheid (NOE) legt contacten met andere gewestelijke, federale en internationale diensten die moeten instaan voor de bestrijding van economisch relevante illegale praktijken en onderhoudt deze contacten. In gevallen van georganiseerde fraude werkt de NOE samen met de PCE's. DG Laboratoria coördineert en voert de analyses uit, voorzien in het controleprogramma. Hiertoe beschikt het FAVV over vijf eigen laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens ISO 17025 en doet het geregeld een beroep op een vijftigtal externe laboratoria. De accreditatie en de kwaliteit van de resultaten zijn in dit opzicht de belangrijkste voorwaarden om door het FAVV erkend te worden. Dit netwerk van laboratoria wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door Nationale Referentielaboratoria (NRL's) die gespecialiseerd zijn in welbepaalde gebieden en door het FAVV worden aangeduid (cfr. hoofdstuk 4). Het directoraat-generaal Algemene Diensten voorziet in de nodige logistieke en administratieve ondersteuning. Het bestaat uit de diensten Personeel & Organisatie, Financiën en Begroting, Logistiek en Aankopen, ICT en Juridische Zaken. De diensten Communicatie en Meldpunt, Crisipreventie en Crisisbeheer, Interne Audit, Kwaliteit, Preventie en Bescherming op het Werk, alsook het secretariaat van het Raadgevend Comité zijn onder de directe verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder geplaatst. Figuur 4: algemene structuur Provinciale Controle-eenheid FAVV. Op basis van de wetgeving zijn de taken van het FAVV: - de controle, de bemonstering en de analyse van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen; - de controle van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en hun grondstoffen en van de plaatsen waar dit gebeurt; - het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen; - de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de levensmiddelen en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop; 34

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv