Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Er bestaat een Coördinatiecel FAVV/Douane die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het FAVV en de administratie Douane en Accijnzen. Deze cel vergadert minstens tweemaal per jaar en indien nodig teneinde: - over te gaan tot een gemeenschappelijke evaluatie van het algemene beheer en de uitvoering van taken; - de doeltreffendheid van de samenwerking en de behaalde resultaten ervan te evalueren; - het controlebeleid op elkaar af te stemmen; - het beheer van de in het protocol uiteengezette afspraken te verzekeren; - te voorzien in een periodieke evaluatie van het protocol. Alle onderwerpen die relevant zijn voor de uitvoering, wijziging of aanvulling van het protocol kunnen in de cel worden besproken. Er kunnen ook werkgroepen gevormd worden, belast met het vervullen van specifieke taken. 3.2.11.8 FAVV-FOD EKME Het protocol tussen het FAVV en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie betreft de controle op de toepassing van de wetgevingen en regelgevingen met betrekking tot levensmiddelen. De controle op de etikettering overeenkomstig de GGO-wetgeving valt niet binnen het kader van dit protocol voor zover deze volledig tot de bevoegdheid van het FAVV behoort. In het protocol wordt vastgelegd dat het FAVV en de FOD EKME elk jaar overleg plegen bij het uitwerken van de respectieve controleprogramma's met als doel deze programma's met betrekking tot de etikettering en de samenstelling van producten waarvoor zij de bevoegdheid delen, te coördineren. Voor elk soort product waarvan de controle in de respectieve programma's voorkomt, besluiten de twee diensten in gezamenlijk overleg wie de pilootdienst is.De controles met betrekking tot de samenstelling (ingrediënten) van levensmiddelen worden in principe toevertrouwd aan de FDO EKME. De pilootdienst verstrekt aan de andere dienst alle informatie die nuttig is om de controles uit te voeren en de regelgeving te interpreteren. De ontvangen klachten die betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de andere dienst pilootdienst is, worden doorgestuurd naar die andere dienst waarbij de aanklagende partij hiervan in kennis wordt gesteld. Klachten die betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de twee diensten samen pilootdienst zij, worden behandeld door de dienst die de klacht heeft ontvangen waarbij een kopie ter informatie aan de andere dienst wordt toegezonden. Er is een coördinatiecel opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van het FAVV en de FOD EKME die verantwoordelijk is voor het opmaken van de gezamenlijke controleprogramma's, voor het toezicht op het goede verloop van de controles en voor de geregelde uitwisseling van informatie. De cel vergadert tweemaal per jaar en telkens wanneer dit nodig is. Ze dient als aanspreekpunt voor het verkrijgen van nuttige informatie over alle in de praktijk ondervonden problemen, staat in voor de coördinatie tussen de diensten en maakt ook overleg mogelijk in de gevallen waarin de competenties van de twee diensten vereist is. De controle betreft ofwel de etikettering ofwel de samenstelling van het product. Wat de etikettering betreft, staat de dienst die de controle uitvoert in voor de volledige controle, d.w.z. dat deze alle op het etiket voorkomende vermeldingen nagaat. In verband met de samenstelling van het product wordt, wanneer een analyse een inbreuk aan het licht brengt waarvoor de dienst die de controle uitvoert niet bevoegd is, dit ter kennis gebracht van de leden van de coördinatiecel die instaan voor het doorsturen van de informatie naar de bevoegde dienst. De dienst die de controle uitvoert treft ook passende maatregelen (inbeslagneming, bevel tot terugroeping, vernietiging, PV,…) bij inbreuken, ongeacht het element waarop deze inbreuken betrekking hebben. Als de inbreuk specifiek tot de bevoegdheid van de andere dienst behoort, zendt hij aan deze dienst een kopie van het dossier toe en verzoekt om diens assistentie als dat nodig is. Bij twijfel omtrent het bestaan van een inbreuk die tot de bevoegdheid van de andere dienst behoort, wordt contact opgenomen met de coördinatiecel. 55

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Bij het begin van een nieuw jaar vergelijken het FAVV en de FOD EKME de globale resultaten van de uitgevoerde controles, de ondervonden moeilijkheden en de getroffen maatregelen. Aan de hand van deze gegevens kan zo het controleprogramma van het volgende jaar desgevallend worden aangepast. Al naargelang van de bevoegdheden en de belangrijkste doelstellingen van beide partijen, wordt de pilootdienst voor de controle op etikettering aangeduid op grond van volgende elementen: - verkoopsbenaming: o het FAVV is alleen pilootdienst voor de controle op de benaming die samenhangt met de samenstelling van het product in de mate waarin die verband houdt met de menselijke gezondheid; o alle andere vermeldingen in verband met de verkoopsbenaming, in het bijzonder de 'appellations d'origine contrôlée', de beschermde oorsprongsbenamingen, de beschermde geografische aanduidingen, etc. vallen onder de bevoegdheid van de FOD EKME; o beweringen inzake voedingswaarde: het FAVV is in principe de enige pilootdienst. De FOD EKME is slechts pilootdienst in de mate waarin alleen economische belangen in het geding zijn; - ingrediëntenlijst: de FOD EKME is pilootdienst behalve als het gaat om allergenen of andere stoffen die voor bepaalde gebruikerscategorieën een risico inhouden; - hoeveelheid aanwezige ingrediënten: het FAVV is pilootdienst in de mate waarin dit een weerslag heeft op de menselijke gezondheid (bv. zoutgehalte). Voor de andere aspecten is de FOD EKME bevoegd (bv. vochtgehalte); - datum van minimale houdbaarheid en uiterste gebruiksdatum: het FAVV is pilootdienst; - voorwaarden inzake gebruik en bewaring: het FAVV is pilootdienst; - naam en adres van wie verantwoordelijk is voor het in de handel brengen: de twee diensten zijn samen pilootdienst; - gebruiksaanwijzing: het FAVV is pilootdienst voor dit criterium in de gevallen waarin een verkeerd gebruik van het product gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid; - alcoholgehalte: de FOD EKME is pilootdienst; - netto hoeveelheid, nominale hoeveelheid: de FOD EKME is pilootdienst; - oorsprong: de FOD EKME verricht desgevallend controles in uitvoering van de samenwerkingsakkoorden met de gewesten; - behandeling van het product (invriezen, ontdooien, doorstralen, vriesdrogen, etc.): het FAVV is pilootdienst voor de controle op het aanwezig zijn van deze vermelding; - lay-out: de FOD EKME is pilootdienst wat de lay-out van het etiket betreft (vorm, afmetingen, lettergrootte,…) behalve in de gevallen die een weerslag hebben op de menselijke gezondheid; - taal: de twee diensten zijn samen pilootdienst met betrekking tot de op het etiket gebruikte taal. In de coördinatiecel die instaat voor het beheer van het protocol is afgesproken dat in het kader van de controles inzake het gebruik van de benamingen 'kalfsvlees' en jongrundvlees' de controles vanaf 1 augustus 2009 als volgt worden verdeeld: - het FAVV voert de controles op de naleving hiervan uit in de slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de productie van gehakt vlees en vleesbereidingen; - de FOD EKME voert de controles op de naleving hiervan uit in de detailhandel. 3.2.11.9 FAVV-FANC De samenwerkingsovereenkomst tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is afgesloten om het toezicht op voedingsmiddelen die met ioniserende stralingen behandeld worden, te optimaliseren. Bij het uitwerken van nieuwe reglementering in het beleidsdomein dat hen beiden aanbelangt plegen beide partijen overleg, met uitzondering waarbij de hoogdringendheid voor de Raad van State wordt ingeroepen. 56

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv