Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Beide partijen verbinden zich ertoe om tijdens vergaderingen die minstens driemaal per jaar worden georganiseerd, informatie uit te wisselen die relevant kan zijn voor hun respectieve bevoegheidsdomein. Ze bespreken de gemeenschappelijke dossiers, lichten elkaar in over het vervolgingsbeleid dat werd overeengekomen met het parket evenals alle andere richtlijnen afkomstig van het parket die nuttig kunnen zijn bij de uitoefening van de respectievelijke opdrachten. In de overeenkomst is vastgelegd dat het FANC toezicht uitoefent op: - de installatie waar levensmiddelen mogen doorstraald worden en meer bepaald op: o de vergunningsvoorwaarden in toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001; o de bestralingsvoorwaarden in het kader van het koninklijk besluit van 12 maart 2002; - de toegelaten producten en bijhorende maximale dosis. De controle wordt uitgeoefend op de elementen opgenomen in het register, op de verpakking en op de etikettering. Het FANC bezorgt het FAVV alle nuttige inlichtingen die het FAVV moeten in staat stellen de aan het FAVV toevertrouwde controles te kunnen uitvoeren. Het FAVV oefent toezicht uit op: - de doorstralingsinstallaties waar levensmiddelen met ioniserende stralingen behandeld worden voor wat betreft de hygiënische voorwaarden en de vergunningsvoorwaarden zoals omschreven in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en in het ministerieel besluit van 16 juli 1980; - de levensmiddelen in de handel en bij de fabrikant (invoer, uitvoer, stockage en verkoop) om na te gaan of de bestraalde voedingsmiddelen in een erkende installatie met ioniserende stralingen behandeld werden en overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden, of deze levensmiddelen mochten bestraald worden en of de etikettering aan de gestelde eisen voldoet; - de levensmiddelen in de handel en bij de fabrikanten (invoer, uitvoer, stockage en verkoop) om na te gaan of deze met ioniserende stralingen behandeld werden indien uit de etiketering niet blijkt dat deze bestraald werden; - de invoervergunning van doorstraalde levensmiddelen, bij doorstraling in een instelling die niet is opgenomen op de lijst die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt. Het FAVV bezorgt het FANC alle nuttige inlichtingen die het FANC moeten in staat stellen de aan het FANC toevertrouwde controles te kunnen uitvoeren. Daarnaast werken het FANC en het FAVV op verschillende punten actief samen: - het radiologisch toezicht op het Belgische grondgebied, waarbij het FANC zijn technische expertise ter beschikking stelt bij de analyse van de resulaten van de radioactiviteitsbepalingen van voedingsmiddelen en het FAVV zorgt voor de geschikte staalnamen van deze voedingsmiddelen. De resultaten van deze analyses worden jaarlijks gepubliceerd in een gemeenschappelijk verslag; - het certificiëren van de afwezigheid van radioactiviteit in voedingsmiddelen waarbij het FANC opnieuw zorgt voor een correcte interpretatie van de meetresultaten van de staalnamen uitgevoerd door het FAVV van specifieke loten; - het nucleair en radiologisch noodplan, waarbij het FAVV een specifieke rol te vervullen heeft binnen de Evaluatiecel, waarvan het beheer en het voorzitterschap toevertrouwd zijn aan het FANC. 3.2.11.10 Multidisciplinaire samenwerking in het kader van fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen In het kader van de fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen neemt de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV deel aan volgende werkgroepen: - de Multidisciplinaire HormonenCel (MHC): 57

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN de Federale Politie is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten. Zij dient een signaal-, advies-, en informatiefunctie te verzekeren ten behoeve van de bijstandsmagistraat, bevoegde politieke verantwoordelijken, bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Tevens is zij belast met onderzoeken op vraag van politiediensten, gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. Hierdoor is de MHC een operationele cel. De MHC behandelt het illegaal gebruik en zwendel van groeistimulatoren in de veeteelt, de zwendel van humane dopingproducten en van dopingproducten voor dieren, en niet-conforme geneesmiddelen; - de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF) die belast is met: o het efficiënt beheer van informatie-uitwisseling; o het uitwerken van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën in de fraudebestrijding worden vastgelegd; o het gezamenlijk overleg inzake fraudemechanismen. De ICCF ressorteert onder de FOD EKME en wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling; - de Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle van de Voedselveiligheid (ICVV) die belast is met: o het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving; o alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren. De NOE neemt tevens het voorzitterschap waar van de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MCVV) die met volgende taken belast is: - bijdragen tot het bepalen van de terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met fraude in de voedselketen en dit door het inzamelen, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie aan de verschillende betrokken diensten; - coördineren van de inspanningen van de betrokken diensten; - evaluatie van de uitgevoerde acties. In het kader van een multidisciplinaire samenwerking worden zo door de NOE dossiers behandeld met andere diensten als de politie (lokaal, federaal), parketten, gemeentelijke milieudiensten, diverse diensten van de FOD Financiën zoals de Administratie der Douane en Accijnzen, de FOD VVVL, Milieu-inspectie, het Office Wallon des Déchets, Mestbank, BIM, het FAGG, de FOD EKME, etc. 3.2.11.11 FAVV-AWEX-FIT-VLAM-Brussels Export Tussen het FAVV en de gewestelijke diensten bevoegd voor de export werd een protocol ondertekend dat de verbetering van de samenwerking beoogd tussen de diensten om de exportmogelijkheden die gecontroleerd worden door het FAVV, te bevorderen. Het FAVV is bevoegd voor de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden bij de exportcertificatie van deze producten en is verantwoordelijk voor de officiële controle ervan. De gewestelijke diensten zijn met name bevoegd voor de promotie van de export van deze producten en voor de exportondersteuning van de operatoren. Deze gewestelijke diensten zijn: - AWEX: Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (Waals Gewest); - FIT: Flanders Investment and Trade (Vlaams Gewest); - VLAM: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlaams Gewest); - Brussels Export (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Dankzij dit protocol kunnen de exportmogelijkheden voor de gewesten in een vroeg stadium door het FAVV worden onderzocht met betrekking tot de sanitaire en fytosanitaire eisen van derde landen. Tevens kan door deze samenwerking efficiënter gereageerd worden op mogelijke handelsproblemen of op een uitgevaardigd embargo in geval van een incident. Met betrekking tot een geblokkeerde zending of een embargo bij de intracommunautaire handel in producten zal het FAVV, op basis van de administratieve bijstand en samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten 58

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
10.09.1981 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv