Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.2.7 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 3.2.7.1 Structuur en bevoegdheden De missie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FOD EKME) is: 'In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.' De voogdijministers zijn de ministers bevoegd voor Economie, KMO, Zelfstandigen en Energie. In het kader van het MANCP zijn de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, en BELAC (binnen de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid) belangrijk om te belichten. 3.2.7.2 Algemene Directie Controle en Bemiddeling De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) is één van de negen algemene directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Zij put haar middelen uit de FOD Economie, maar in haar werking en opdracht treedt ze ook op terreinen op die buiten de strikte bevoegdheid van de FOD Economie vallen. Door de jaren heen werd zij door wetgever en regeringen belast met de handhaving van de economische wetgeving in de ruime zin van het woord. Zij oefent controle uit op een 50-tal wetten en circa 300 uitvoeringsbesluiten. Ondanks het feit dat haar agenten geen officieren van gerechtelijke politie zijn, zijn hun bevoegdheden bepaald in de diverse wetten en uitvoeringsbesluiten. Op strafrechtelijk vlak werken zij onder toezicht van het parket, ongeacht hun ondergeschiktheid aan de hiërarchie binnen de FOD Economie. De ADCB is in dit verband best te omschrijven als de economische politie en als een bijzondere inspectiedienst. Zij onderscheidt zich van de reguliere politie door expertise op het vlak van de bijzondere wetgeving en door haar proactief optreden. M.a.w. zij kan in het kader van haar handhavingsopdracht onderzoeken instellen, zelfs al zijn er geen inbreuken gepleegd op de wetgeving. De missie van de ADCB is: - de ADCB beschermt de rechten van de consumenten, ondernemingen en handelaren door informatief, preventief en repressief op te treden in het kader van de economische wetgeving en de regulering; - op dit gebied en via overleg, stimuleert en streeft zij de alternatieve geschillenoplossing na. (Alternative Dispute Resolution – ADR); - zij coördineert de strijd tegen de economische fraude; - zij verleent ondersteuning inzake de regulering en organisatie van de markt (marktomkadering) en waar mogelijk aan de ontwikkeling van het economische potentieel met aandacht voor de programma’s consumenten en KMO’s. De ADCB is een betrokken bevoegde autoriteit bij de controles op de etikettering, inclusief deze van de labels BOB, BGA en GTS (cfr. paragraaf 3.2 en 5.5). 3.2.7.3 BELAC Binnen de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid (ADKV) is het secretariaat van BELAC gesitueerd. BELAC is sinds 1 augustus 2006 de enige Belgische accreditatie-instelling. Ze werd opgericht bij de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006. 39

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN De accreditatiestructuur in België is gebaseerd op de wet van 20 juli 1990. In deze wet wordt bepaald dat er één nationale accreditatie-instelling en een nationale raad voor accreditatie kan worden opgericht. De nationale accreditatie-instelling, BELAC, is verantwoordelijk voor het beheer van de accreditatieprocedure, met inbegrip van de toekenning en de intrekking van de accreditaties. BELAC werkt volgens een managementsysteem in overeenstemming met de internationale eisen met betrekking tot het beheer van de accreditatie-instellingen. De accreditaties verleend door BELAC worden erkend door de Belgische Staat. BELAC heeft alle overeenkomsten en erkenningen ondertekend die bestaan in het kader van de European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en International Accreditation Forum (IAF). Op deze wijze genieten de rapporten en certificaten, uitgegeven door de door BELAC geaccrediteerde instellingen, een internationale erkenning. BELAC erkent op haar beurt de accreditaties verleend door gelijkaardige accreditatieinstellingen waarmee een wederzijdse erkenning bestaat, en promoot de aanvaarding van de verslagen en certificaten die door geaccrediteerde instellingen uitgereikt worden. Het accreditatiesysteem BELAC bestaat uit een Coördinatiecommissie, meerdere Accreditatiebureaus en een secretariaat. De Nationale Raad voor Accreditatie heeft als opdracht: - het toezicht op de coherente en transparante toepassing van de principes en procedures inzake accreditatie; - het beoordelen van het jaarlijks activiteitenverslag van de nationale accreditatie-instelling en een advies overmaken aan de minister bevoegd voor economie; - het verzekeren van het verzamelen, verspreiden en publiceren van inlichtingen met betrekking tot de activiteiten op dit gebied; - het verzekeren dat alle belanghebbende partijen worden betrokken bij de activiteiten inzake accreditatie; - het verstrekken van adviezen handelend over alle aspecten betreffende de accreditatie. De Nationale Raad voor Accreditatie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale overheden en de overheden van de gewesten en de gemeenschappen, van het Bureau voor Normalisatie, van de ondernemingen, van de werknemersorganisaties en van de verbruikers. 3.2.8 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle De missie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is: 'Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.' Dit agentschap is volledig operationeel sinds 1 september 2001. Op deze datum is het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen in werking getreden. Door dit besluit wordt de wet van 15 april 1994 effectief uitgevoerd en worden de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de opdrachten van het FANC duidelijk omschreven. Het bevat het overgrote gedeelte van de Belgische reglementering op het vlak van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen. De voogdijminister van het FANC is de minister van Binnenlandse Zaken. Het toepassingsgebied is veel ruimer dan in het verleden en omvat praktisch alle situaties en menselijke handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen inhouden en dit zowel voor wat betreft de bescherming van de werkers als de bevolking als het leefmilieu. In het bijzonder worden de risico's verbonden aan de natuurlijke radioactiviteit (bijvoorbeeld radon) geïntegreerd in de reglementering. Het dient vermeld te worden dat op militair vlak ook een specifiek doch gelijkaardig reglement van toepassing is. Verder zijn een aantal algemene maatregelen betreffende de arbeidsgeneeskunde opgenomen in andere koninklijke besluiten die onder de bevoegdheid vallen van de ambtenaren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De 40

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv