Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN - het verzamelen, klasseren, beheren, archiveren en verspreiden van alle informatie met betrekking tot haar missie; - het ontwikkelen en aanwenden van een preventie-, sensibiliserings- en informatiebeleid, in overleg met de gewesten en de gemeenschappen; - de preventie en het crisisbeheer betreffende de veiligheid van de voedselketen. In het kader van deze opdrachten is het FAVV eveneens bevoegd voor alle aspecten met betrekking tot de dierengezondheid en de plantenbescherming (met inbegrip van sierplanten). Het FAVV is eveneens belast met de controles op de naleving van het dierenwelzijn in de bedrijven waar zij reeds haar eigen controlebevoegdheid uitoefent. Een aantal taken zijn gedelegeerd aan controleorganen (cfr. paragraaf 3.3). Daarnaast maakt het FAVV gebruik van zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO's). Op het moment dat de DMO opdrachten uitvoert voor rekening van het FAVV, wordt hij beschouwd als een officiële dierenarts. Het beheer van de DMO's wordt uitgevoerd door de NICE van DG Controle. 3.2.4.2 Comités Drie comités zijn verbonden aan het FAVV: het Wetenschappelijk Comité, het Raadgevend Comité, en het Auditcomité. 3.2.4.2.1 Wetenschappelijk Comité Het Wetenschappelijk Comité brengt onafhankelijk advies uit, hetzij op vraag van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV of van de bevoegde minister, hetzij op eigen initiatief over onderwerpen die te maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de voedselketen. Het wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Secretariaat van het Wetenschappelijk Comité, één van de directies van DG Controlebeleid bestaande uit een team van experts die de risico-evaluatie voorbereiden. Daarnaast wordt bij de adviesvoorbereiding eveneens beroep gedaan op externe deskundigen die in functie van het onderwerp specifieke expertise aanbrengen. 3.2.4.2.2 Raadgevend Comité Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde minister van het FAVV of van diens gedelegeerd bestuurder, advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het wordt zo onder andere geconsulteerd voor wetgevende initiatieven van het FAVV. Ook wordt voor het begin van elk jaar het geactualiseerde controleprogramma van het FAVV voorgelegd aan het Raadgevend Comité. Daarnaast worden jaarlijks de controleresultaten van het voorgaande jaar aan dit comité voorgesteld. Het Raadgevend Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid, van de gewesten en gemeenschappen, van consumentenverenigigingen en de belangrijkste beroepssectoren, evenals deskundigen. 3.2.4.2.3 Auditcomité Het Auditcomité heeft als opdracht de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité van het FAVV bij te staan door toezicht te houden op de werking van het FAVV. Het is samengesteld uit vier externe leden en één lid van het FAVV dat ook het voorzitterschap verzekert. Het behoort onder meer tot de taken en bevoegdheden van het auditcomité om: - het jaarlijks auditprogramma, de tussentijdse auditaanvragen en de trimestriële revisies van het jaarlijks auditprogramma te beoordelen; - een globaal zicht te hebben op alle audits, zowel door internen als door externen uitgevoerd; - de uitgevoerde audits te evalueren; - alle gegevens in een jaarverslag te verwerken. 35

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.2.5 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 3.2.5.1 Structuur en bevoegdheden Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is een vrij recent opgerichte instantie, bij wet van 20 juli 2006, en is ontstaan uit het directoraat-generaal Geneesmiddelen (DG 3) van de FOD VVVL. Het is operationeel sinds januari 2007. Het FAGG bewaakt, in het belang van de volksgezondheid, de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, in klinische ontwikkeling en op de markt. De voogdijminister van dit agentschap is de minister van Volksgezondheid. De missie van het FAGG is: 'Het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid: - van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en geneesmiddelen op basis van planten, magistrale en officinale bereidingen; - van gezondheidsproducten waaronder medische hulpmiddelen en hulpstukken, en grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen. Het verzekeren, vanaf hun wegneming tot hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid: - van alle operaties met bloed, weefsels en cellen, die eveneens gedefinieerd zijn als gezondheidsproducten.' De structuur van het FAGG is weergegeven in figuur 5. Figuur 5: structuur van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 36

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv