Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN - normen met betrekking tot de ethiek, de deontologie en de prestaties van de dienst; voor de dierenartsen wordt de erkenning afgeleverd door de FOD VVVL, maar voor de erkende dierenartsen is de tuchtprocedure gemengd; - normen, beleid en coördinatie van de controles in verband met het dierenwelzijn; - normen, beleid en coördinatie van de controles in verband met CITES; - internationale betrekkingen in verband met de bovengenoemde bevoegdheden; - informatie en communicatie in verband met de bovengenoemde bevoegdheden. De taken van het FAVV zijn: - evaluatie van de risico’s in verband met de veiligheid van de voedselketen met uitzondering van de evaluatie van de risico’s van producten met betrekking tot de volksgezondheid, de dierengezondheid en het milieu; - uitwerken en controles op de toepassing van de operationele reglementeringen; - beheer van de eigen geldmiddelen o.a. deze die initieel werden gestort op de rekening van het Begrotingsfonds en aan het FAVV werden overgedragen; - vastleggen van de normen met betrekking tot het erkennen van de operatoren en, in voorkomend geval hun erkenning, registratie, toelating en notificatie; - uitwerken van systemen, hulpmiddelen en controleprogramma’s in de betrokken sectoren, actielimieten inbegrepen. In voorkomend geval, worden deze onverwijld aan de FOD VVL medegedeeld; - controles op en certificatie van producten in alle stadia; - controles van de operatoren binnen de voedselketen; - internationale betrekkingen in verband met de bovengenoemde bevoegdheden; - informatie en communicatie in verband met de bovengenoemde bevoegdheden. Bovenstaand protocol regelt ook de vertegenwoordiging van de FOD VVVL en het FAVV in Europese en internationale organisaties. Zo is de FOD VVVL de pilootdienst voor de vergaderingen op het niveau van de raad en het Parlement. Het FAVV is de pilootdienst voor de vergaderingen op het niveau van de Commissie – DG SANCO (Permanent Comité en werkgroepen, en FVO). Voor wat betreft dierenwelzijn en CITES voorziet het protocol eveneens bijzondere beheerscontracten. Hierin worden praktische modaliteiten in verband met de controles voor deze onderwerpen voorzien (cfr. hoofdstuk 5). Dit basisprotocol is daarna gewijzigd en aangevuld met een beheersovereenkomst voor de controle van het rookverbod in horeca-inrichtingen dat stelt dat de beleidsvoorbereiding, het controlebeleid en de communicatie tot de opdrachten van de FOD VVVL. De FOD VVVL en het FAVV voeren de controles op de naleving van het rookverbod uit volgens richtlijnen en de principes vastgelegd in deze beheersovereenkomst. Tussen de afdeling Voedingsmiddelen en andere Consumptieproducten van de FOD VVVL en de directie Transformatie en Distributie van het FAVV is er tevens een specifiek dienstenakkoord afgesloten. Een ander dienstenakkoord regelt de samenwerking tussen de dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten, afdeling Plantenbescherming, de dienst Pesticiden en Meststoffen, en de dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten van de FOD VVVL, en de directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige productie van het FAVV . Er moet tevens vermeld worden dat bij de opmaak van het controleprogramma door het directoraatgeneraal Controlebeleid van het FAVV overleg wordt gepleegd met de respectieve homologen van de FOD VVVL. De verdeling van bevoegdheden tussen het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD VVVL en het FAVV is schematisch voorgesteld in figuur 6. 51

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Figuur 6: schematische voorstelling bevoegdheden FOD VVVL, DG 4 en het FAVV. De samenwerking tussen de FOD VVVL, directoraat-generaal Leefmilieu (DG 5) en het FAVV voor wat betreft de controles van pesticiden voor landbouwkundig gebruik is vastgelegd in een ander protocol. Dit protocol heeft als doel: - de verdeling van de controles duidelijk vast te leggen; - een uniform controlebeleid toe te passen bij alle operatoren; - zoveel mogelijk het principe van een 'uniek loket' toe te passen en dit in het kader van administratieve vereenvoudiging; - een permanente dialoog te voeren in het kader van wederzijds vertrouwen en respect; - anticiperen op opduikende problemen; - het geheel van het gevoerde beleid te evalueren. Het FAVV en de FOD VVVL, DG5 verbinden zich ertoe actief aan het verzoek tot samenwerking deel te nemen door hun kennis, ervaring en expertise aan te bieden. Ze wisselen nuttige gegevens uit voor een goed verloop van de controles. Een verdeling van de federale bevoegdheden inzake de controle van bestrijdingsmiddelen tussen het FAVV en de FOD VVVL, DG 5 is schematisch weergegeven in tabel 3. De specifieke verdeling van de controles inzake pesticiden tussen de FOD VVVL en het FAVV wordt verder beschreven in het hoofdstuk 3. 52

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv