Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Tabel 3: federale wetgeving over de controle van bestrijdingsmiddelen en de eigen en gemeenschappelijke bevoegdheden van elke autoriteit. Referentie wetgeving Te controleren criteria Bevoegdheden FAVV FOD VVV- DG5 KB 28/02/1994 (1) Op de markt brengen, in het bezit hebben en gebruiken van bestrijdingsmiddelen X X - erkenning van verkoper en gebruiker X - opslaglokaal X - bezitten van erkende bestrijdingsmiddelen X X - correct gebruik van bestrijdingsmiddelen X - etikettering, verpakking, publiciteit en het bijhouden van registers X X KB 10/08/2004 (2) & MB 25/08/2004 (3) Aanwezigheid van de zelfklever op het spuittoestel als bewijs van X een gunstig resultaat voor de verplichte technische controle KB 14/11/2003 (4) & KB 22/12/2005 (5) - Register voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en X biociden - Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht (1) KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. (2) KB van 10 augustus 2004 betreffende de uitvoering van de verplichte keuring van de spuittoestellen en de betaling ervan. (3) MB van 25 augustus 2004 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen. (4) KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, meldingsplicht en de traceerbaarheid binnen de voedselketen. (5) KB van 22 december 2005 betreffende de levensmiddelenhygiëne. 3.2.11.6 FAVV-FAGG Het protocol tussen het FAVV en het FAGG heeft als doel overbodige controles te vermijden waarvoor beide instanties bevoegd zijn en de controlebevoegdheid in de distributieketen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te verduidelijken. Het FAVV maakt jaarlijks een controleprogramma voor uitvoering in apotheken toegankelijk voor het publiek, in ziekenhuisapotheken en bij de groothandelaars-verdelers van farmaceutische producten, over aan het FAGG. Deze controles hebben betrekking op de monsterneming van voedingssupplementen en bijzondere voeding, en de etikettering van deze levensmiddelen. Het FAGG voert deze controles uit en rapporteert de resultaten ervan aan het FAVV. Het FAVV voorziet in de passende opleiding voor de betrokken personeelsleden van het FAGG. In geval van overtredingen die de veiligheid van de consument in gevaar brengen, verwittigt het FAGG het FAVV. Voor de maatregelen in geval van overtreding zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV van toepassing. Hiervoor werkt het FAVV richtlijnen uit ten behoeve van het FAGG betreffende de gradatie van de te nemen maatregelen in geval van overtreding. Het FAVV is verantwoordelijk voor het RASFF-systeem. Het FAGG is bevoegd voor de controle van de distributieketen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vanaf de productie tot en met de apotheek en het depot van de dierenartsen. Het FAVV is bevoegd voor de controle van de voorraden van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op de landbouwbedrijven en, bij vaststelling van onregelmatigheden op dit vlak of bij levensmiddelen van dierlijk oorsprong: - de controle op het uitgaande register van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en op de toedienings- en verschaffingsdocumenten van het dierenartsendepot met betrekking tot voedselproducerende dieren; - de controle in het dierenartsendepot van het inkomend register en van de voorraden; - de controle van de voorschriften voor voedselproducerende dieren bij de dierenarts. Voor het toezicht op het goede verloop van de controles en de regelmatige uitwisseling van de inlichtingen is een coördinatiecel opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het FAVV en het FAGG. Deze coördinatiecel fungeert als contactpunt ten einde nuttige informatie te verstrekken in 53

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN verband met alle op het terrein vastgestelde problemen en te voorzien in de passende opvolging van de vaststellingen. Het FAVV is ook vertegenwoordigd in de Kamer voor producten voor menselijk gebruik, en de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren, die samen de Gemengde Commissie van het FAGG vormen. 3.2.11.7 FAVV-FOD Financiën Tussen het FAVV en de Administratie der Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën is een samenwerkingsprotocol afgesloten voor wat betreft de gezamenlijke FAVVdouanecontroles bij het binnenbrengen en de invoer in de Europese Gemeenschap, de uitvoer uit de Europese Gemeenschap of de intracommunautaire handel van: - levende dieren en levende producten; - levensmiddelen van dierlijke oorsprong; - levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong; - diervoeders; - planten en plantaardige producten; - dierlijke bijproducten en andere producten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Het protocol is ook van toepassing op de uitwerking van het controlebeleid, de toepassing van de regelgeving en de uitwisseling van informatie met betrekking tot het bovengenoemde toepassingsgebied. Het protocol is tevens van toepassing op de samenwerking op het vlak van de inning van de retributies. Bij het opstellen van nieuwe wettelijke of reglementaire bepalingen, nationaal of internationaal, met betrekking tot bovengenoemd toepassingsgebied, plegen beide partijen overleg. Indien er wettelijke en reglementaire teksten die een impact kunnen hebben op de uitvoering van het in het protocol behandelde toepassingsgebied zijn gepubliceerd, informeren beide instanties elkaar wederzijds en onmiddellijk. Elke partij ontvangt enkel van haar administratie de richtlijnen met betrekking tot het vervullen van haar opdracht. Beiden leveren elkaar wederzijdse bijstand, meer bepaald voor wat betreft het verstrekken van verduidelijkingen betreffende de wetgeving, benodigde documenten en inlichtingen. Er wordt over gewaakt dat de richtlijnen wederzijds overeenstemmen. Er wordt eveneens informatie uitgewisseld teneinde de voorzien in een doelmatige voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de FAVV-controles, met inbegrip van monitoring, en de douanecontroles. Beide partijen werken samen aan een gemeenschappelijke risico- en fraudeanalyse voor het in het protocol beschreven toepassingsgebied. Beider beleid inzake het toekennen van de status van gecertificeerde economische operator en de oprichting van 'green lanes' worden op elkaar afgestemd. Er wordt tevens samengewerkt rond het beheer van de logistieke keten en de daarbij horende 'intelligence'. Voor wat betreft de controles verbinden beide partijen zich ertoe om hun werkmethodes op elkaar af te stemmen. Er wordt tevens over gewaakt om de respectievelijke acties betreffende de uitvoering van controles op elkaar af te stemmen. Bij de uitvoering van hun controles wordt er samengewerkt teneinde de respectievelijke expertise in te brengen en situaties van dubbel gebruik te vermijden. Er wordt wederzijdse bijstand verleend inzake de uitwisseling of de terbeschikkingstelling van het vereiste controlemateriaal. Inzake de organisatie van beroepsopleidingen leveren beide partijen elkaar eveneens wederzijdse bijstand. Er wordt over gewaakt dat hun beambten een toereikende opleiding ontvangen voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de controles. Elke partij stelt haar expertise ter beschikking van de andere partij voor de opleiding van beambten van deze laatste. Beide partijen plegen overleg en geven elkaar wederzijdse bijstand op het gebied van de inning van de retributies. 54

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv