Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN uitgebreide beschrijving van het nationaal noodplan voor nucleaire ongevallen maakt eveneens het voorwerp uit van een ander besluit. Dit nieuwe reglement verzekert de omzetting van alle Europese richtlijnen inzake stralingsbescherming, in het bijzonder de richtlijnen van 1996 en 1997 die de normen ter bescherming van de bevolking, de werkers en het leefmilieu aanzienlijk strenger maken, in het bijzonder deze met betrekking tot de bescherming van de patiënten in het kader van medische blootstelling. Het FANC is een betrokken bevoegde overheid bij het toezicht op voedingsmiddelen die met ioniserende stralingen behandeld worden (cfr. paragraaf 3.2.11.9). 3.2.9 Geïntegreerde Politie 3.2.9.1 Inleiding De Belgische politieorganisatie is geënt op twee politieniveaus: het federale niveau en het lokale niveau. Deze twee politieniveaus werken autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden. De Lokale Politie en de Federale Politie verzekeren samen de geïntegreerde politiezorg. Zij zijn complementair en via een nauwe samenwerking trachten zij bij te dragen tot de veiligheid van het land en de vrijwaring van de democratie. De politiediensten geven indien nodig bijstand aan de controleurs van de overige bevoegde overheden bij het uitvoeren van officiële controles. Ze zijn eveneens betrokken bij een aantal specifieke samenwerkingsverbanden zoals deze in het kader van de fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen (cfr. paragraaf 3.2.11.10). 3.2.9.2 Federale Politie De Federale Politie valt onder het voogdijschap van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. De opdrachten van bestuurlijke politie worden uitgevoerd onder de bevoegdheid van de bestuurlijke overheden: de burgemeesters, de provinciegouverneurs en de minister van Binnenlandse Zaken. De opdrachten van gerechtelijke politie vallen onder de bevoegdheid van de procureurs des Konings, het Federaal Parket, het College van procureurs-generaal en finaal van de minister van Justitie. Alle opdrachten die geen tussenkomst noodzaken van een gespecialiseerde federale politiedienst, worden toevertrouwd aan de 196 lokale politiekorpsen. 3.2.9.3 Lokale Politie De Lokale Politie is samengesteld uit 196 korpsen van de Lokale Politie ontstaan uit de samenvloeiing van de ex-gemeentepolitie en de exterritoriale brigades van de Federale Politie. 50 Politiekorpsen vallen samen met het grondgebied van één stad of gemeente (ééngemeentezone) en 146 anderen bestrijken meerdere steden en/of gemeenten (meergemeentenzones). Geen enkele tekst legt een organigram voor van de Lokale Politie vast. Maar, om een minimale dienstverlening aan de bevolking te kunnen verzekeren, bepaalt het KB van 17 september 2001 zes functionaliteiten die voorzien moeten worden: wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, en handhaving van de openbare orde. Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder het gezag van het Politiecollege voor de meergemeentenzones. Dit Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone. Een Vaste Commissie van de Lokale Politie is aangesteld om het geheel van Lokale Politiekorpsen te vertegenwoordigen binnen de Geïntegreerde Politie. Op initiatief of op vraag van overheden, verstrekt zij advies over alle problemen die met aan de Lokale Politie te maken hebben. 41

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.2.10 Gewestelijke overheden 3.2.10.1 Vlaams Gewest 3.2.10.1.1 Inleiding Sinds 1 april 2006 zijn de administratieve diensten van de Vlaamse overheid gereorganiseerd. Voortaan worden ze ingedeeld in 13 beleidsdomeinen, die elk een departement en een aantal verzelfstandigde agentschappen bevatten: - beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid; - beleidsdomein Bestuurszaken; - beleidsdomein Internationaal Vlaanderen; - beleidsdomein Financiën en Begroting; - beleidsdomein Onderwijs en Vorming; - beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; - beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media; - beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; - beleidsdomein Landbouw en Visserij; - beleidsdomein Werk en Sociale Economie; - beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; - beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; - beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De relevante beleidsdomeinen in het kader van het MANCP zijn Landbouw en Visserij, en Leefmilieu, Natuur en Energie. 3.2.10.1.2 Beleidsdomein Landbouw en Visserij Het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij wordt gevormd door het Departement Landbouw en Visserij en twee Intern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA's) zonder rechtspersoonlijkheid, namelijk het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV), en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het beleidsdomein Landbouw en Visserij telt daarnaast nog één Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) met privaatrechtelijke vorm,namelijk het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) is een vzw verbonden aan het beleidsdomein. Tenslotte is er nog de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Biologische productie en BOB, BGA en GTS De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, een afdeling binnen het Departement Landbouw en Viserij, is de bevoegde overheid voor implementatie van en toezicht op controlesystemen inzake biologische productie, alsook voor erkenning en bescherming van beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten. De controle op de biologische productie in het Vlaams Gewest is geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008. Controles worden uitgevoerd door erkende controleorganen die onder toezicht staan van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (cfr. paragraaf 3.3.4). De erkenning en bescherming van BOB, BGA en GTS is geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007. De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling coördineert de reglementering en de opvolging van de erkenningsprocedure. Producenten die hun product willen 42

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv