Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANAGEMENTSAMENVATTING

MANAGEMENTSAMENVATTING dit algemeen nationaal controlesysteem bestaan er tevens enkele varianten, die voortkomen uit de verschillende samenwerkingsakkoorden tussen de bevoegde autoriteiten en die het algemeen nationaal controlesysteem licht wijzigen en/of aanvullen. Naast het algemeen nationaal controlesysteem worden twee specifieke controlesystemen onderscheiden namelijk het controlesysteem voor producten afkomstig van de biologische landbouw, en het controlesysteem voor BOB, BGA en GTS. In geval van crisissituaties m.b.t. de voedselveiligheid worden de crisisplannen van het FAVV geactiveerd. Het FAVV beschikt over een generiek crisishandboek, aangevuld met diverse specifieke scenario's (bv. mond- en klauwzeer, vogelgriep) en procedures (bv. traceerbaarheid, crisiscommunicatie). Deze worden in de periode 2009-2011 geactualiseerd en voor ontbrekende scenario's zullen nieuwe draaiboeken worden opgemaakt. De betrokken sectoren worden eveneens gestimuleerd om complementaire draaiboeken uit te werken. Een aantal simulatieoefeningen worden voorzien. Er worden interne en externe audits uitgevoerd bij verschillende bevoegde autoriteiten, laboratoria, en controleorganen naar wie controletaken zijn gedelegeerd. In de eerste plaats wordt verwezen naar die diensten van de betreffende instanties die de interne audits en kwaliteit verzorgen. Daarnaast speelt ook de Belgische accreditatie-instelling BELAC een belangrijke rol. De maatregelen om de naleving van de operationele criteria van verordening (EG) nr. 882/2004 te garanderen zijn reeds grotendeels beschreven in de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende overheden, de wettelijke en/of contractuele eisen die zijn aangegaan via de verbintenissen met de bevoegde overheden, de nationale controlesystemen en de beschrijving van het laboratorianetwerk, en de rampenplannen. Het gaat hierbij om de consistentie van de officiële controles, het beschikken over de nodige faciliteiten en uitrusting, inclusief laboratoriumcapaciteit, het vastleggen van schriftelijke procedures en de registratie van documentatie, waaronder controleresultaten. Daarnaast wordt nog specifiek ingegaan op de wettelijke bevoegdheden als controle-instanties en de sancties, de deontologische code, en de kwalificaties, ervaring en opleiding van het personeel dat betrokken is bij de controles. De voortgang van het MANCP wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Europese Commissie. De basis voor deze rapportering is het activiteitenverslag van het FAVV aangezien de hoofdmoot van de vereiste informatie hierin reeds gebundeld is. ii

INHOUDSTAFEL

 • Page 1 and 2: GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL C
 • Page 3: MANAGEMENTSAMENVATTING
 • Page 9 and 10: INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 INLEIDI
 • Page 11 and 12: INHOUDSTAFEL 5.2.2.2.1 Inleiding 5.
 • Page 13: AFKORTINGEN
 • Page 16 and 17: BTW: belasting op toegevoegde waard
 • Page 18 and 19: INBO: Instituut voor Natuur- en Bos
 • Page 20 and 21: WIV: Wetenschappelijk Instituut Vol
 • Page 23 and 24: 1 INLEIDING INLEIDING 1.1 EEN TWEED
 • Page 25: INLEIDING De globale voortgang van
 • Page 29 and 30: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 31 and 32: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 33 and 34: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 35 and 36: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 37 and 38: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 39 and 40: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 41 and 42: Strategische doelstelling: een stee
 • Page 43 and 44: Strategische doelstelling: een tran
 • Page 45 and 46: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 47 and 48: Strategische doelstelling: een opti
 • Page 49 and 50: Strategische doelstelling: kwalitei
 • Page 51: BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER
 • Page 54 and 55: BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER
 • Page 56 and 57:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 58 and 59:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 60 and 61:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 62 and 63:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 64 and 65:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 66 and 67:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 68 and 69:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 70 and 71:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 72 and 73:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 74 and 75:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 76 and 77:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 78 and 79:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 80 and 81:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 82 and 83:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 84 and 85:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 86 and 87:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 88 and 89:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 90 and 91:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 92 and 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 98 and 99:

  4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen

 • Page 100 and 101:

  4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK B

 • Page 102 and 103:

  LABORATORIANETWERK In het ministeri

 • Page 105 and 106:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 107 and 108:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de res

 • Page 109 and 110:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Criteriu

 • Page 111 and 112:

  5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analys

 • Page 113 and 114:

  5.2.2.2.8 Programmering in Alpha NA

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Bij de s

 • Page 117 and 118:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor de

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt da

 • Page 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 89

 • Page 124 and 125:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Beiden w

 • Page 126 and 127:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.4 CONT

 • Page 128 and 129:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Wanneer

 • Page 130 and 131:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN en 2011

 • Page 132 and 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De Algem

 • Page 135:

  RAMPENPLANNEN

 • Page 138 and 139:

  RAMPENPLANNEN Er is geen specifiek

 • Page 141:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 144 and 145:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 147:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA

 • Page 150 and 151:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Het

 • Page 152 and 153:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA zove

 • Page 154 and 155:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA - co

 • Page 157:

  BIJLAGEN

 • Page 160 and 161:

  BIJLAGEN Tabel: concordantie tussen

 • Page 163:

  BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE

 • Page 166 and 167:

  Herziening door/datum* Brigitte Poc

 • Page 168 and 169:

  Mariene Biotoxines Bacteriologische

 • Page 170 and 171:

  Dierlijke eiwitten in diervoeders D

 • Page 172 and 173:

  Toevoegingsmiddelen gebruikt in die

 • Page 174 and 175:

  Residuen van bestrijdingsmiddelen i

 • Page 176 and 177:

  Watergehalte in vlees van pluimvee

 • Page 178 and 179:

  Ziekten van tweekleppige weekdieren

 • Page 180 and 181:

  Humane pest (Yersinia pestis) Insti

 • Page 182 and 183:

  Tuberculose (Mycobacterium bovis) B

 • Page 185 and 186:

  BIJLAGEN BIJLAGE 4: PERSONEELSBESTA

 • Page 187:

  BIJLAGEN BIJLAGE 5: OVERZICHT TABEL

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv