Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN De erkenning en bescherming van BOB, BGA en GTS is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld via het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009. De registratieaanvragen van een BOB, BGA en GTS worden bij de Directie Economische Betrekkingen ingediend. De naleving van het productdossier wordt gecontroleerd door de controle-instellingen aangewezen door de Brussels minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de controles worden uitgevoerd volgens de door deze minister vastgestelde bepalingen. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD EKME is bevoegd voor de controles (op de etikettering) van BOB, BGA en GTS. 3.2.10.3.3 Brussels Instituut voor Milieubeheer Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is een ION van het type A. Het is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft als opdracht de verschillende milieuthema’s te beheren: lucht, water, afval, bodem, groene ruimten en biodiversiteit, geluid, energie, gezondheid en leefmilieu, en ecomobiliteit. In het kader van verordening (EG) nr. 1774/2002 is de BIM bevoegd voor planning, advies en informatie, vergunningen, erkenningen en registraties, toezicht en controle op het afvalbeheer en de overbrenging van de afvalstoffen, toezicht en controle op alle actoren van deze verordening binnen het bevoegdheidskader van het gewest. Deze taken worden voornamelijk uitgevoerd binnen de afdeling Vergunningen en Partnerschappen en de afdeling Milieupolitie en Bodem. De afdelingen Natuur, Water, en Bos en Groene Ruimten kunnen echter eveneens betrokken zijn bij de opvolging van het verwijderen van kadavers uit de publieke groene ruimten. 3.2.11 Samenwerkingsverbanden en protocols 3.2.11.1 Inleiding Hoewel de verschillende autoriteiten elk eigen en afzonderlijke bevoegdheden bezitten, kan er enige afhankelijkheid bestaan met betrekking tot de uitoefening van deze eigen bevoegdheden. Ook bestaat het gevaar dat sommige taken niet en andere tweemaal worden uitgevoerd. Voor een efficiënt beleid met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen voor te bereiden en in te stellen is het noodzakelijk om de bevoegdheden verder te verduidelijken en de specifieke taken van de betrokken instanties bij de uitwerking en de toepassing van de reglementeringen te coördineren. Hiervoor hebben de verschillende instellingen diverse samenwerkingsakkoorden en protocols afgesloten. De belangrijkste worden in het vervolg van dit hoofdstuk belicht. 3.2.11.2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten m.b.t. de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij Tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een samenwerkingsakkoord afgesloten op 18 juni 2003 met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij, en dit met het oog op een doeltreffend beheer van landbouwaangelegenheden en alle daaruit voortvloeiende gevolgen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden vast te leggen. De opvolging van dit akkoord en van de respectievelijke verbintenissen wordt verzekerd binnen de Interministeriële Conferentie van het Landbouwbeleid. In het samenwerkingsakkoord worden de principes over de uitwisseling en de mededeling van gegevens vastgelegd. In het kader van de opsporing en bestrijding van overtreding werken de gewesten en de federale overheid samen en wisselen zij alle nuttige informatie uit. 47

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Het akkoord vormt ook een basis voor delegatie van bepaalde opdrachten die verband houden met de opdracht van het FAVV, aan de besturen van de gewesten die bevoegd zijn voor de certificering van teeltmateriaal. Deze opdrachten hebben betrekking op: - de uitvoering van de officiële controles op schadelijke organismen in het kader van de reglementering betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen met het oog op de fytosanitaire controle van de bedrijven alsmede de controle op en de aflevering van het plantenpaspoort voor aardappelpootgoed en zaaizaden; - de uitvoering van de officiële controles op schadelijke organismen vermeld in de fytosanitaire regelgevingen van derde landen en in de hierboven bedoelde reglementeringen met het oog op de uitreiking van het fytosanitair certificaat voor de uitvoer van aardappelpootgoed, zaaizaad van landbouwgewassen, groentezaden of zaaizaad van bosbouwplanten; - de medewerking aan de uitvoering van gerichte controles in geval van ontdekking of vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme dat de betrokken sector ernstige schade kan toebrengen. Deze delegatie moet het onderwerp vormen van een overeenkomst van onbepaalde duur, afgesloten door de betrokken partijen. Het FAVV blijft wel als enige verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de desbetreffende reglementering en voor de opsporing en de vaststelling van daarop betrekking hebbende inbreuken. De volgende controleopdrachten kunnen door de gewesten aan het FAVV worden gedelegeerd: - de controle van de ontvangsten van de suikerbieten van de chicoreieninuline volgens de bestaande ontvangstrichtlijnen dienaangaande; - de aflevering van het invoercertificaat bij invoer van aardappelpootgoed en zaaizaden overeenkomstig de daarop betrekking hebbende reglementering; - de kennisgeving aan de gewesten van de invoer van voor aanplanting bestemde planten overeenkomstig de daarop betrekking hebbende reglementering, met uitzondering van pootaardappelen en zaaizaden; - het nemen van monsters, op verzoek van de gewesten, om een eventuele besmetting met genetisch gemodificeerde organismen vast te stellen. Deze delegatie aan het FAVV moet het onderwerp vormen van een overeenkomst van onbepaalde duur afgesloten door de betrokken partijen, dat de praktische bepalingen voor het FAVV vaststelt en ten minste betrekking heeft op het opmaken van de bestekken, het doorsturen van gegevens, het systematisch evalueren van de gedelegeerde taken door de bevoegde besturen van de gewesten, de tussenkomst van de laboratoria, de voorwaarden inzake opschorting en opzegging ervan. 3.2.11.3 Delegatie van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het FAVV behoren aan de gewesten Aansluitend op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 regelt het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 het toevertrouwen aan de gewesten van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het FAVV behoren. Het betreft hier taken die betrekking hebben op: - de uitvoering van de officiële controles op bepaalde schadelijke organismen, alsook voor de controle en de uitreiking van het plantenpaspoort voor aardappelpootgoed en bepaalde zaaizaden; - de uitvoering van de officiële controles en controles op documenten van bepaalde schadelijke organismen vermeld in de fytosanitaire reglementeringen van derde landen met het oog op de uitreiking van het fytosanitair certificaat voor de uitvoer van aardappelpootgoed, landbouwzaden, groentezaden en boszaden; - de medewerking aan de uitvoering van doelgerichte controles bij ontdekking of vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijke organisme dat de betrokken sector ernstige schade kan toebrengen. 48

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv