Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.2.10.2 Waals Gewest 3.2.10.2.1 Inleiding De Waalse administratie omvat twee ministeries: het Ministerie van het Waalse Gewest en het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer. Daarnaast vervullen enkele verenigingen en openbare instellingen van lokaal nut specifieke taken. Het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer is bevoegd voor het verkeersnet, de infrastructuur, de waterwegen, de regionale luchthavens, etc. Het Ministerie van het Waalse Gewest behandelt alle overige materies. 3.2.10.2.2 Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement In het kader van het MANCP is de Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE), één van de directoraten-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest, van belang. Biologische productie en BOB, BGA en GTS De Direction de la Qualité van DGARNE is de bevoegde autoriteit in het Waals Gewest voor de implementatie van en toezicht op controlesystemen inzake biologische productie. Het is tevens de bevoegde autoriteit voor erkenning en bescherming inzake beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten indien er een geografisch verband met het gewest bestaat. De controle op de biologische productie in het Waals Gewest is geregeld via het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten en tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008. Controles worden uitgevoerd door erkende controleorganen (cfr. paragraaf 3.3.4). Het decreet van 19 oktober 2002 en het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 regelen de erkenning en de bescherming van BOB, BGA en GTS die een geografisch verband hebben met het gewest. De bevoegde autoriteit voor erkenning en bescherming van GTS, en de bescherming van BOB en BGA is desalniettemin de FOD EKME. Momenteel is er één onafhankelijk certificatieorganisme erkend door de Waalse Regering voor het bewaken en het respecteren van de erkende lastenboeken (cfr. paragraaf 3.3.5). Dierlijke bijproducten De bevoegde overheden voor de aspecten inzake verordening (EG) nr. 1774/2002 in het Waals Gewest zijn het Département du Sol et des Déchets (Office wallon de déchets, OWD) en het Département de la Police et des Contrôles. De taken van het OWD in het kader van verordening (EG) nr. 1774/2002 omvatten in het Waals Gewest met name: - het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor de installaties zoals bepaald in de artikels 12, 13, 15, 17 en voor sommige installaties zoals bepaald in de artikels 10 en 11 van de verordening (EG) nr. 1774/2002; - de behandeling van erkennings- of registratieaanvragen van operatoren actief op het gebied van het vervoer en/of de ophaling van dierlijke bijproducten van categorie 1, 2 en/of 3; - de validatie van processen ingevoerd in de installaties die aan een erkenning zijn onderworpen; - de administratieve opvolging en controle, in het kader van een openbare aanbesteding, van de ophaling en verwerking van dood aangetroffen dieren op landbouwbedrijven; 45

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN - de vaststelling van het beleid voor de producenten / bezitters van dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie; - het beheer van de TRACES-berichten i.v.m. het ontvangen of verzenden van dierlijke bijproducten met als bestemming de bedrijven zoals hierboven aangegeven (onder het eerste streepje). De verschillende bevoegdheden van het Département de la Police et des Contrôles omvatten ook de controle op de naleving van de verplichtingen gekoppeld aan de milieuvergunningen voor installaties in het Waals Gewest waar dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, worden geproduceerd of verwerkt. Dit zal ook gelden voor de toekomstige erkenningen van de installaties. Het Département de la Police et des Contrôles voert eveneens controles uit op de grensoverschrijdende overbrengingen van afvallen / intracommunautaire handel in dierlijke bijproducten. 3.2.10.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.2.10.3.1 Inleiding Om haar beleid uit te voeren beschikt de gewestregering over haar administratie, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG), alsook over diverse pararegionale instellingen en vzw's van regionaal belang. Het MBHG is het belangrijkste instrument van de Brusselse regering in de tenuitvoerlegging van haar beleid. Het is opgebouwd uit zes verschillende besturen: - secretariaat-generaal; - bestuur Plaatselijke Besturen; - bestuur Financiën en Begroting; - Mobiel Brussel; - bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - bestuur Economie en Werkgelegenheid. Het secretariaat-generaal omkadert de vijf bevoegde besturen in specifieke aangelegenheden en steunt ze in termen van organisatie en beheer. In Brussel bestaan verschillende soorten pararegionale instellingen: - de Instellingen van Openbaar Nut (ION) van het type A: het beheer van de ION hangt rechtstreeks af van hun toezichthoudende minister (die rechtstreeks bevoegd is voor de door de ION behandelde aangelegenheden); het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is een ION van het type A; - de ION van het type B: hun raad van bestuur (of elk ander bestuurslichaam) staat onder het toezicht van één of meer ministers die op dat gebied bevoegd zijn; - de pararegionale instellingen naar publiek recht of van openbaar belang, waarin de raad van bestuur (of elk ander bestuurslichaam) is samengesteld uit de door de Brusselse Regering aangewezen bestuurders; - de vzw's van regionaal belang. 3.2.10.3.2 Bestuur Economie en Werkgelegenheid Het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het MBHG is opgebouwd uit tien directies. De Directie Economische Betrekkingen is de bevoegde autoriteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de implementatie van en toezicht op controlesystemen inzake biologische productie. Het is tevens de bevoegde autoriteit voor erkenning en bescherming inzake beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten. De controle op de biologische productie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geregeld via het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009. Controles worden uitgevoerd door erkende controleorganen (cfr. paragraaf 3.3.4). 46

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv